Normes fiscals sobre les herències a Catalunya. Reduccions fiscals possibles a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'herència en el qual s'han previst totes les reduccions fiscals més freqüents, segons la data de defunció del causant.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
  • 1.1 Normes generals a les herències causades a partir de l'1 de gener de 2010
  • 1.2 Import de les reduccions per parentiu depenent de la data de defunció de causant
  • 1.3 Altres qüestions
  • 1.4 Normes estatals sobre punts de conexió
  • 1.5 Bonificació imnanteniment de l'adquisició
  • 1.6 Norma fiscal aplicable a herència de béns a Espanya per estrangers
 • 2 Jurisprudencia citada
 • 3 Legislación citada
Model

L'estudi es divideix en 4 Apartats:

A).- NORMES GENERALS APLICABLES A HERÈNCIES A CONTAR D'1 DE GENER DE 2010

B).- IMPORT DE LES REDUCCIONS PER PARENTIU DEPENENT DE LA DATA DE DEFUNCIÓ DE CAUSANT.

C).- ALTRES QÜESTIONS.

Normes generals a les herències causades a partir de l'1 de gener de 2010

TEXTOS LEGALS: Llei 19/2010, de 7 de juny, de regulació de l'impost sobre successions i donacions i Decret 414/2011, de 13 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost sobre successions i donacions i modificacions per la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

1r.- NORMES GENERALS:

Per a obtenir la base liquidable cal tenir en compte les reduccions que milloren les estatals i les reduccions pròpies de Catalunya.

a).- Cal destacar:

a.- La reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual (que no fa baixar mai les reduccions personals) s'amplia en el cas d'anar el causant a una residència (sense límit de temps) o a un altre domicili (amb el límit de 10 anys).

.- L'escala de gravamen general: que es DIFERENT en successions i no en donacions.

.- Els coeficients per patrimoni preexistent (que desapareixen) i grup de parentiu que es manté.

b).- Casos especials:

b.1.- MAJORS DE 75 ANYS:

Situació fins al 31 de gener de 2014: Reducció en les adquisicions per causa de mort pe a les persones de setanta-cinc anys o més, de 275.000 euros, sense diferenciació de grup ni de grau. Aquesta última reducció és incompatible amb la reducció per discapacitat que s'establí en l'article 2.1 b) de la Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives; atenció: per a les defuncions posteriors a 31 de gener del 2014 (és a dir causades a comptar de l'1 de febrer del 2014) només arriba a les adquisicions de persones del grup II (cònjuge, ascendents i descendents).

Situació posterior a 1 de febrer de 2014: es manté només per als parents que integren el grup II (consort, parella estable - per assimilació- ascendents i descendents.

b) PARELLES ESTABLES (es manté després de la Llei 2/2014, del 27 de gener).

Queden equiparades a les persones casades, però han de tenir la condició legal de parella estable, segons la legislació autonòmica aplicable; diu la Llei 19/2010 de 7 de juny:

«1.- Els membres de les parelles estables queden assimilats als cònjuges, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen determinades normes tributàries. 2.- Per a poder gaudir de l'assimilació que estableix l'apartat 1, el subjecte passiu ha d'acreditar la convivència en parella estable, d'acord amb els requisits que siguin establerts a aquest efecte per la normativa reguladora d'aquestes unions».

c).- SITUACIÓ RESPECTE AL FILL DEL CONSORT O PARELLA QUE NO SÓN FILLS DEL CAUSANT (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener).

Disposa l'article 60: Relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella.- Les relacions entre un cònjuge o un convivent en parella estable i els fills del seu cònjuge o de l'altre membre de la parella queden assimilades, a l'efecte de l'impost sobre successions i donacions, a les relacions entre ascendents i fills, dins l'àmbit de competències assumides per la Generalitat en el marc de la Llei de l'Estat 22/2009, del 18 de desembre.

d).- SITUACIONS CONVIVENCIALS:

Situació per herències causades fins al 31 de gener de 2014: Als efectes de l?'plicació de les reduccions personal i addicional i per a l'adquisició de l'habitatge habitual del causant, s'assimila el tractament fiscal de les situacions convivencials d'ajuda mútua definides a la disposició addicional de la Llei 19/1998, de 28 de desembre, a la "resta de descendents" inclosos en el grup II de parentiu, però el tipus aplicable serà igual que els dels néts Així ho determina la llei 19/2010, de 7 de juny, de forma diferent a com es va resoldre per la consulta 2010/62 de 22 de febrer de 2010 de la DG de Tributs, segons la qual hi havia reducció personal i habitatge familiar igual que el grup II, però el coeficient multiplicador depenia del parentiu. Cal tenir present la necessitat de dos anys de convivència (escriptura o acta de notorietat) i que cap dels convivents no estigui casat.

Situació a partir de l'1 de febrer de 2014:

L'assimilació als altres descendents (no a fills ) només ho és per a les reduccions per circumstàncies personals (SECCIÓ PRIMERA: reducció de 50.000 euros, més reducció per discapacitat més reducció per edat) i reducció per l'adquisició de l'habitatge habitual del causant (SECCIÓ SISENA), ambdues de la Llei 19/2010, de 7 de juny. Per tant, no s'aplicarà a les següents reduccions: SECCIÓ SEGONA. Reduccions per assegurances de vida (art. 5), SECCIÓ TERCERA. Reducció per l'adquisició de béns i drets afectes a una activitat econòmica (art. 6 a 9), SECCIÓ QUARTA. Reducció per l'adquisició de participacions en entitats (arts. 10 a 14 ), SECCIÓ CINQUENA. Reducció per l'adquisició de participacions en entitats per part de persones amb vincles laborals o professionals (arts. 15 a 16), SECCIÓ SETENA. Reducció per l'adquisició de determinades finques rústiques de dedicació forestal (arts. 20 a 21 ), SECCIÓ VUITENA. Reducció per l'adquisició de béns del causant utilitzats en l'explotació agrària del causahavent (art. 22 a 24), SECCIÓ NOVENA . Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni cultural (art. 25 a 26) i SECCIÓ DESENA. Reducció per l'adquisició de béns del patrimoni natural (art. 27 a 28).

2n.- DIVERSES REDUCCIONS:

Es tindran en compte les reduccions personals i les objectives:

REDUCCIONS PERSONALS:

1).- PARENTESC.-

Normes a tenir en compte:

És una reducció personal aplicable en la base imposable (amb un dret transitori) i hi ha reduccions sobre determinats béns que si es demanen fan que l'import de les reduccions personals disminueixin; entre aquestes reduccions no està l'Habitatge familiar, reducció aquesta que no fa disminuir la reducció personal ni l'addicional existent fins a 31 de gener de 2014.

Aquesta reducció personal addicional que ja no existeix a partir de l'1 de febrer de 2014, és aplicable sobre l'excés de base imposable: 50%, amb un límit que serà també variable quan s'han demanat determinades reduccions amb l'excepció indicada de l'habitatge familiar.

En els dos casos anteriors l'opció s'ha d'exercitar en el termini de presentació voluntari, si es presenten més d'una, valdrà l'última; en cas de comprovació i possible denegació de reduccions sol·licitades, no pot després canviar-se l'opció.

L'import de les reduccions s'estudia més tard.

b).- DISCAPACITAT, (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener):

Segons l'article 3 de la Llei 19/2010, de 7 de juny:

«Juntament amb les reduccions que puguin correspondre en funció del grau de parentiu entre l'adquirent i el causant, en les adquisicions per causa de mort per persones amb disminució física, psíquica o sensorial, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%, s'aplica una reducció de 275.000 euros. Si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 65%, la reducció és de 650.000 euros. A aquests efectes, els graus de minusvalidesa són els que siguin establerts d'acord amb el barem a què es refereix l'article 148 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1994, del 20 de juny».

La resolució 2/2012 de la DG de Tributs i Joc del Departament d'Economia i Finances dicta com a conclusions:

-. Per a sol·licitar la reducció igual o superior al 33% i inferior al 66% n'hi ha prou amb el certificat de l'INSS que acredita el grau o justificar estar reconeguda pensió d'incapacitat permanent en els seus graus de total, absoluta o gran invalidesa, encara que no s'expressi el grau.

-. Per a sol·licitar la reducció igual o superior al 66% sempre serà requisit el certificat de l'INSS.

c).-EDAT:

Segons l'article 4 de la Llei 19/2010, de 7 de juny: Reducció per a persones grans

1.- En les adquisicions per causa de mort per persones de setanta-cinc anys o més s'aplica una reducció de 275.000 euros.

2.- Aquesta reducció és incompatible amb la reducció per discapacitat que estableix l'article 3.

Com s'ha dit, a partir de l'1 de febrer de 2014 aquesta reducció només ho és per a les persones del grup I (no als germans, altres colaterals i la resta de beneficiaris)

2.- REDUCCIONS OBJECTIVES:

2.1.- ASSEGURANÇA, (es manté després de la LLEI 2/2014, del 27 de gener).

Segons l'article 5 de la Llei 19/2010, de 7 de juny:

«1.- En les adquisicions per causa de mort, s'aplica una reducció del 100%, amb un límit de 25.000 euros, de les quantitats percebudes pels beneficiaris de contractes d'assegurances de vida, si llur parentiu amb el contractant mort és el de cònjuge, de descendent o d'ascendent. En el cas d'assegurances col·lectives o contractades per les empreses a favor de llurs treballadors, s'ha de tenir en compte el grau de parentiu entre l'assegurat i el beneficiari. 2.- La reducció per assegurances de vida és única per subjecte passiu, independentment del nombre de contractes d'assegurança de vida dels quals sigui beneficiari. En el cas que tingui dret al règim de bonificacions i reduccions que estableix la disposició transitòria quarta de la Llei de l'Estat 29/1987, del 18 de desembre, de l'impost sobre...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA