Acta per acreditar la destrucció de màquines recreatives

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Enero 2018
RESUMEN

Model d'Acta que acredita la destrucció de màquines recreatives.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes generals
   • 2.1.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.1.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, domiciliada a *, constituïda en escriptura atorgada davant del notari de * , Sr. *, el dia ** i adaptada a la legislació vigent, en escriptura atorgada **. INSCRITA al Registre Mercantil de *, al volum *, foli *, full número * inscripció *, CIF *.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (o solidari, mancomunats, etc.) de la societat, nomenat/s *.

Manifesta el compareixent que les seves facultats no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present Acta i DIU:

Que em requereix, a mi, el Notari, per tal que, d'acord amb l'article 34.7 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, Decret 316/1992, de 28 de desembre, doni fe de la destrucció que es realitzarà a la meva presència de les màquines recreatives següents, així com dels seus elements d'identificació: placa d'identitat, moble o carcassa, serigrafia descriptiva del joc i premis, tapa metàl·lica, comptador de monedes i memòria del programa, que regula el pla de guanys de totes i cada una de les màquines:

1.- MODEL *, NÚMERO DE SÈRIE *, NÚMERO DE GUIA * 2.- MODEL *.

ACCEPTO el requeriment, que compliré tan aviat com em sigui possible, consignant els resultats, per diligència, a continuació.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA. El mateix dia, a *, em trasllado al carrer * i a la meva presència es procedeix a la destrucció de les màquines de referència i dels seus elements d'identificació.

I per no interessar altres particularitats, redacto aquesta única diligència, a * , el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA