Escriptura d'herència testada a favor del consort, sense legitimaris

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'herència a favor del consort nomenat hereu; no hi ha ascendents ni descendents.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 Certificat successori europeu
  • 3.3 Reduccions i deduccions
  • 3.4 Contractes d'assegurança de cobertura de defunció
 • 4 Legislación citada
Nota

ADVERTIMENTS:

 • La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que moti-ven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El/La senyor/a *, major d'edat, vidu/vídua, veí/veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

Identifico el/la compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de MANIFESTACIÓ I ACCEPTACIÓ D'HERÈNCIA i EXPOSA:

I.- Que el seu espòs/sa, senyor/a *, de veïnatge civil català, va morir a *, el dia *, en estat de casat/da amb el/la compareixent i sense deixar ascendents ni descendents. Queda acreditada la defunció amb el certificat de defunció que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- La successió del causant s'ha de regular pel que va disposar en el testament atorgat, davant meu, el dia *. S'acredita el títol successori amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que els compareixents m'exhibeixen i protocol·litzo.

III.- A l'esmentat testament, el causant va nomenar hereu/va universal i lliure el/la seu/va espòs/sa, senyor/a *

Una còpia d'aquest testament, acompanyarà la de la present.

IV.- INVENTARI: es fa constar que els béns que integren l'herència del referit causant, conforme a l'article 461-14 del Codi Civil de Catalunya, a l'efecte d'entendre's acceptada l'herència a benefici d'inventari, són els següents:

BÉNS IMMOBLES:

URBANA: DEPARTAMENT NÚMERO * (o rústica...)

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: *

Valor: * euros. REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habilitats i d'acord amb l'article 6.6 de la resolució de 28 d'abril de 2003 de la D.G. del Cadastre) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

Subopcions:

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrep...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA