Model d’incident extraordinari d’oposició

Autor:vLex
RESUMEN

Origen del contingut: Il•lustre Col•legi d'Advocats de Barcelona (ICAB ). El 15 de maig de 2013, va entrar en vigor la Llei 1/2013 de 14 de maig, de mesures per a reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, en la quarta es preveu: "En tot cas, en els procediments executius en curs... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

Jutjat Primera Instància núm.

Proc. Exec. Hipot. Núm

Al JUTJAT

…………….., procurador dels tribunals, en nom de ......., domiciliat a ......., al carrer ........, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ......

DIC

Que el 15 de maig de 2013, va entrar en vigor la Llei 1/2013 de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció als deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, en la quarta es preveu: "En tot cas, en els procediments executius en curs a l'entrada en vigor d'aquesta llei en els quals hagi transcorregut el període d'oposició de deu dies previst a l'art. 556.1 de la Llei d'enjudiciament civil, les parts executades disposaran d'un termini de preclusió d'un mes per formular un incident extraordinari d'oposició basat en l'existència de les noves causes d'oposició que preveu l'apartat 7 de l'art. 557.1 i 4 de l'article 695.1 de la Llei d'enjudiciament civil ".

Sens perjudici del deure de control d'ofici de les clàusules abusives en els processos executius que constitueix dret directament aplicable a partir de les Sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 26 d'octubre de 2006, assumpta Elisa Maria Mostaza - Claro contra Centro Móvil Milenium SL; Sentència de 27 de juny de 2000, assumpte Océano Grupo Editorial y Salvat Editores; Sentència de 21 de novembre de 2002, assumpte Cofidis; o Sentència de 17 de desembre de 2009 ASSUMPTE Martín Martín, de 3 de juny de 2010 (C-484/2008), 14 de juny de 2012 (C-618/2010), i de data 21 de febrer del 2013 (C- 472-11), entre d'altres, mitjançant el present escrit instar INCIDENT EXTRAORDINARI D’ OPOSICIÓ PER EXISTÈNCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES EN EL TÍTOL QUE FONAMENTA L'EXECUCIÓ, amb suspensió del curs del procés fins a la resolució de l'incident.

FETS:

1. - Títol:

En data …………., els meus representats van subscriure amb l'entitat (ENTITAT), (ESCRIPTURA) davant el Notari de (PROVÍNCIA) (NOTARI), sota el nom (...) del seu protocol, que l'executant aporta com a document núm. ........... En l'escrit de demanda, TÍTOL en què fonamenta la seva demanda executiva.

Que en el seu dia es va instar per part de l'entitat executant el present procediment contra el meu representat, el qual, en el moment processal oportú i quan va ser emplaçat per formular oposició (NO VA PODER però va al·legar CLÀUSULES ABUSIVES, emparant-se en la LEGISLACIÓ EUROPEA / no es va oposar PERQUÈ NO HI HAVIA AQUESTA CAUSA / es va oposar però no va al·legar aquestes CLÀUSULES PERQUÈ NO EREN CAUSA D'OPOSICIÓ LEGALMENT TAXADES). És per això, que emparats en la Disposició transitòria 4a de la Llei 1/20013 de 14 de maig de ...................... i dins del termini concedit per la Llei, formula el present Incident Extraordinari.

La demanda es va fonamentar tal com consta en la LIQUIDACIÓ DE DEUTE que adjunto com a document número ............. a l'escrit de demanda, en els motius:

Deute:

Interessos:

Interessos moratoris:

Quotes vençudes impagades:

2. - Condició de consumidor i usuari del demandat.

D'acord amb l'article ....... De la Llei 1/2007 de ................. per la qual s'aprova el Text refós de la Llei de consumidors i usuaris, el meu client, persona física / avalador/a, té la condició de consumidor.

Pel que fa a l'avalador/a, procedeix declarar aquesta condició de consumidor, i per tant li és d'aplicació la nova normativa i els drets que s'hi recullen per als consumidors, quan aquest ha subscrit la garantia respecte del seu habitatge habitual i amb les mateixes condicions que les establertes per al deutor hipotecari, tot això de conformitat amb la Llei 1/2013 de 14 de maig que recull la figura de l'avalador en les modificacions respecte del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors hipotecaris sense recursos, i en la modificació article 129 de la Llei hipotecària.

L'immoble objecte de la garantia hipotecària es tracta de l’HABITATGE HABITUAL de l'executat - acompanyo com a document núm. 1 certificat de convivència del padró d'habitants probatori del seu domicili així com dels membres de la família que conviuen en el mateix.-

3. - Valoració d’ofici de les clàusules abusives.

D'acord amb la jurisprudència del Tribunal Superior de Justícia Europea, i per a la valoració d'ofici de les clàusules abusives, el jutge ha d'acordar d'ofici diligències de prova, com es va dir en la STJUE de 9 novembre 2010 (C-137 / 2008) Cas VB Pénzügyi Lizing, però sempre respectant el principi de contradicció, com va establir la sentència del TJUE de 21 de febrer del 2013 (cas Banif Plus Bank Zrt) que «obliga, amb caràcter general, al jutge nacional que s'hagi comprovat d'ofici el caràcter abusiu d'una clàusula contractual a informar-ne a les parts processals i oferir-los la possibilitat de debatre de manera contradictòria segons les formes previstes al respecte per les regles processals nacionals »; declara, així mateix, que el jutge nacional que s'hagi comprovat d'ofici el caràcter abusiu d'una clàusula contractual no està obligat, per poder extreure les conseqüències d'aquesta comprovació, a esperar que el consumidor, informat dels seus drets, presenti una declaració per la qual sol·liciti que s'anul·li aquesta clàusula

És destacable la necessitat, d'acord amb la doctrina del TJUE, d'apreciar d'ofici el caràcter abusiu de les clàusules. Si es fa posteriorment a l'admissió de la demanda, la valoració de les mateixes és preceptiva l'audiència de cinc dies, com diu la llei, advertint quina és la clàusula controvertida i en quina mesura pot afectar l'execució, amb la possibilitat d'acordar prova i, si escau, sol·licitar vista.

Tot això, sens perjudici que ha de permetre al·legar com a causa d'oposició, una clàusula abusiva i si s'ha produït la preclusió d'aquest tràmit, habilitar el termini del mes legal per formular oposició, transcorregut el qual el jutge d'ofici pot apreciar el caràcter abusiu d'una clàusula sentint l'executant si no s'hagués manifestat al respecte.

4. - OPOSICIÓ A L' EXECUCIÓ: Existència De Clàusules Abusives en el títol.

En el moment processal en què va ser emplaçat a formalitzar oposició, aquesta representació (SI/NO) va fundar la mateixa en l'existència de clàusules abusives, (davant/tot) la improcedència processal per a això.

'Opció quan ja es van formular en 'OPOSICIÓ:

Encara que ja en el nostre escrit d'oposició a l'execució despatxada es va al·legar la nul·litat per abusiva de les clàusules inserides en el contracte objecte de la litis l'empara de la recent jurisprudència de la UE, venim per mitjà d'aquest incident a l'empara de la Llei 1 / 2013, a ratificar els arguments exposats en un escrit d'oposició, per l' EXISTÈNCIA DE CLÀUSULES ABUSIVES AL CONTRACTE DE PRÉSTEC HIPOTECARI

Per això i complint el que preceptua la disposició transitòria quarta de la Llei 1/2013 de 14 de maig, de conformitat amb la nova redacció dels articles 557 i 695 de la Llei d'enjudiciament civil, que determina que l'existència de clàusules abusives en el títol és causa que fonamenta l'oposició en el procediment d'execució: quan aquestes constitueixin el fonament de l'oposició, o quan determinen la quantitat exigible, alego l'existència, en el contracte objecte de la litis, de les següents clàusules abusives i, per això, s'han de declarar NUL·LES:

a) Nul·litat de la clàusula de venciment anticipat. - pacte ............... Del contracte:

IL·LEGALITAT DE LA CLÀUSULA:

Redactar el que literalment s’estableixi en contracte de préstec (ha de contemplar que es podrà donar per vençut el préstec davant d’un únic impagament).

L'anterior clàusula contravé el que preceptua la nova redacció donada a l'art. 693 de la Llei d'enjudiciament civil, que determina que es podrà accedir a l'execució hipotecària quan deixi de pagar una part del capital del crèdit o els interessos, el pagament s'hagi de fer en terminis, si han vençut almenys tres terminis mensuals sense que el deutor compleixi la seva obligació de pagament o un número de quotes tal que suposi que el deutor ha incomplert la seva obligació per un termini almenys equivalent a tres mesos.

Pel que aquesta clàusula ha de ser declarada nul·la de ple dret

En aquest supòsit, el meu representat ha estat executat quan el deute que va motivar el venciment anticipat i la liquidació total segons document número .......... De la demanda, importava la quantitat de ............. , o el que és el mateix, el valor equivalent a ..... quotes.

CLÀUSULA ABUSIVA i NUL·LITAT:

Malgrat el manifestat en l'apartat anterior, i havent-se iniciat el procediment de conformitat a l'antiga norma, procedeix-per al supòsit que l'executant al·legui aquest extrem, l'estudi de la clàusula que faculta l'entitat per resoldre el contracte i exigir per anticipat l'immediat pagament de la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA