Desvinculació d'un annex

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de desvinculació d'un annex d'una finca integrada en règim de Propietat Horitzontal. Consentiment de la Comunitat. Regles per a la seva inscripció.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 El cas proposat
  • 2.2 Regles
  • 2.3 Examen especial de les regles de la propietat horitzontal
  • 2.4 Doctrina de la DGRN
  • 2.5 Entitats que pertanyen a la societat conjugal
  • 2.6 Estatuts i desvinculació
  • 2.7 El tema de la numeració correlativa
  • 2.8 Cadastre i representació gràfica
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part, (El propietari de la finca que té l'annex)

El SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, carrer *,nº * i DNI/NIF *.

I de l'altra part, (Si compareix el President de la Comunitat; es podrà evitar si s'aporta la pertinent certificació però amb signatures legitimades i acreditant els càrrecs; per això, sembla preferible l'assistència del President de la comunitat, en la forma que s'expressa).

I el SENYOR *, major d'edat, *, veí de *, carrer *, nº * i DNI *.

Intervé en nom i representació de la COMUNITAT DE PROPIETARIS DE L'EDIFICI de l'immoble situat al carrer * ; la descripció del total immoble, posteriorment dividit en propietat horitzontal, és la següent:

URBANA: Edifici que consta de ....

Inscrita al volum *, llibre *, foli *, finca * del terme de *.

Les facultats i representació dels senyors * i *, resulten:

a). Del seu càrrec de president de la comunitat de veïns, pel qual va ser nomenat en l'assemblea general ordinària del dia * de * de * i que està vigent, la qual cosa acredita exhibint-me el Llibre d'actes, degudament legitimat.

i b) Dels acords adoptats per la comunitat a l'assemblea general de la comunitat, celebrada en segona convocatòria, el dia *, a les * hores, segons certificació, que incorporo a aquesta matriu, expedida pel secretari, senyor *, amb el vistiplau del president, senyor *, dels quals legitimo les firmes.

També queda incorporada a aquesta matriu una certificació expedida pel mateix secretari, senyor *, amb el vistiplau del mateix president, senyor *, acreditant que van ser notificats, a tots els copropietaris no assistents, els acords de l'esmentada assemblea general de la comunitat i que ningú s'ha oposat.

En conseqüència, els esmentats acords de l'assemblea general han estat presos en forma legal.

Manifesta el senyor * que les seves facultats i representació no l'han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DESVINCULACIÓ D?'NNEX i EXPOSEN:

I.- El senyor * és propietaris de la finca següent:

URBANA: DEPARTAMENT *- Habitatge situat a la planta * de l'edifici situat al carrer *.Té com a annex un garatge a la planta soterrani de *.

Quota de participació en relació al valor total de l'immoble de què forma part del *%

Inscrita en el tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *ª.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el Notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el Notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

TÍTOL: Compra formalitzada en escriptura *.

Forma part, en règim de propietat horitzontal, de la finca registral *, abans descrita.

II.- El Sr. *, de la finca abans descrita, DESVINCULA el garatge (traster, etc.) de l'entitat de la qual és annex, i aquest tindrà en endavant la següent descripció:

SUBDEPARMENT NÚMERO *.- Garatge, situat a la Planta Soterrani de l'edifici en terme de *. Té una superfície de *; limita al davant, carrer; dreta entrant; esquerra , i fons *.

Quota: Se l'assigna una quota de participació en relació al total valor de l'immoble de % *.

Valor: * Euros.

III: Practicada l'anterior desvinculació, queda de RESTA la següent Finca:

DEPARMENTO NÚMERO * - RESTA.- Habitatge, situada a la Planta * de l'edifici en terme de *.. Té una superfície de *; limita al davant, carrer; dreta entrant; esquerra , i fons *.

Quota: Queda amb una quota de participació en relació al total valor de *.

IV. El Sr. *, (President de la Comunitat) formula el consentiment de la comunitat a la desvinculació practicada.

V.-La present desvinculació ha estat autoritzada per l'Ajuntament de *, segons llicència que m'exhibeix i de la qual protocol·litzo fotocòpia que testimonio.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA