Successió abintestat a Catalunya: Normes successòries a Catalunya i drets del consort vidu. Dret transitori

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Es detallen les normes de successió abintestat a Catalunya i els drets que, si escau, corresponen al cònjuge vidu, tenint en compte la data de defunció del causant, és a dir les normes transitòries, de gran importància per a la correcta declaració d'hereus notarial.

 
EXTRACTO GRATUITO

Model Normes

Es parteix de la data de la defunció d'una persona: si s'ha produït:

-. Abans del 20 d'agost de 1960: (dia anterior a l'entrada en vigor de la Compilació de 21 de juliol de 1960) S'APLICA EL CODI CIVIL EN LA REDACCIÓ LLAVORS VIGENT:

Per tant: -HEREUS ABINTESTAT: Primer els descendents; si aquest manquen, els ascendents; després, germans i fills de germans premorts, després cònjuge; després, parents fins al quart grau.-

Per tant, cal formular la declaració notarial amb base: "A LA LEGISLACIÓ LLAVORS APLICABLE A CATALUNYA".

Dret del cònjuge, si hi ha descendents, ascendents o col·laterals que hereten abans que ell: usdefruit d'acord amb les normes llavors vigents per al dret comú.

-. Del 12 d'agost de 1960 (dia d'entrada en vigència de la Compilació de 21 de juliol 1960) fins al 12 DE MAIG DE 1981 (darrer dia abans de l'entrada en vigència de la reforma del Codi Civil de 13 DE MARÇ DE 1981):

Hereus: descendents; després, ascendents i després el CONSORT (hereta abans que els col·laterals.). Per tant, DECLARACIÓ AMB BASE a "la Compilació vigent".

USDEFRUIT del consort: usdefruit de la meitat si concorre amb descendents o descendents (art. 250 de la Compilació llavors vigent); de la totalitat si no hi ha ascendents ni descendents.

-. Del 13 de maig de 1981 (dia d'entrada en vigència de la reforma de 1981) fins al 16 d'abril de 1984 (últim dia abans de l'entrada en vigència de la reforma de la Compilació de 20 de març de 1984):

HEREUS: descendents; després, ascendents i després, el CONSORT (hereta abans que els col·laterals.). Per TANT, DECLARACIÓ AMB BASE a "la Compilació vigent".

USDEFRUIT del consort: usdefruit de la meitat si concorre amb ascendents o descendents (art. 250 de la Compilació amb base a la redacció donada per la llei llavors vigent).

-. Del 17 abril 1984 (dia d'entrada en vigència de la reforma de 20 març de 1984) fins al 30 de juny de 1987 (últim dia abans de l'entrada en vigència de la reforma de 25 de maig de 1987):

HEREUS: descendents; després ascendents i després el CONSORT (hereta abans que els col·laterals.). Per TANT, DECLARACIÓ AMB BASE a "la Compilació vigent".

USDEFRUIT DEL CONSORT: usdefruit de la meitat si concorre amb ascendents o descendents (art. 250 de la Compilació amb base a la redacció donada per la Llei llavors vigent).

-. De l'1 de juliol de 1987 (dia d'entrada en vigència de la llei de 25 maig de 1987) fins al 20 abril del 1992 (ultima dia abans de l'entrada en vigència del nou Codi de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA