Testament Vital.- Acta de manifestació de voluntats anticipades

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
Actualizado a:Enero 2018
RESUMEN

Model de testament vital.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Concepte
  • 2.2 Registre de voluntats anticipades
  • 2.3 Una manera de divertir-se
  • 2.4 Contingut de les voluntats anticipades
  • 2.5 Altres possibilitats
 • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Sotmès, segons assegura, al Dret Civil de Catalunya.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per atorgar el present testament vital i DIU:

Primer.- Que va néixer a * el *; que té la targeta sanitària número *. Telèfon *.

Segon.-.

Que s'acull a allò que disposa la Llei 21/2000 de 29 de desembre de Catalunya; expressa les següents instruccions a tenir en compte per al cas de trobar-se en situació que les circumstàncies que concorrin no li permetin d'expressar personalment la seva voluntat.

En conseqüència, atorga:

1a.- Si per qualsevol tipus d'accident o malaltia l'atorgant arribés a trobar-se en situació crítica irrecuperable, és a dir, en el supòsit en el qual, de conformitat amb els coneixements científics existents en aquell moment, resultés que no és possible la seva íntegra recuperació, és la seva voluntat que no se'l (se la)'mantingui artificialment en vida per mitjà de tractaments desproporcionats o extraordinaris, com tècniques de suport vital, fluids intravenosos, fàrmacs o alimentació artificial.

És voluntat de l'atorgant que no se li apliqui l'eutanàsia activa, però que no se li perllongui de forma abusiva i irracional el procés natural de la seva mort. Constitueix el seu desig i demana que se li subministrin els fàrmacs o tractaments necessaris a fi de pal·liar el sofriment físic o psíquic causat per la seva eventual malaltia o les seves seqüeles, encara que això impliqui escurçar-li la vida.

Designa representants seus, als efectes que preveu la llei el Sr. * i el Sr. *, els quals, actuant per majoria, tindran la condició d'intèrprets i interlocutors vàlids i necessaris amb el metge o l'equip sanitari a fi de donar exacte compliment a aquestes voluntats anticipades.

2a.- Cedeix els òrgans o parts del seu cos que puguin servir per ajudar a altres persones.

3a.- Ordena també que un cop mort/a les seves despulles siguin incinerades.

El/La compareixent sol·licita expressament que, jo, el Notari, comuniqui el present atorgament al Registre de Voluntats Anticipades de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya on vol que quedi enregistrat el text d'aquest document.

INFORMACIÓ: Informo el compareixent que a més de la constància d'aquest document en el Registre autonòmic, aquest ho comunicarà al Registre Nacional creat pel RD 124/2007 de 2 de febrer.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, el present testament vital, advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Drets humans i història:

Contínuament parlem de drets humans i entre aquest els anomenats drets dels pacients; els malalts i els terminals no són coses que el personal sanitari manipula com a una mercaderia, ni han de ser objectes d'experimentació; són éssers humans i, per tant, dignes de protecció.

Així tenim que les Nacions Unides, la Unesco, l'Organització Mundial de la Salut, la Unió Europea o el Consell d'Europa han impulsat declaracions i en algun cas, normes jurídiques en aquest aspecte dels drets dels pacients.

En concret, tenim la Declaració sobre la promoció dels drets dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA