Substitució de poder

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de substitució de poder.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Norma a partir d'1 de gener de 2018
  • 2.3 Justificació del poder
  • 2.4 Àmbit mercantil
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

Les seves facultats per a aquest acte resulten del poder conferit a favor seu en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *, número * de Protocol. L'esmentat Poder el faculta per a:

(Transcriure totes les facultats o incorporar còpia del poder)).

Així resulta de la primera còpia que tinc a la vista, sense que en allò que s'ha omès per innecessari hi hagi res que augmenti, disminueixi o desvirtuï la part transcrita.

(A partir d'1 de gener de 2018 caldrà que estigui autoritzada expressament la substitució o delegació de facultats. Vegeu comentari)

Manifesta el senyor * que les facultats i representació a favor seu no li han estat revocades, suspeses ni limitades i que es troben en íntegra vigència i, jo el Notari, les estimo suficients per poder substituir el poder que si la va atorgar.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar la present SUBSTITUCIÓ DE PODER I DIU:

Que per estar expressament autorizat en el poder atorgat a favor seu, substitueix totes i cada una de les facultats conferides que abans han estat transcrites, amb l'única excepció de la de substituir, a favor del SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *.

Així ho diu i atorga.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

La norma fins al 31 de desembre de 2017:

Tot poder, si no s'ha prohibit expressament la possibilitat de substitució, pot ser substituït a favor de l'altra persona, sense perjudici de la responsabilitat del primer apoderat que designa un substitut seu.

El present formulari és aplicable als poders normals, per comprar o vendre, administrar, etc.

No cal dir que la substitució pot ser per temps determinat, de forma que transcorregut el termini que s'indiqui, el substitut ja no pugui actuar.

Hi ha autors que entenen que cal diferenciar entre la substitució de poder i la delegació o subapoderament; en el primer cas (substitució) l'apoderat, sense perjudici de la seva responsabilitat per l'actuació del substitut, deixa de tenir la representació, és a dir, es desvincula de la relació representativa; en el segon...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA