Penyora de participacions

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de venda de participacions que queden pignorades en garantia del preu ajornat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Penyora en garantia de preu ajornat
  • 2.2 Temes fiscals
   • 2.2.1 Exempció IVA, ITP i AJD
   • 2.2.2 Posició de la Jurisprudència
   • 2.2.3 Compravenda simulada
  • 2.3 Altres temes
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA I CONSTITUCIÓ DE PENYORA EXPOSEN:

I.- El Sr. * és titular de * participacions de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *.

TITULO: Li pertanyen per * .

Càrregues: Assevera que estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

II. Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * ven al senyor/a * el qual COMPRA i ADQUIREIX les participacions abans descrites, lliures de càrregues i de tota afecció.

Segona. Preu d'aquesta compravenda és la quantitat de * euros que es paga de la manera següent:

a).- * Euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, abans d'aquest acte, i de la quantitat del qual li atorga carta de pagament.

b).- La resta, és de dir, * Euros queden ajornats i seran satisfets (sense interessos) de la forma següent:

-. * Euros el dia *.

-. * Euros el dia *.

Tercera. El venedor transmet al comprador el ple domini i possessió lliure de les participacions venudes, amb tots els seus drets annexos.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin seran de compte del comprador.

Cinquena.- 1) Manifesten que la present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de compravenda a favor de * (soci, descendent, etc.).

2) La present transmissió ha estat autoritzada per la Junta General de la Societat en sessió de *, segons certificació, que deixo unida a aquesta matriu, expedida per l'administrador únic (o solidari o els mancomunats o el Secretari del Consell d'Administració amb el vistiplau del President...) la signatura del/s qual/s legitimo.

Adverteixo el comprador de l'obligació de comunicar a la Societat la present transmissió a l'efecte de la deguda anotació en el Llibre Registre de Socis.

B) CONSTITUCIÓ DE PENYORA:

1.- Penyora.- En garantia de la part del preu ajornat en la compravenda formalitzada en l'apartat lletra A) anterior, el Sr. * constitueix penyora sobre les participacions adquirides i abans descrites, mitjançant l'atorgament d'aquesta escriptura.

2.- Alienació de la penyora.- Vençuts els terminis estipulats, si el deutor no paga les quantitats convingudes, el creditor podrà alienar la penyora segons l'article 569-20 del Codi Civil de Catalunya i, a aquests efectes, els deutors assenyalen com domicili per a requeriments i notificacions el que consta a la compareixença d'aquesta escriptura.

3.- Requeriment per a la notificació.- Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè notifiqui a l'administració de la societat, en el domicili social, l'atorgament i contingut d'aquesta escriptura, a l'efecte de la seva inscripció en el llibre Registre de socis.

4.- DESPESES.- Totes les despeses derivades de la transmissió i de la constitució de la indicada garantia i els de la carta de pagament, en el seu moment, aniran a càrrec de la part compradora. Els impostos seran pagats per qui correspongui legalment. El que es causin, si fos el cas, per l'alineació de la penyora i que legalment corresponguin a la part venedora, seran pagats per la part deutora a càrrec del preu obtingut en la subhasta.

OBSERVACIÓ FISCAL.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'article 314 del text refós de la llei del Mercat de Valors,; a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les participacions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article 314. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les participacions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals; pel que fa a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys urbans els informo del termini de presentació i, en general, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop cadvertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari Penyora en garantia de preu ajornat

1.- La penyora està regulada a Catalunya pel llibre cinquè, arts. 569-13 i següents del Codi civil de Catalunya que l'admet en garantia de qualsevol obligació. Cal tenir present les modificacions del DECRET LLEI 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l'àmbit de la penyora.

Concepte: Article 569-12:

«El dret de penyora, que es pot constituir sobre béns mobles, valors, drets de crèdit o diners en garantia del compliment de qualsevol obligació, faculta el creditor a posseir-los, per ell mateix o per una tercera persona si s'ha pactat, i, en cas d'incompliment de l'obligació garantida, a sol·licitar-ne la realització del valor».

Requisits de constitució: segons l'article 569-13, (en el que ara interessa, la penyora requereix:

«a).- La transmissió de la possessió dels béns als creditors o a terceres persones, d'acord amb els pignorants, per qualsevol mitjà admès per aquest codi.
b).- El poder de lliure disposició del bé moble empenyorat per la persona que...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA