Testament especial per les condicions del testador. Dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Normes a aplicar quan el testador és cec, sord, sordmut, no sap o no pot signar o no coneix l'idioma oficial.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Fórmules en els testaments
  • 1.1 Normes aplicables del codi civil de Catalunya
  • 1.2 D'acord amb això, cal diferenciar els següents casos
 • 2 Comentari
 • 3 Testament del cec que no sàpiga o no pugui signar
 • 4 Comentari
 • 5 Testament de sord o sordmut
 • 6 Comentari
 • 7 Sord o sordmut que no sàpiga o no pugui llegir I signar
 • 8 Comentari
 • 9 Testament per qui no coneix l'idioma oficial (ni el castellà ni el català)
 • 10 Testament en llengua estrangera
 • 11 Testament del sotmès a curatela
 • 12 Legislación citada
 • 13 Jurisprudencia citada
Fórmules en els testaments Normes aplicables del codi civil de Catalunya

Segons l'article 421.8 del CCCat. (redacció donada per la LLEI 6/2019, de 23 d'octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial):

«Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial
1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d'atorgar testament, el notari ha d'aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha d'oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això li pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col·legi professional ha de proporcionar al notari els mitjans esmentats.
2. El que estableix l'apartat 1 s'aplica també en el cas que una persona amb discapacitat sensorial actuï com a testimoni en l'atorgament d'un testament notarial».

Diu l'art. 421-10 del Codi Civil:

«Testimonis. 1.- En l'atorgament del testament notarial, no cal la intervenció de testimonis, llevat que concorrin circumstàncies especials en el testador o que aquest o el notari ho demanin. 2.- Concorren circumstàncies especials en el testador si és cec o sord i si per qualsevol causa no sap o no pot signar o declara que no sap o no pot llegir per si mateix el testament».

I la Disposició Adicional diu:

«Ús de mitjans per a suplir la discapacitat sensorial
De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del Codi civil de Catalunya, i a sol·licitud de l'atorgant, en l'atorgament de testaments i altres documents notarials de naturalesa successòria, s'ha d'utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans lingüístics o tècnics que permetin de suplir la discapacitat sensorial que afecti la comprensió oral, la lectura o l'escriptura.
El Col·legi de Notaris de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de la publicació d'aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya , ha de subscriure amb la Generalitat, amb altres administracions i organismes públics o amb entitats sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar en disposició de complir el que estableixen l'apartat 1 d'aquesta disposició i l'article 421-8 del Codi civil de Catalunya».
D'acord amb això, cal diferenciar els següents casos

A).- TESTAMENT DEL CEC

1.- TESTAMENT DEL CEC QUE SÀPIGA I PUGUI SIGNAR:

... (TESTAMENT NORMAL FINS A L'ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ).

Per a suplir la discapacitat del testador que és cec s'ha utilitzat (s'indicarà si ha estat el sistema braille o un altre mitjà tècnic adequat).

He llegit al testador aquest testament en veu alta, després d'advertir-lo del dret a llegir-lo ell mateix, del qual no fa ús i, un cop assabentat, dóna conformitat plena al text i el firma juntament amb els testimonis i amb mi, el Notari.

Jo, el Notari, DONO FE que conec a l'atorgant (o que l'atorgant ha estat legalment identificat), que s'ha observat la unitat de l'acte, que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada del testador, d'haver-se utilitzat el sistema indicat, que s'han observat totes les altres formalitats de la llei i del contingut total d'aquest instrument públic, estès dos folis de paper notarial, número * i el següent (o l'anterior) en ordre correlatiu.

Comentari

A causa de les circumstàncies especials de l'atorgant d'un testament notarial, el legislador imposa determinades precaucions, sigui exigir la intervenció de testimonis, sigui pel que fa a la lectura del mateix.

Cal advertir que hi ha diferències segons es tracti de testament o de qualsevol altre document notarial que no sigui un testament. Per això aprofitem per a comentar ambdós supòsits.

Supòsit de l'atorgant CEC QUE SÀPIGA I PUGUI SIGNAR.-

1.- Instrument públic que no sigui testament:

Atorgant: quan un dels compareixents és cec hem d'aplicar sense més les normes notarials; es refereix al cec l'article 193 del Reglament notarial a propòsit de la lectura de l'instrument públic, dient:

«Si alguno de los otorgantes.... fuese ciego, será suficiente que preste su conformidad a la lectura hecha por el notario».

Resulta, doncs, que en el cas de compareixent cec i no tractant-se d'un testament, no s'exigeixen testimonis. N'hi ha prou que el cec manifesti la seva conformitat a la lectura feta pel notari.

Testimoni: a l'invident es refereix l'article 182 del Reglament notarial prohibint que sigui testimoni.

2.- Testament:

Atorgant: respecte als testaments en què el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA