Acta notarial d'un sorteig

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial sobre el resultat d'un sorteig.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Especialitats d'aquest tipus d'actes
  • 2.2 Normes
  • 2.3 Norma catalana
  • 2.4 Normes generals
   • 2.4.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.4.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, perquè el dia *, a les *, aixequi acta del següent sorteig:

(S'ha de descriure la persona, empresa o entitat que realitza el sorteig, l'objecte d'aquest, l'autorització administrativa, les regles i premis, etc.).

Acredita que les bases completes del sorteig són les que resulten de l'acta autoritzada davant del Notari de *, Sr. * el dia *.

I em lliura i deixo unida a aquesta matriu còpia de la pertinent comunicació administrativa, degudament segellada.

Accepto. Indico al requeridor que remetré còpia simple de la present acta a la Direcció General del Joc i d'Espectacles i de les normes fiscals aplicables.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Supòsit

(A.- SORTEIG EN QUÈ EL NOTARI TÉ UNA ACTUACIÓ SIMPLEMENT PRESENCIAL, com quan en un recipient hi ha unespaperetes que indiquen la promoció i en la papereta hi consta el nom del concursant que ha participat:)

DILIGÈNCIA:

El dia *, sent *, em persono en el lloc interessat i estenc acta del sorteig que es realitza a la meva presència, i de la forma següent:

Es procedeix per * a * i resulta *; en conseqüència i d'acord amb les regles del sorteig referides en el requeriment s'extreu una papereta (o vàries, segons el cas,) i resulta correspons al Sr. *.

I no interessant uns altres particulars, estenc aquesta Diligència en *, el mateix dia i segons notes preses sobre el terreny.

Queda estesa aquesta Diligència a continuació de l'Acta que la motiva, en l'últim foli del requeriment i en *.

I del seu contingut, EN DONO FE:

(B.- SORTEIG UTILITZANT L'APLICACIÓ DEL SIC):

DILIGÈNCIA:

El mateix dia *, sent *, i d'acord amb les bases del sorteig que han quedat unides a aquesta matriu, procedeixo a realitzar el sorteig, amb la presència del requeridor.

Se'm lliura en un suport magnètic una relació en què consten tots els participants que han participat i compleixen les bases del sorteig i que són un total de * participants.

El premi degudament publicitat consisteix en *.

Seguidament, jo, el notari, accedeixo al suport abans esmentat, que s'uneix a aquesta matriu, i mitjançant el generador de número aleatoris del SIC resulta designat el número *. (o els números * i * i *, etc., si hi ha diversos premis iguals o per categoria del premi o hi ha previstos suplents, en el seu cas).

I no interessant uns altres particulars, estenc aquesta Diligència en *, el mateix dia i segons notes preses sobre el terreny.

Queda estesa aquesta Diligència a continuació de l'Acta que la motiva, en l'últim foli del requeriment i en *.

I del seu...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA