Capítols matrimonials per regular aportacions diverses

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de Capítols matrimonials entre consorts que han fet aportacions diferents de béns a l'habitatge familiar.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Cas concret
  • 2.2 Els capítols, en general
  • 2.3 Eficàcia dels capítols segons el Registre Civil
  • 2.4 Inscripció a España del régim dels estrangers
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, Sr. * i Sra. *, majors d'edat, (* professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CAPITULACIONS MATRIMONIALS i DIUEN:

Que amb motiu del matrimoni celebrat entre els dos compareixents, el dia * (únic matrimoni que tant ell com ella han contret), volen atorgar la present escriptura de CAPÍTOLS MATRIMONIALS, d'acord amb els següents PACTES:

PRIMER.- Ratifiquen que el seu matrimoni es regeix pel règim de separació de béns vigent a Catalunya.

SEGON.- Actualment la residència matrimonial és a *, carrer *, número *, propietat de la senyora *( o del Sr. *).

TERCER.- El/La senyor/a * ha aportat la quantitat de * euros, per obres i equipament del pis on viuen, la qual cosa reconeix en aquest acte el/la senyor/a * i es compromet a tornar al seu espòs (o la seva esposa) l'esmentada quantitat (valor avui) en cas de separació o divorci.

QUART.- Per tal de prevenir una mort intestada, els dos compareixents convenen els següents PACTES SUCCESSORIS:

1.- Assignen el llegat de llegítima a les persones que hi tinguin dret, d'acord amb la legislació civil catalana.

2.-

OPCIÓ A).

Es nomenen preventivament i mútuament hereus universals i lliures, amb substitució vulgar a favor dels fills que tinguin, fruit del seu matrimoni, a parts iguals.

OPCIÓ B).

Els consorts es nomenen recíprocament usufructuaris sense l'obligació de fer Inventari ni prestar fiança.

I preventivament nomenen hereus a tots els fills que tinguin d'aquest matrimoni, a parts iguals, amb substitució vulgar a favor dels respectius fills (néts dels atorgants) a parts iguals.

3.- En tots els casos en què el/la senyor/a * no arribés a ser hereu/va, tindrà el dret a cobrar els ** euros (valor avui), esmentats anteriorment.

(Es poden incloure altres pactes, però, ATENCIÓ al que disposa l'art. 231.20 del Codi Civil: «1. Els pactes en previsió d'una ruptura matrimonial es poden atorgar en capítols matrimonials o en una escriptura pública. En cas que siguin avant nupcials, només són vàlids si s'atorguen abans dels trenta dies anteriors a la data de celebració del matrimoni. El notari, abans d'autoritzar l'escriptura a què fa referència l'apartat 1, ha d'informar per separat cadascun dels atorgants sobre l'abast dels canvis que es pretenen introduir amb els pactes respecte al règim legal supletori i els ha d'advertir de llur deure recíproc de proporcionar-se la informació a què fa referència l'apartat 4.- 3. Els pactes d'exclusió o limitació de drets han de tenir caràcter recíproc i precisar amb claredat els drets que limiten o als quals es renuncia».

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA