Acta de protocol·lització de laude

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'acta de protocol·lització de laude, atorgada per l'àrbitre nomenat pel Tribunal Arbitral.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Efectes
    • 2.2 Límits de l'actuació de l'àrbitre
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que el Tribunal Arbitral de *, el dia *, va acceptar l'administració de l'arbitratge instat pel senyor *, (major d'edat, *, veí de * i DNI *) respecte de la qüestió litigiosa per ell plantejada, com a part demandant, contra el senyor *, (major d'edat, *, veí de *, i DNI *)

II.- Que el Tribunal Arbitral de *, el dia * va designar com a Àrbitre únic per dictar el laude sol·licitat per les parts, el compareixent, senyor *.

III.- L'objecte de l'arbitratge és (explicar)

IV.- El dia *, el compareixent, senyor *, va acceptar el càrrec d'àrbitre únic, amb compromís d'exercir l'encàrrec amb submissió al Reglament del Tribunal Arbitral de *, segons declaració, que tinc a la vista, signada per la senyora *, de la qual legitimo la firma. Aquesta acceptació va ser comunicada formalment a les parts en l'Acta d'inici de procediment arbitral, de * del present any *, que també tinc a la vista, sense que es formulés recusació.

V.- El senyor * manifesta que ha dictat el seu laude arbitral, el qual ha quedat redactat en * folis de paper comú, escrits per les dues cares.

VI.- Que em requereix a mi, el Notari, per tal que reculli en Acta el laude arbitral abans esmentat, mitjançant la protocol·lització dels * folis on ha quedat redactat.

ACCEPTO i compleixo el requeriment, quedant protocol·litzats a aquesta matriu els *folis ressenyats.

Així mateix, em requereix per tal que notifiqui l'autorització i contingut d'aquesta Acta:

1.- Al senyor (demandant), al seu domicili abans esmentat.

2.- I per mitjà d'un notari amb domicili a *, ho notifiqui també al demandat *, al seu domicili abans esmentat.

ACCEPTO el requeriment.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA