Escriptura de transacció per tal de posar fi a un plet en curs

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual s'evita un possible plet, en haver-hi controvèrsia, discussió o qualsevol disparitat entre les parts, pactant una transacció.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Forma i objecte de la transacció
  • 2.2 Casos en els quals la transacció no és possible
  • 2.3 Transacció i els tercers
  • 2.4 Límits de la transacció
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ....)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de TRANSACCIÓ I PACTES COMPLEMENTARIS I EXPOSEN:

I.- Entre els senyors compareixents ha sorgit controvèrsia sobre la següent qüestió:

(Exemple: es discuteix, es dubta, s'amenaça litigi sobre la validesa o no d'un testament o sobre determinada disposició del mateix, etc.)

II. Els compareixents desitjant evitar un litigi entre ells sobre la qüestió a què es refereix l'Expositiu I, han convingut:

a).- Ambdues parts reconeixen la validesa de * (o convenen a deixar resoltes les controvèrsies entre ells fins al dia de la data per raó de * ) renunciant a l'exercici de qualsevol acció judicial sobre això.

b).- Per la transacció que ara es formalitza, s'adopta el següent acord:

(Detall del pacte aconseguit, que pot implicar el cobrament i recíproc pagament de quantitats en efectiu, la transmissió d'una finca o determinats béns (ull viu en matèria de Plus Vàlua); el reconeixement d'una titularitat, l'atorgament d'un nou contracte si es discutia l'abast o qualsevol altre acord que s'hagi adoptat que s'haurà de detallar).

c).- Amb el que s'ha pactat, les parts renuncien plantejar cap plet entre elles per la reiterada controvèrsia, que deixen resolta amb el que s'ha pactat a la present escriptura.

d).- Les despeses de la present escriptura seran satisfetes per * i els derivats del pacte aconseguit per *.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Forma i objecte de la transacció

No existeix cap precepte sobre la forma de la transacció, però precisament per la seva importància i transcendència sembla oportú aconsellar que es doni claredat i fixesa al convingut, i per tant el procedent, si és important el litigi, és formalitzar la transacció en escriptura pública. Cosa diferent és la conciliació per aconseguir un acord.

'Per mitjà de la transacció es posa fi a un litigi (supòsit d'aquest formulari) o s'evita (hi ha formulariespecífic).

Com són innombrables les controvèrsies per raons contractuals (comunitat en propietat horitzontal, temes arrendaticios,...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA GRATIS