Model de pla de parentalitat

Autor:vLex
 
EXTRACTO GRATUITO

Plantilla:Resum

  •   ..........................................................................................., amb DNI ....................., com a progenitor // pare /mare amb domicili a ................................................................i telèfon ............................. 
  •   ..........................................................................................., amb DNI ....................., com a progenitor // pare /mare amb domicili a ................................................................ i telèfon ............................. 

En relació als seus fills 

1. ............................................................................................., amb DNI................., nascut el dia .................., a ...................................... 

2. ............................................................................................., amb DNI................., nascut el dia .................., a ...................................... 

3. ............................................................................................., amb  DNI................., nascut el dia .................., a ...................................... 

4. (I successius, en el seu cas) 

ACORDEN [PROPOSA] EL REGIM de GUARDA (CONJUNTA // INDIVIDUAL) AMB ESTABLIMENT DEL REGIM DE LES RELACIONS PERSONALS ... )  

i, pel seu millor exercici, 

ACORDEN[PROPOSA] el present PLA DE PARENTALITAT d'acord amb el que estableix l'article 233-9 Codi civil català a ...................................., en data ..................,  Signatures  _______________                       Data: ............................ 

A) Decisions relatives a la guarda i al lloc en què viuran habitualment  (article 233-9.2a Codi civil català

□ Els pares acorden la guarda compartida del/s fill/s comú/ns, la distribució de la qual es portarà a terme per períodes de: 

□ Setmanes

□ Mesos

□ Intervals de sis mesos

□ Altres .........................................................

□ El/s fill/s viurà/n al domicili de cadascun dels progenitors d’acord amb el període establert. 

□ El/s fill/s estarà/n sota la guarda del progenitor ............................................... i al domicili d’aquest, sense perjudici del caràcter compartit de les responsabilitats parentals. 

□ El/s fill/s viurà/n habitualment a la llar del progenitor .............................................,

atès que és qui en té la guarda. 

□ Altres.......................................................... 

B) Tasques de què s’ha de responsabilitzar cada progenitor en relació amb les activitats quotidianes dels fills. (art. 233 Codi Civil de Catalunya, Llibre Segon relatiu a la Persona i la Família (Llei 25/2010, del 29 de juliol))  

□ Mentre no s’acordi el contrari, els progenitors són els principals responsables de la cura del/s fill/s comú/ns.  

□ Cada progenitor es farà càrrec, per ell mateix o mitjançant d’altres persones que designi, de les tasques domèstiques generades per la cura...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA