Escriptura de servitud de llums, vistes i pas en sòl rústic

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual es constitueix una servitud de llums i vistes, de pas i de voladís.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Aspectes generals
  • 2.2 Normativa catalana
  • 2.3 Doctrina de la DGRN
  • 2.4 Identificació del pagament del preu
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(exemple) Els consorts, casats en règim de separació de béns senyor * i la senyora *, majors d'edat, * (professió o activitat) veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

I de l'altra,

(exemple) La senyora *, *(estat civil, professió o activitat, si es casada règim matrimonial de béns) , veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Intervenen tots en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de Constitució de servitud de llums, vistes i dret de pas i DIUEN:

I.- Els senyors * i * són propietaris, per iguals parts indivises, de la finca següent:

RÚSTICA.- INDIVISIBLE.- Peça de terra *....

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL.- .....

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:-

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II.- La senyora * és titular de la finca següent:

RÚSTICA: Heretat anomenada *....

Inscrita al volum *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció *ª, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:* .

TÍTOL: *.

III.- Després d'exposar tot el que precedeix, els compareixents ATORGUEN:

I.- Que constitueixen una SERVITUD de les següents característiques:

Predi servent: La finca registral * descrita a l'apartat I.

Zona afectada: Una porció de terreny de * metres d'ample, per * metres de llarg, que limita: per davant, la carretera ...; dreta *,; esquerra, *; i al fons, *.

Predi dominant: La finca registral * descrita a l'apartat II.

Objectes de la servitud: A).- Dret de pas per a persones i maquinària que afecta la totalitat de la zona afectada abans descrita; B).- Dret d'obertures de llum i vistes sobre el predi servent, sense necessitat de respectar distàncies i per tant inclou la de poder obrir finestres; C).- Dret de voladís de les canals del predi dominant per recollir aigües pluvials, baixants per la paret i desguàs o aqüeducte per sota del pas situat al predi servent.

A efectes fiscals, es valora aquesta servitud en * euros, que els titulars del predi servent reconeixen haver rebut dels titulars del predi dominant.

(Atenció: Caldrà la identificació de la forma de pagament; vegeu comentari.) II.- Les despeses d'aquesta escriptura aniran a càrrec dels titulars del predi dominant.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA