Expedient notarial per a la represa del tracte successiu

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Enero 2021
RESUMEN

Expedient notarial per a la represa del tracte successiu.-

 
EXTRACTO GRATUITO
Formulari aplicable a partir de l'1 de novembre de 2015. En el sistema anterior existia, sense pràctica aplicació, la possibilitat d'una Acta de notorietat per a reprendre el tracte successiu Interromput. Model anterior a la Reforma de la Llei Hipotecària (Llei 13/2015, de 24 de juny).

Nota: Poden adoptar-se dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, la qual cosa sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al Notari, la qual cosa la llei denomina sol·licitud per escrit del titular dominical de la finca i, el mateix dia, obrir un expedient en el qual es faci constar el requeriment anterior, s'uneix l'escrit i altra documentació i es fa constar la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències, acabi l'expedient amb èxit o es tanqui per oposició de tercer.

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 2 EXPEDIENT PER LA REPRESA DEL TRACTE SUCCESSIU DE FINCA
  • 2.1 Inicio del procediment
  • 2.2 Tràmits posteriors
   • 2.2.1 Model d'ofici dirigit al Registre de la Propietat
   • 2.2.2 Diligència petició al Registre
   • 2.2.3 Notificacions a interessats
   • 2.2.4 Model de nota posada al peu de la cèdula de notificació
   • 2.2.5 Altres notificacions
   • 2.2.6 Diligència de la compareixença dels interessats
   • 2.2.7 Diligència de tancament per falta de compareixença
   • 2.2.8 Diligència d'oposició
 • 3 Comentari
  • 3.1 Sistema a seguir
  • 3.2 Observació prèvia
  • 3.3 Normes
  • 3.4 Tràmits posteriors
   • 3.4.1 Notificacions
   • 3.4.2 Actuació dels interessats
   • 3.4.3 Actuació posterior del Notari
   • 3.4.4 Actuació del Registrador
   • 3.4.5 Altres temes a esmentar
  • 3.5 El problema de la notificació als confrontants
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * .

A *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (estat i professió) , veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar un expedient per a la represa del tracte successiu i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA aconseguir, mitjançant l'oportú expedient, regulat a l'article 208 de la Llei Hipotecària, la represa del tracte successiu de la finca que es dirà.

II.- A aquest objecte em lliura i protocol·litzo:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca al fet que es refereix l'expedient, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili, les dades de l'última inscripció de domini i altres assentaments vigents.

La finca a la qual es refereix aquest expedient, tal com es descriu en l'escrit, és la següent: *

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que consti a la cèdula de notificació i en tinguin coneixement els interessats als qui caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

b).- Els següents documents:

1).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la parcel·la (o parcel·les cadastrals,) que es corresponen amb la descripció literària i la delimitació gràfica de la finca a què es refereix l'expedient.

2.- Els documents que acrediten la seva adquisició, (i, si escau els dels titulars intermedis dels quals porta causa),

(Es detallaran els documents pertinents).

III.- Per tant, em requereix a tramitar l'oportú expedient, demana que sol·liciti anotació preventiva al Registre de la Propietat (o renuncia a demanar anotació preventiva de l'expedient).

IV.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment; jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radica la finca (o per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial confrontant a aquell en què radica la finca; o per ser Notari hàbil per actuar al territori corresponent a un dels districtes notarials en què radica la finca, o per ser Notari hàbil per actuar en territori adjacent al districte en què radica la finca), estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que efectua, estimant que no concorre causa de denegació de funcions ACCEPTO el requeriment per considerar-ho legítim i procediré a iniciar el mateix dia d'avui l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i els tràmits pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització una vegada ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

EXPEDIENT PER LA REPRESA DEL TRACTE SUCCESSIU DE FINCA Inicio del procediment

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

En *, a *. (Es guardarà espai per completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE REQUERIMENT

A *, a *, (Data del primer requeriment)

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI/NIF * per instar un expedient amb finalitat de reprendre el tracte successiu de la finca que es dirà.

B.- A aquest objecte el sol·licitant m'ha lliurat:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca objecto de l'expedient, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili, les dades de l'última inscripció de domini i altres assentaments vigents.

Aquest escrit queda unit a aquesta matriu.

La finca a la qual es refereix aquest expedient, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que tinguin coneixement els interessats als qui caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

b).- Els següents documents:

1).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la parcel·la (o parcel·les cadastrals,) que es corresponen amb la descripció literària i la delimitació gràfica de la finca objecto de l'expedient.

2.- Els documents que acreditin la seva adquisició, (i si escau les dels titulars intermedis dels quals porta causa) , a saber:

(Es detallaran els documents pertinents).

Els documents anteriors queden units a aquesta matriu.

C.- En conseqüència, m'ha requerit perquè tramiti l'oportú expedient, i ha sol·licitat expressament es practiqui anotació preventiva en el Registre (o ha renunciat a sol·licitar l'anotació preventiva).

D.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Acceptació:

Exposat tot l'anterior, jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radiquen la finca (o per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial confrontant a aquell en què radica la finca; o per ser Notari hàbil per actuar al territori corresponent a un dels districtes notarials en què radica la finca, o per ser Notari hàbil per actuar en territori adjacent al districte en què radica la finca), estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que ha efectuat, estimant que no concorre causa de denegació de funcions ho HE ACCEPTAT per considerar-ho legítim i procedeixo a iniciar el present expedient.

Queda estès en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els altres amb els números següents en ordre correlatiu. (o anteriors en ordre correlatiu....).

I del seu contingut, DONO FE.

Tràmits posteriors Model d'ofici dirigit al Registre de la Propietat

El que subscriu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència, a V:I. indica:

Que per Acta iniciada el dia *, i que jo, Notari, he acceptat, el Sr. *, ha sol·licitat que s'iniciï expedient per a la represa del tracte successiu en els termes d'un escrit incorporat a l'expedient i del que s'adjunta el seu text.

La sol·licitud del requeridor es fonamenta en el que disposa l'art. 208 de la Llei Hipotecària.

Conforme a la Llei Hipotecària sol·licito de V.S. expedeixi i se'm remeti en, la forma que estimi pertinent, certificat de domini i càrregues de la finca objecte d'aquest expedient (dades registrals i si escau: expressament se sol·licita que practiqui anotació preventiva de la pretensió de represa de tracte.)

A *, a * de * de *.

Signat: *.

Notari.

Nota.- S'adjunta text de l'escrit de referència.

Diligència petició al Registre

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA