Escriptura de precari de finca

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Febrero 2021
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual s'estableix o reconeix l'existència d'un precari.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
  • 3 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar a aquesta escriptura de PRECARI I EXPOSEN:

I.- El senyor * és propietari de la següent finca rústica (o Urbana): Descripció.

II. Que formalitzen el que ja prèviament s'havia convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * cedeix en precari l'ús, gaudi i explotació de la finca abans descrita al senyor *, el qual accepta.

Segona.- El propietari de la finca no percebrà cap quantitat ni cap preu per aquesta cessió, reconeixent el senyor * (el precarista), que se servirà de la finca per simple tolerància del seu propietari i sense pagar cànon o lloguer.

Tercera.- En consideració al caràcter gratuït d'aquest contracte el propietari té dret a reclamar la possessió de la finca en qualsevol moment, sempre que doni avís fefaent a l'altra part, la qual, en l'improrrogable termini de * dies, a comptar de la notificació, haurà de deixar la finca lliure, vàcua i expedita a disposició del seu propietari. No obstant això, en tractar-se d'una finca rústica, si estigués sembrada, tindrà dret el precarista a retirar la collita d'una sola anualitat, qualsevol que sigui la classe de cultiu realitzat.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la graven seran de compte del senyor *(precarista)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Comentari

Ha estat la Jurisprudència la que ha elaborat fonamentalment la doctrina del precari, sigui amb base a l'art. 444 del Codi civil estatal (posseïdor sense títol) o amb base a l'art. 1.750 del Codi Civil (espècie de comodat).

La Senténcia nº 134/2017 de TS, Sala 1a, civil, 28 de Febrer de 2017 [j 1] recorda que aquesta sala ha definit el precari com «una situación de hecho que implica la utilización gratuita de un bien ajeno, cuya posesión jurídica no nos corresponde, aunque nos hallemos en la tenencia del mismo y por tanto la falta de título que justifique el goce de la posesión, ya porque no se haya tenido nunca, ya porque habiéndola tenido se pierda o...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA