Notes nova llei urbanisme 2010 A CATALUNYA. Reparcel·lacions i llicències de parcel·lació. Les propietats horitzontals

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Notes sobre la nova llei, amb estudi de les reparcel·lacions i els seus sistemes; les entitats col·laboradores, la necessitat de llicència, en especial per a divisions d'edificis en propietat horitzontal. Requisits de la llicència i regles pràctiques.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Textos legals
  • 1.1 Reparcel·lacions
  • 1.2 No necessitat, per a la reparcel·lació, de la llicència de parcel·lació
  • 1.3 Efectes pràctics de la reparcel·lació
  • 1.4 Entitats urbanístiques col·laboradores
  • 1.5 Llicències en matèria urbanística: la seva necessitat
  • 1.6 Llicència obtinguda per silenci positiu
 • 2 Jurisprudencia citada
 • 3 Legislación citada
Textos legals

A Catalunya cal citar el DLeg 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, el Decret 305/2006 de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme (modificats per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, la llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives) i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística que modifica substancialment el Reglament d'Urbanisme del 2006.

La Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica deroga l'art. 71 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, modifica l'art. 187 de la Llei d'Urbanisme, (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost) crea els nous arts. 187 bis i art. 187 ter.

La LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient ha modificat diversos preceptes de la {leg|330018205|llei d'urbanisme,}} que no afecten als esmentats en aquest tema i afegeix dues lletres, la e bis i la e ter, a la disposició derogatòria del text refós de la Llei d'urbanisme, amb el text següent:

e bis) L'article 9 del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, del 18 de juliol.
e ter) La lletra b de l'apartat 1 de l'article 107, la lletra b de l'article 108, el punt 1r de la lletra b de l'apartat 1 de l'article 109 i l'apartat 3 de l'article 131 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64/2014, del 13 de maig.»

Resumim temes concrets:

Sistemes d'actuació urbanística: segons l'article 121 del Text Refós:

«1. L'execució o la gestió del planejament urbanístic s'efectua mitjançant qualsevol dels sistemes d'actuació urbanística següents:
a).- De reparcel·lació.
b).- D'expropiació.
2.- El sistema de reparcel·lació a què es refereix l'apartat 1.a) inclou les modalitats següents:
a).- De compensació bàsica.
b).- De compensació per concertació.
c).- De cooperació.
d).- Per sectors d'urbanització prioritària.
3.- L'administració competent, en ocasió de l'aprovació del planejament urbanístic o, si és procedent, de la delimitació del polígon d'actuació urbanística, i també en el supòsit regulat per l'article 119.1.d, ha de decidir el sistema d'actuació urbanística i la modalitat que cal aplicar, en funció de les necessitats, els mitjans economicofinancers de què disposi, la col·laboració de la iniciativa privada i les altres circumstàncies que hi concorrin.
4. -Per als polígons d'actuació urbanística d'iniciativa particular s'ha de determinar el sistema de reparcel·lació, en les modalitats de compensació bàsica o de compensació per concertació».
Reparcel·lacions

A.- Objecte.

Pot tenir per objecte repartir equitativament els beneficis i les càrregues derivades de l'ordenació urbanística o regularitzar la configuració de finques.

Amb una reparcel·lació, segons l'article 124 del Text Refós, s'adjudiquen als propietaris les parcel·les resultants, en proporció a llurs respectius drets i s'adjudiquen a l'ajuntament o a l'administració actuant els terrenys i parcel·les que els corresponen.

Per tant, terrenys que no eren edificables, un cop urbanitzats i fetes les cessions pertinents, seran edificables. Els propietaris aporten la finca "bruta" i reben unes noves finques de reemplaçament, amb el trasllat de les càrregues que de les finques d'origen passen registralment a les noves i a més queden amb les afeccions als costos de la urbanització, com a càrrega real.

B. Modalitats:

b.2.- Compensació bàsica: (Art. 132 de la Llei)

Els propietaris aporten les finques, incloent-hi les de cessió obligatòria, executen a llur càrrec la urbanització, en els termes i amb les condicions que siguin determinats pel pla d'ordenació urbanística o per l'acord d'aprovació del sistema de reparcel·lació i es constitueixen, mitjançant document públic en junta de compensació.

b.3.- Compensació per concertació: (Art. 135 i ss. de la Llei)

«Iniciativa. Diu l'art. 135 de la llei:

1.- L'execució urbanística del polígon d'actuació urbanística, en la modalitat de compensació per concertació del sistema de reparcel·lació, correspon als propietaris o propietàries que hagin concertat amb l'ajuntament la seva gestió urbanística integrada, en els termes establerts per aquesta Llei.
2.- La iniciativa en el sistema de reparcel·lació, en la modalitat de compensació per concertació, correspon als propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 25% de la superfície total del polígon d'actuació urbanística de què es tracti.
3.- La determinació del sistema d'actuació per reparcel·lació, en la modalitat de compensació bàsica, possibilita, directament, la iniciativa a què fa referència l'apartat 2, sense necessitat de tramitar la modificació de la modalitat.»

b.4- Modalitat de cooperació: (Art. 139 de la Llei i següents)

En aquest cas, els propietaris del sector aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta i és l'administració la que executa les obres d'urbanització, amb càrrec als dits propietaris.}}

Com diu l'article 139:

«1.- En la modalitat de cooperació, les persones propietàries aporten el sòl de cessió obligatòria i gratuïta. L'administració actuant executa les obres d'urbanització amb càrrec a les dites persones propietàries, d'acord amb el que estableix l'article 120. Així mateix, sens perjudici del què disposa l'article 122.2, els pot exigir el pagament de bestretes i, en cas d'impagament d'aquestes i de les quotes d'urbanització acordades, els pot aplicar la via de constrenyiment. 2.- En la modalitat de cooperació, les persones propietàries poden, a iniciativa pròpia o per acord de l'ajuntament, constituir associacions administratives, amb la finalitat de col·laborar en l'execució de les obres d'urbanització i de redactar el projecte de reparcel·lació».

I afegeix l'article 140: Iniciativa del projecte de reparcel·lació.

1.- Pertoca de formular el projecte de reparcel·lació a:
a).- Els propietaris o propietàries de finques la superfície de les quals representi més del 50% de la superfície total reparcel·lable, dins els tres mesos següents a l'aprovació de la delimitació del polígon d'actuació urbanística.
b).- L'associació administrativa de cooperació, si ha estat constituïda, dins el termini que estableix la lletra a.
c).- L'administració actuant, d'ofici o a instància o a proposta d'alguna de les persones propietàries afectades, si ni aquestes ni l'associació administrativa de cooperació no han exercit llur prioritat o bé, havent formulat un projecte, i havent-s'hi apreciat defectes, no els esmenen dins el termini que se'ls concedeixi. 2. En el supòsit a què es refereix l'article 141, la formulació del projecte de reparcel·lació correspon a la persona concessionària de la gestió urbanística integrada».

'b.5.- Declaració d'un sector d'urbanització prioritària. Diu l'art. 142 de la Llei:

«Art. 142.- Concepte i iniciativa:
1.- S'entén per sectors d'urbanització prioritària els àmbits de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat per a qualsevol ús que són objecte de la declaració corresponent per l'administració competent. L'actuació urbanitzadora immediata en aquests sectors es justifica o bé per la concurrència de circumstàncies especials de caràcter urbanístic o demogràfic, de necessitat de desenvolupament dels sistemes urbans o de necessitat d'obtenció immediata de sòl urbanitzat, o bé, si escau, d'acord amb el planejament territorial.
2.- La declaració de sector d'urbanització prioritària ha d'ésser acordada per les comissions territorials d'urbanisme, a proposta de les corporacions municipals interessades o, amb l'informe favorable de l'ajuntament corresponent, de la Direcció General d'Urbanisme. Els ajuntaments que tinguin un pla d'ordenació urbanística municipal o un programa d'actuació urbanística municipal també poden acordar la declaració de sector d'urbanització prioritària, d'acord amb el que disposi el planejament general, amb l'informe previ de la Direcció General d'Urbanisme.
3.- La declaració de sector d'urbanització prioritària ha de determinar l'administració actuant que ha de formular els projectes pertinents, tramitar i aprovar els instruments de gestió, percebre les cessions de terrenys amb aprofitament, tramitar i aprovar els expedients d'expropiació i d'alienació forçosa en cas d'incompliment d'obligacions, i aplicar, si escau, la via de constrenyiment.
4.- Les propostes de declaració de sector d'urbanització prioritària han d'ésser posades a informació pública per un termini d'un mes».

b.6.- Sistema d'expropiació:

Diu l'article 152:

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA