Normes fiscals sobre les herències a Catalunya. Reduccions fiscals possibles a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'herència en el qual s'han previst totes les reduccions fiscals més freqüents, segons la data de defunció del causant.

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota:

Si escau, ha de tenir-se en compte el DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària pel qual s'adopten, a conseqüència de la situació ocasionada pel COVID-19, mesures excepcionals relatives a la presentació i pagament dels Impostos sobre Successions i Donacions i Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats que diu:

b.1En el supòsit de fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020, i per als quals no hagués finalitzat, en aquesta data, el termini de presentació i ingrés en període voluntari, el termini comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini que estableix la normativa de l'impost en aquesta data, més dos mesos més. El termini s'inicia l'1 de juliol del 2020.
b.2 En els supòsits de fets imposables meritats posteriorment al 14 de març del 2020, el termini de presentació és el que estableix la normativa de l'impost i s'inicia l'1 de juliol del 2020.

NORMAS

L'estudi es divideix en 4 Apartats:

A).- NORMES.

B). REDUCCIONS I ESCALA DE GRAVAMEN

C). BONIFICACIONS DE LA QUOTA:

c.1. NORMES APLICABLES A HERÈNCIES A PARTIR D'1 DE GENER DE 2010 fins al 30 abril de 2020.

c.2).- NORMES APLICABLES A HERÈNCIES A PARTIR D'1 DE MAIG DE 2020.

D).- ALTRES QÜESTIONS.

Contenido
 • 1 NORMES
  • 1.1 TEXTOS LEGALS
  • 1.2 NORMES GENERALS
 • 2 REDUCCIONS
  • 2.1 REDUCCIONS PERSONALS
  • 2.2 REDUCCIONS OBJECTIVES
  • 2.3 REDUCCIÓ POR SOBREIMPOSICIÓ DECENNAL
  • 2.4 QUOTA
 • 3 BONIFICACIONS DE LA QUOTA PER PARENTIU
  • 3.1 A). HERÈNCIES CAUSADES PER DEFUNCIÓ DEL PRIMER DE FEBRER DEL 2014 FINS 30 MAIG 2020, amdòs inclosos
  • 3.2 B). HERÈNCIES CAUSADES PER DEFUNCIÓ a comptar de l'1 de maig del 2020 inclòs
 • 4 ALTRES QUESTIONS
  • 4.1 DONACIONS
  • 4.2 SUPÒSIT DE LA PRÈVIA LIQUIDACIÓ DE LA SOCIETAT CONJUGAL
  • 4.3 TRANSMISSIÓ ENTRE COHEREUS
  • 4.4 Normes estatals sobre punts de conexió
  • 4.5 Bonificació imnanteniment de l'adquisició
  • 4.6 Norma fiscal aplicable a herència de béns a Espanya per estrangers
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
NORMES TEXTOS LEGALS

La Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions i Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions i modificacions per la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ara la LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient.

NORMES GENERALS

Per a obtenir la base liquidable cal tenir en compte les reduccions que milloren les estatals i les reduccions pròpies de Catalunya.

.- La reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual (que no fa baixar mai les reduccions personals) s'amplia en el cas d'anar el causant a una residència (sense límit de temps) o a un altre domicili (amb el límit de 10 anys).

.- L'escala de gravamen general: que es DIFERENT en successions i no en donacions.

.- Els coeficients per patrimoni preexistent que van desaparèixer i tornen a partir del primer der maig de 2020 ).

REDUCCIONS REDUCCIONS PERSONALS

1.- MAJORS DE 75 ANYS:

Situació fins al 31 de gener de 2014: Reducció en les adquisicions per causa de mort pe a les persones de setanta-cinc anys o més, de 275.000 euros, sense diferenciació de grup ni de grau. Aquesta última reducció és incompatible amb la reducció per discapacitat que s'establí en l'article 2.1 b) de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives; atenció: per a les defuncions posteriors a 31 de gener del 2014 (és a dir, causades a comptar de l'1 de febrer del 2014), només arriba a les adquisicions de persones del grup II (cònjuge, ascendents i descendents).

Situació posterior a 1 de febrer de 2014: es manté només per als parents que integren el grup II (consort, parella estable -per assimilació- ascendents i descendents).

2. PARELLES ESTABLES (es manté després de la Llei 2/2014, del 27 de gener).

Queden equiparades a les persones casades, però han de tenir la condició legal de parella estable, segons la legislació autonòmica aplicable; diu la Llei 19/2010 de 7 de juny:

«1.- Els membres de les parelles estables queden assimilats als cònjuges, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. 2.- Per a poder gaudir de l'assimilació que estableix l'apartat 1, el subjecte passiu ha d'acreditar la convivència en parella estable, d'acord amb els requisits que siguin establerts a aquest efecte per la normativa reguladora d'aquestes unions».

3.- SITUACIÓ RESPECTE AL FILL DEL CONSORT O PARELLA QUE NO SÓN FILLS DEL CAUSANT (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener).

Disposa l'article 60: Relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella.- Les relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella queden assimilades, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, a les relacions entre ascendents i fills, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre.

4.-SITUACIONS CONVIVENCIALS:

Situació a partir de l'1 de febrer de 2014:

L'assimilació als altres descendents (no a fills) només ho és per a les reduccions per circumstàncies personals (SECCIÓ PRIMERA: reducció de 50.000 euros, més reducció per discapacitat més reducció per edat) i reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant (SECCIÓ SISENA), ambdues de la Llei 19/2010, de 7 de juny. Per tant, no s'aplicarà a les següents reduccions: SECCIÓ SEGONA. Reduccions per assegurances de vida (art. 5), SECCIÓ TERCERA. Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica (art. 6 a 9), SECCIÓ QUARTA. Reducció per l'adquisició de participacions en entitats (arts. 10 a 14), SECCIÓ CINQUENA. Reducció per l'adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals (arts. 15 a 16), SECCIÓ SETENA. Reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal (arts. 20 a 21), SECCIÓ VUITENA. Reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent (art. 22 a 24), SECCIÓ NOVENA. Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural (art. 25 a 26) i SECCIÓ DESENA. Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural (art. 27 a 28).

5.- REDUCCIÓ DE LA BASE IMPOSABLE SEGONS PARENTIU:

«Article 2. Reducció per parentiu
En les adquisicions per causa de mort, s'aplica la reducció que correspongui, d'entre les següents, per raó del grau de parentiu entre l'adquirent i el causant:
a) Grup I (adquisicions per descendents menors de vint-i-un anys): 100.000, més 12.000 euros per cada any de menys de vint-i-un que tingui el causahavent, fins a un límit de 196.000 euros.
b) Grup II (adquisicions per descendents de vint-i-un anys o més, cònjuges i ascendents):
Cònjuge: 100.000 euros.
Fill: 100.000 euros.
Resta de descendents: 50.000 euros.
Ascendents: 30.000 euros.
c) Grup III (adquisicions per col·laterals de segon i tercer grau i per ascendents i descendents per afinitat): 8.000 euros.
d) Grup IV (adquisicions per col·laterals de quart grau o de graus més distants i per estranys): no s'aplica cap reducció per raó de parentiu.»
A més a més, en les adquisicions per causa de mort per persones del grup II de setanta-cinc anys o més s'aplica una reducció de 275.000 euros».

6.- DISCAPACITAT (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener):

Segons l'article 3 de la Llei 19/2010, de 7 de juny:

«Juntament amb les reduccions que puguin correspondre en funció del grau de parentiu entre l'adquirent i el causant, en les adquisicions per causa de mort per persones amb disminució física, psíquica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, s'aplica una reducció de 275.000 euros. Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%, la reducció és de 650.000 euros. A aquests efectes, els graus de minusvalidesa són els que siguin establerts d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny».

La Resolució 2/2012 de la DG de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Finances dicta com a conclusions:

-. Per a sol·licitar la reducció igual o superior al 33% i inferior al 66% n'hi ha prou amb el certificat de l'INSS que acredita el grau o justificar estar reconeguda pensió d'incapacitat permanent en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, encara que no s'expressi el grau.

-. Per a sol·licitar la reducció igual o superior al 66% sempre serà requisit el certificat de l'INSS.

REDUCCIONS OBJECTIVES

1.- ASSEGURANÇA (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener).

Segons l'article 5 de la Llei 19/2010, de 7 de juny:

«1.- En les adquisicions per causa de mort, s'aplica una reducció del 100%, amb un límit de 25.000 euros, de les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurances de vida, si llur parentiu amb el contractant mort és el de cònjuge, de descendent o d'ascendent. En el cas d'assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor de llurs treballadors, s'ha de tenir en compte el grau de parentiu entre l'assegurat i el beneficiari. 2.- La reducció per assegurances de vida és única per subjecte passiu, independentment del nombre de contractes d'assegurança de vida dels quals sigui beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de bonificacions i reduccions que estableix la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA