Declaració d'hereus a favor de fills o descendents deixant cònjuge: Codi Civil de Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Inclou un formulari de declaració d'hereus abintestat, segons el Codi Civil de Catalunya, a favor de fills o descendents del causant, quan aquest ostentava el veïnatge civil català i deixa cònjuge.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 ADVERTIMENTS
 • 2 Cas de mort simultànea
 • 3 Acta primera. Acta de requeriment
 • 4 Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus
  • 4.1 DILIGÈNCIA DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS
  • 4.2 ALTRES POSSIBLES DILIGÈNCIES
  • 4.3 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
 • 5 Comentari
  • 5.1 Regles en dret català
  • 5.2 Successió intestada a favor de descendents
  • 5.3 Dret de commutació del consort vidu o convivent en unió estable de parella
  • 5.4 L'Acta de declaració d'hereus abintestat. Competència del notari. Element transfronterer
  • 5.5 Certificat successori europeu
  • 5.6 Conflictes interregionals
   • 5.6.1 Successió sense element transfronterer.
   • 5.6.2 Successió amb element transfronterer
  • 5.7 Presentació de còpia al Registre
  • 5.8 La preterició i l'Acta Notarial de Declaració d'hereus
  • 5.9 Importantíssim
 • 6 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 7 Legislación citada
ADVERTIMENTS
 • Aquest formulari només es pot aplicar a la declaració d'hereus d'una persona morta a partir de l'1 de gener de 2009 inclusivament, la succesió de la qual estigui subjecte a les disposicions del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya).
 • En el cas que hi hagi un element transfronterer, cal tenir en compte les normes del Reglament successori europeu núm. 650/2012, que determina el punt de conexió, la llei aplicable, la professio iuris,etc. Podeu veure en el comentari la llei aplicable i el notari competent.

Per les defuncions anteriors a 1-01-2009, vegeu el corresponent formulari quan s'aplica el Codi de Successions per causa de mort.

 • Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:
El requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación.

L'art. 209 bis del RN no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat que regulen les actes de declaració d'hereus, articles creats, entre d’altres, per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

El present formulari està adaptat als esmentats preceptes de la Ley del Notariado, creats per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

Cas de mort simultànea

La redacció originària de l'article del 211-2 del «Codi civil de Catalunya» deia «Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure».

Però la Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, (entrada en vigor el 9 de juny de 2015) diu:

«Commoriència i mort consecutiva derivada d'un mateix esdeveniment.
»1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s'han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones.
»2. Sens perjudici del que estableix l'apartat 1, es considera que s'han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que motiven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores
Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX

EL SENYOR, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

Resulten les anteriors dades de les seves manifestacions.

Intervé en el seu propi nom i dret.

Queda identificat pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:

I.- Que el Sr. *, amb DNI/NIF *, va morir a *, on tenia la seva residència habitual, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de * i que en morir ostentava la nacionalitat espanyola i veïnatge civil català. Queda acreditat el domicili del causant amb l'exhibició del seu DNI (o amb el certificat de defunció, on consta el seu darrer domicili).

II.- Que el Sr. * va néixer el dia * a *, va contreure matrimoni a *, amb el Sr./a * el dia *, i va conviure amb el seu consort fins a l'extinció del matrimoni, sense que hi hagués divorci, separació judicial o de fet i sense que en morir hi hagués pendent una demanda de nul·litat matrimonial, divorci o separació.

III.- Que de l'esmentat matrimoni van néixer * fills, anomenats/s *, únics fills que va tenir el/la difunt/a.

IV.- Que la seva esposa, senyora * (o el seu espòs, senyor *), viu en l'actualitat.

V.- Que el senyor * no ha atorgat testament ni cap altre acte de darrera voluntat, ni s'ha efectuat cap declaració per a l'adquisició, conservació o recuperació d’un altre veïnatge civil, inscrit en el Registre corresponent.

VI. LLEI RECTORA DE LA SUCCESSIÓ. REQUERIMENT I PROVA.

Primer.- Assevera el compareixent i comprovo, jo, el Notari, que la llei rectora de la successió del causant és l'espanyola per ser la de l'Estat de la residència habitual del causant al temps de la seva defunció, i en ésser de veïnatge civil català són aplicables les normes del Codi Civil de Catalunya, llibre Quart. (Atenció: per a les defuncions fins al 17 de juliol de 2015, es dirà: la llei de la seva nacionalitat, és a dir l'espanyola i, en ésser de veïnatge civil català, són aplicables les normes Codi Civil de Catalunya, llibre Quart).

Segon .- En/Na * em requereix a mi, el Notari, perquè, amb les proves necessàries, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat i les normes del Reglament Notarial, tramiti ACTA DE NOTORIETAT amb el fi de declarar:

(* Objecte de l'Acta: determinació dels hereus i el seu dret, amb les dades identificatives i domicili dels interessats; si s'ignora la identitat o domicili d'algun dels interessats, vegeu comentari).

Tercer. El requeridor ofereix com a proves, les següents:

A) .- L'asseveració que són certs els fets positius i negatius expressats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, previ el meu advertiment de les responsabilitats en què pogués incórrer.

B) .- La testifical, constituïda per la declaració dels testimonis que compareguin a fer la seva declaració.

C) .- La documental següent:

C.1) .- Certificat literal de defunció del Registre Civil de Catalunya, que acredita el fet de la mort del causant, així com les seves circumstàncies personals, familiars i de residència.

C.2) .- Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que acredita que aquesta defunció es va produir sense haver atorgat testament ni altre acte d'última voluntat (o judici del Notari sobre la ineficàcia del/s testament/ s anterior/s o del/ s contracte/s successori/s o sentència ferma que declari la seva nul·litat).

C.3) .- Llibre/s de Família en què consten inscrites les dades que acreditin * (naixement, defunció, matrimoni, divorci o separació, etc., i que siguin d'aplicació al cas concret, etc. i, en tot cas, si no hi ha llibre de família, -vegeu el comentari a Noves normes sobre la declaració d'hereus- s'aportaran les pertinents certificacions del Registre Civil. Si és el cas, s'acreditarà legislació aplicable, veïnatge civil del causant i altres circumstàncies que es considerin necessàries o convenients).

(Si escau, prova de nacionalitat i veïnatge civil).

ACCEPTACIÓ: jo, el Notari, que he comprovat que no s'ha iniciat una altra acta igual als mateixos fins i que de la documentació exhibida no consta que estigui interessat en aquest expedient cap menor ni persona amb capacitat modificada judicialment que no tingui representant legal, ACCEPTO el requeriment, declaro formalment que sóc competent per a la seva tramitació, en donar-se, segons els fets abans expressats, una de les circumstàncies de l'art. 55 de la Llei del Notariat, (vegeu comentari), punt de connexió del qual emana la meva competència; el mateix dia d'avui iniciaré la pertinent Acta de Notorietat, i remetré comunicació al Col·legi Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus

NUMERO * . (No es completarà fins a la conclusió de l'Acta (passats 20 dies hàbils des del requeriment inicial, o de l'acabament del termini del mes atorgat per fer al·legacions,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA