Escriptura de cancel·lació d'una hipoteca pel creditor

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de carta de pagament i cancel·lació d'hipoteca amb compareixença del creditor. Nota marginal d'expedició de càrregues.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Notes generals
  • 2.2 Altres formes de cancel·lació
  • 2.3 Constància del mitjà de pagament
  • 2.4 Hipoteca unilateral
  • 2.5 Cancel·lació per una entitat posteriorment absorbida
  • 2.6 Cancel·lacio condicional d'una hipoteca
  • 2.7 Cancel·lació pel creditor de crèdit hipotecari després cedit
  • 2.8 Fiscalitat
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*. 

Intervé en nom propi.

I d'altra part,

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*. 

Són residents a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CARTA DE PAGAMENT I CANCEL·LACIÓ DE CONDICIÓ RESOLUTÒRIA i EXPOSEN:

I.- En escriptura atorgada el *, el Sr. *,(si no és un dels compareixents afegir: major d'edat, veí de *, amb domicili a * DNI * ) va reconèixer deure al Sr. *, la quantitat de * euros que en concepte de préstec havia rebut (o per raons comercials, etc.)

II.- En garantia del capital prestat, de * anys d'interessos remuneratoris al tipus del * per cent anual, (si escau, variable fins a un màxim del * per cent anual), que fa un total de * euros; de * anys d'interessos de demora al tipus del * per cent anual, que fan un total de * euros i de la quantitat de * euros per a costes i despeses, la part deutora va constituir hipoteca a favor de la part creditora, sobre la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

III.- Exposat el que precedeix, ATORGUEN:

Primer.- El Sr. * reconeix que ha rebut la totalitat del referit préstec (o se li ha satisfet el total deute referit) i no acreditant res més per capital o altres conceptes referents al mateix, atorga carta de pagament i CANCEL·LA la hipoteca que grava la finca anteriorment descrita, consentint expressament que aquesta cancel·lació sigui inscrita en el Registre de la Propietat.

Segon.- A l'efecte d'allò què ordena la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal, si s'entengués aplicable a les cancel·lacions, manifesta l'atorgant que el pagament de les quantitats expressades s'ha fet efectiu mitjançant els corresponents ingressos en el compte del creditor en l'entitat * (o en efectiu metàl·lic, xec, transferència, etc. en els venciments convinguts).

Tercer.- Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del deutor.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

(Si intervé una societat):

MANIFESTACIÓ NOTARIAL.- Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el resultat de la qual consta per escrit/s signat/s pel/s compareixent/s amb signatura legitimada que conservaré en el meu poder pel termini de deu anys. (ATENCIÓ SI AFECTA UN PAÍS DE RISC: NO S'ADMET EL DOCUMENT PRIVAT).

Altres opcions: quan hi hagi ACTA.

DEL MATEIX NOTARI: Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el pertinent resultat consta en acta per mi autoritzada el dia * amb número * de protocol, i ha manifestat el representant de la societat interessada no haver-se modificat el contingut d'aquesra (O CALDRÀ INDICAR LA MODIFICACIÓ).

D'UN ALTRE NOTARI. Jo el Notari, pel que fa a la societat/s atorgant/s, faig constar expressament que he complert amb l'obligació d'identificació del titular real que imposa la Llei estatal 10/2010, de 28 d'abril, el pertinent resultat consta en acta autoritzada pel notari * el dia * amb el número * de protocol, còpia de la qual m'exhibeix, i ha manifestat el representant de la societat interessada no haver-se modificat el contingut d'aquesta.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

La cancel·lació d'una hipoteca podrà sempre realitzar-se pel sistema normal: el consentiment del creditor:

Indica l'art. 82 de la llei Hipotecària que

«las inscripciones... hechas en virtud de escritura pública no se cancelarán sino por sentencia contra la cual no se halle pendiente recurso de casación, o por otra escritura o documento auténtico, en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción... o sus causahabientes o representantes legítimos».

És el cas normal de cancel·lació pel consentiment del creditor per haver cobrat el preu o estar satisfeta l'obligació garantida amb la hipoteca.

Notes generals

-. Pot comparèixer només el creditor, però a l'efecte de tenir les dades necessàries del deutor (que és el subjecte passiu de l'impost) per practicar l'autoliquidació de l'impost i facilitar el cobrament de l'escriptura i altres despeses, és convenient que comparegui dit deutor o es detallin totes les seves dades, amb NIF inclòs).

-. És necessària escriptura: La Resolució de la DGRN de 8 de gener de 2004 [j 1] deixa clar que la cancel·lació de les inscripcions fetes en virtut d'escriptura només es poden cancel·lar per

«otra escritura o documento auténtico en el cual preste su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiere hecho la inscripción o sus causahabientes o representantes legítimos».

en el cas es pretenia cancel·lar una hipoteca amb un certificat de l'entitat creditora, sense escriptura, doctrina aplicable també en el cas de venda amb condició resolutòria).

Així mateix, la Resolució de la DGRN de 22 de febrer de 2006 [j 2] no admet el testimoni d'una acta de conciliació com títol apte per a aconseguir la cancel·lació d'una hipoteca.

-. És necessària l'expressió de la causa, (Resolució de la DGRN de 2 de novembre de 1992), [j 3] que normalment serà el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA