Testament especial per les condicions del testador. Dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Normes a aplicar quan el testador és cec, sord, sordmut, no sap o no pot signar o no coneix l'idioma oficial.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat., en la part literalment citada en aquest tema, ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Fórmules en els testaments
  • 1.1 Normes aplicables del codi civil de Catalunya
  • 1.2 D'acord amb això, cal diferenciar els següents casos
 • 2 Comentari
 • 3 Testament del cec que no sàpiga o no pugui signar
 • 4 Comentari
 • 5 Testament de sord o sordmut
 • 6 Comentari
 • 7 Sord o sordmut que no sàpiga o no pugui llegir I signar
 • 8 Comentari
 • 9 Testament per qui no coneix l'idioma oficial (ni el castellà ni el català)
 • 10 Testament en llengua estrangera
 • 11 Testament del sotmès a curatela
 • 12 Legislación citada
Fórmules en els testaments Normes aplicables del codi civil de Catalunya

Diu l'art. 421-10 del Codi Civil:

«Testimonis. 1.- En l'atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari ho demanin. 2.- Concorren circumstàncies especials en el testador si és cec o sord i si per qualsevol causa no sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament».

I l'art. 421-8:

«Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial. Si el testador és cec, sord, mut o sordmut o per qualsevol altra raó és sensorialment discapacitat, el notari ha de seguir el que la legislació notarial estableix per a aquests casos».
D'acord amb això, cal diferenciar els següents casos

A).- TESTAMENT DEL CEC

1.- TESTAMENT DEL CEC QUE SÀPIGA I PUGUI SIGNAR:

.....(TESTAMENT NORMAL FINS A L'ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ).

«Designats pel testador, que és cec, compareixen com testimonis instrumentals, majors d'edat, d'aquest veïnatge i idonis, el Sr. * i la Sra. *.

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma juntament amb els testimonis i amb mi, el Notari.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu».

Comentari

A causa de les circumstàncies especials de l'atorgant d'un testament notarial, el legislador imposa determinades precaucions, sigui exigir la intervenció de testimonis, sigui pel que fa a la lectura del mateix.

Cal advertir que hi ha diferències segons es tracti de testament o de qualsevol altre document notarial que no sigui un testament. Per això aprofitem per a comentar ambdós supòsits.

Supòsit de l'atorgant CEC QUE SÀPIGA I PUGUI SIGNAR.-

1.- Instrument públic que no sigui testament:

Atorgant: Quan un dels compareixents és cec hem d'aplicar sense més les normes notarials; es refereix al cec l'article 193 del Reglament notariala propòsit de la lectura de l'instrument públic, dient:

«Si alguno de los otorgantes.... fuese ciego, será suficiente que preste su conformidad a la lectura hecha por el notario.».

Resulta, doncs, que en el cas de compareixent cec i no tractant-se d'un testament, no s'exigeixen testimonis. N'hi ha prou que el cec manifesti la seva conformitat a la lectura feta pel notari.

Testimoni: A l'invident es refereix art. 182 Reglamento de Organización y Régimen del Notariado en materia de Ingreso en el Cuerpo de Notarios (Decreto de 2 de junio de 1944) prohibint que sigui testimoni.

2.- Testament:

Atorgant: Pel que fa als testaments que el cec sigui atorgant, per aplicació de les normes catalanes cal la intervenció de dos testimonis. No exigeix la legislació catalana ni la notarial de l'Estat la lectura per cap dels testimonis.

Testament del cec que no sàpiga o no pugui signar

.....(NORMAL FINS A L'ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ).

«Designats pel testador, que és cec, compareixen com testimonis instrumentals, majors d'edat, d'aquest veïnatge i idonis, el Sr. * i la Sra. *.

El testador, sota la meva fe, manifesta no saber (o no poder) signar i posa l'empremta del dit índex de la mà dreta; el testador ho atorga per ser fidel expressió de la seva voluntat i en el seu nom...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA