Poder per administrar

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de poder de simple administració.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 En general
    • 2.2 Cas especial a Catalunya
  • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar aquest Poder i DIU:

Que dóna poder al Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI número *, perquè en nom del poderdant, encara que incideixi en la figura jurídica de l'autocontractació o tingui interessos iguals o contraposats, o tingui representació múltiple, exerciti les següents facultats:

Administrar les finques que el senyor poderdant posseeix ara o pugui posseir en endavant, atenent la seva conservació, reparació i millora; concertar i subscriure contractes d'arrendament i masoveries; prendre i acomiadar porters, criats i altres treballadors i fixar els seus sous; consentir o prohibir subarrendaments; desnonar inquilins, precaristes i altres ocupants; consentir o acceptar traspassos de locals de negoci i cobrar els percentatges que corresponguin legalment o exercitar els drets de tempteig i retracte arrendatici; consentir les hipoteques que es constitueixin sobre els establiments mercantils situats en els locals administrats; contractar, liquidar, cobrar, pignorar i rescatar segurs; recaptar lloguers, rendes, pensions i indemnitzacions i lluïsmes, recol·lectar i vendre fruits; aprovar i signar transmissions de finques acensades per raó del domini de l'atorgant com censualista; reclamar, cobrar i transigir crèdits de totes classes; comparèixer davant les oficines públiques de l'Estat, Generalitat i altres Comunitats Autònomes, Província o Municipi i davant Cambres de la Propietat, Fiscalies de l'habitatge, sindicats, Magistratures del Treball, Institut de Crèdit per a la Reconstrucció Nacional i companyies d'aigua, gas, electricitat, telèfons i qualssevol altres, presentar tota classe d'escrits, peticions i reclamacions; satisfer o impugnar contribucions, exigir obligacions i comptes aprovant-los o impugnant-los, signar saldos i liquidacions; assistir amb veu i vot a reunions de propietaris, amb dret a examinar comptes i balanços; constituir i retirar fiances i dirigir i contestar requeriments; demanar còpies notarials...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA