Acta notarial d'un sorteig

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial sobre el resultat d'un sorteig.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 2.2 Normes
  • 2.3 Norma catalana
  • 2.4 Normes generals
   • 2.4.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.4.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè el dia *, a les *, aixequi acta del següent sorteig:

(S'ha de descriure la persona, empresa o entitat que realitza el sorteig, l'objecte d'aquest, l'autorització administrativa, les regles i premis, etc.).

Acredita que les bases completes del sorteig són les que resulten de l'acta autoritzada davant del Notari de *, Sr. * el dia *.

I em lliura i deixo unida a aquesta matriu còpia de la pertinent comunicació administrativa, degudament segellada.

Accepto. Indico al requeridor que remetré còpia simple de la present acta a la Direcció General del Joc i d'Espectacles i de les normes fiscals aplicables.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

El dia *, a (un quart de *, a dos quarts de, etc.), em trasllado al lloc interessat i aixeco acta del sorteig que es realitza a la meva presència, i de la forma següent:

Es procedeix per * a *, i resulta *; en conseqüència, i d'acord amb les regles del sorteig referides en el requeriment, correspon *..

I no interessant altres particulars redacto aquesta diligència a *, el mateix dia i segons notes preses sobre el terreny.

Queda estesa aquesta diligència a continuació de l'acta que la motiva, en l'últim foli del requeriment i en *.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Especialitats d'aquest tipus d'actes

Un sorteig que se celebri davant notari està subjecte a unes lògiques normes d'ètica professional: el Notari, si és possible, ha de recollir les regles del sorteig que normalment són publicades amb molta anterioritat; ha de vetllar pel compliment de les normes governatives en la matèria i la seva actuació ha de ser de gran correcció perquè existeixi una total neutralitat del sistema; ha de reflectir qualsevol incidència, que al seu judici, tingui transcendència.

La resolució de la DGRN de 12 de desembre de 1934 va indicar que en aquest tipus d'actes l'actuació del Notari ha de limitar-se a la presència del sorteig i donar fe del resultat per mitjà de l'acta corresponent, sense realitzar les operacions materials del sorteig.

Igualment cal evitar, ara com ara, publicitat del Notari o del seu despatx, evitant incórrer en competència il·lícita.

No s'oblidi la normativa que fa referència a la necessitat d'autorització...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA