Acta notarial declarant la notorietat de ser parella estable

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta notarial per acreditar l'existència d'una parella estable als efectes fiscals i successoris pertinents.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Advertiment
 • 2 Model
  • 2.1 Acta de requeriment
  • 2.2 Acta segona. Acta de notorietat
 • 3 Comentari
  • 3.1 En general
  • 3.2 Convé recordar
  • 3.3 Parelles heterosexuals
  • 3.4 Parelles homosexuals
  • 3.5 Pensió a favor del supervivent
  • 3.6 Arrendaments urbans i parelles de fet
  • 3.7 Referència genèrica a les actes
  • 3.8 Perjudici a tercers
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertiment

Conforme a l'art. 209 del Reglament Notarial (redacció donada pel RD 45/2007), les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article: «el requerimiento .... se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación»...

Per això, es proposen els dos models següents.

Model Acta de requeriment

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que el dia * de *, va morir el senyor *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que l'esmentat Sr. * i la senyora compareixent tenien la condició de convivents en unió estable de parella.

III.- Que desitja acreditar, per mitjà de la present acta, la notorietat de què la compareixent (d'estat civil... ) convivia amb el Sr. (d'estat civil....) des de feia més de * anys fins a la seva mort.

IV.- Que em requereix a mi, el Notari, per tal que comprovi i declari la notorietat de què el Sr. * i la compareixent tenien la condició de convivents en unió estable de parella, a tots els efectes (inclosos els del Codi civil de Catalunya), per complir tots els requisits legals pertinents.

IV.- PROVES.

La requeridora m'ofereix com a proves, les següents:

1.- La seva declaració jurada, en manifestar, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, advertida de les seves responsabilitats en cas de falsedat.

2.- La declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per tal d'aportar informació a la present Acta.

3.- La documental, consistent en:

-. Certificat de Defunció del senyor *, on consta que estava divorciat de la senyora * (o vidu, o era solter).

-. Certificat expedit per l'Ajuntament de *, que acredita que, segons els Padrons Municipals d'Habitants, el causant i la requeridora vivien junts en el municipi de *, des de l'any *, fins a la defunció del primer. (o certificats d'empadronament de tots dos membres de la parella els quals acreditin que estaven empadronats al mateix domicili).

4.- (És convenient la declaració dels afectats per l'Acta: descendents, ascendents, etc.) o la notificació a aquests).

ACCEPTO i compliré, tant com em sigui possible, consignant els resultats, per diligències, a continuació.

V.- ACCEPTACIÓ:

ACCEPTO EL REQUERIMENT que compliré en legal forma.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat

NUMERO (no es completa fins a la conclusió de l'Acta)

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *.(guardar espai per a completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

A *, a *

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit per la senyora *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per a tramitar ACTA de declaració de notorietat per tal d'acreditar que la compareixent (d'estat civil... ) convivia amb el Sr. (d'estat civil....) des de feia més de * anys i fins a la seva mort, i per tant, eren convivents en unió estable de parella, a tots els efectes (inclosos els del Codi civil de Catalunya), per complir tots els requisits legals pertinents.

B.- Les manifestacions de la part requeridora han estat les següents:

I.- Que el dia * de *, va morir el senyor *, segons certificat de defunció que tinc a la vista.

II.- Que l'esmentat Sr. * i la senyora que requereix tenien la condició de convivents en unió estable de parella.

III.- Que m'ha requerit a mi, el Notari, per tal que comprovi i declari la notorietat dels fets esmentats a l'apartat anterior.

C.- Han estat aportades les següents PROVES:

1.- La declaració jurada de la requerida, en manifestar en el requeriment previ, sota jurament, que són certs els fets ressenyats en els apartats anteriors, declaració que ha prestat sota pena de falsedat en document públic, advertida de les seves responsabilitats en cas de falsedat.

2.- La declaració dels testimonis que compareixeran oportunament a la meva presència per tal d'aportar informació a la present Acta.

3.- La documental, consistent en:

-. Certificat de Defunció del senyor *, on consta que estava divorciat de la senyora * (o vidu, o era solter).

-. Certificat expedit per l'Ajuntament de *, que acredita que, segons els Padrons Municipals d'Habitants, el causant i la requeridora vivien junts en el municipi de *, des de l'any *, fins a la defunció del primer ( o Certificat d'empadronament de la senyora * i del senyor *, del que resulti estar empadronats al mateix domicili).

De tots els documents esmentats incorporo una fotocòpia a aquesta matriu, que testimonio.

4.- (L'esmentada possibilitat de la declaració de o notificació als interessats).

D).- INICI DE L'ACTA:...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA