Declaració d'hereus abintestat a favor del consort. No hi ha descendents: Codi de Successions a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Inclou un formulari de declaració d'hereus abintestat, segons el Codi de Successions vigent fins a 31-12-2008, a favor del consort, no hi ha fills o descendents del causant.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Advertiments
 • 2 Model d'actes
  • 2.1 Acta primera. Acta de requeriment
  • 2.2 Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus
  • 2.3 DILIGÈNCIA DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS
  • 2.4 ALTRES POSSIBLES DILIGÈNCIES
  • 2.5 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
 • 3 Comentari
  • 3.1 Regles en dret català
  • 3.2 Noves normes sobre la declaració d'hereus
  • 3.3 Conflictes interregionals
  • 3.4 Presentació de còpia al Registre
  • 3.5 La preterició i l'Acta Notarial de Declaració d'hereus
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
Advertiments

-. Aquest formulari només es pot aplicar a la declaració d'hereus d'una persona morta fins al 31 de desembre de 2008, inclusivament. A comptar del primer de gener del 2009 (inclòs) cal utilitzar el formulari corresponent que aplica les normes del Codi civil de Catalunya, Llibre Quart.

Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:
«el requerimiento .... se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación»...

L'art. 209 bis del Reglament notarial no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 de la llei del Notariat que regulen les actes de declaració d'hereus, articles creats, entre d'altres, per la llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària (entrà en vigor el 23 de juliol de 2015).

El present formulari està adaptat als esmentats preceptes de la llei del Notariat, creats per la llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

Model d'actes Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

LA SENYORA*, major d'edat, vídua, veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Resulten les anteriors dades de les seves manifestacions.

INTERVÉ en nom propi.

Queda identificada pel seu document nacional d'identitat; té, a judici meu, legitimació i interès legítim per instar la present ACTA DE NOTORIETAT, i EXPOSEN:

I.- Que el senyor *, amb DNI/NIF *, fill dels consorts * i *, resident a *, va morir a *, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *.

II.- Qe el Sr. *, en morir, ostentava la nacionalitat espanyola i veïnatge civil català. Queda acreditat el domicili del causant amb l'exhibició del seu DNI (o amb el certificat de defunció, on consta el seu darrer domicili)

III.- Que el senyor * va néixer a *, el dia * i va morir sense descendents i en estat de casat amb la senyora *, únic matrimoni contret sense que hi hagués divorci, separació judicial o de fet amb ruptura de la unitat familiar, i sense que en morir hi hagués pendent una demanda de nul·litat matrimonial, divorci o separació.

IV. El Sr.* no va tenir descendència, i han sobreviscut els seus pares (o només un d'ells o cap d'ells).

V.- Que el senyor * no ha atorgat testament ni cap altre acte de darrera voluntat, ni s'ha efectuat cap declaració per a l'adquisició, conservació o recuperació d'un altre veïnatge civil, inscrita en el Registre corresponent.

VI. LLEI RECTORA DE LA SUCCESSIÓ. REQUERIMENT I PROVA.

Primer.- Assevera el compareixent i comprovo, jo, el Notari, que la llei rectora de la successió del causant és l'espanyola per ser la de l'Estat de la residència habitual del causant al temps de la seva defunció, i en ésser de veïnatge civil català són aplicables les normes del Codi Civil de Catalunya, llibre Quart. (Atenció: per a les defuncions fins al 17 de juliol de 2015, es dirà: la llei de la seva nacionalitat, és a dir l'espanyola i, en ésser de veïnatge civil català, són aplicables les normes Codi Civil de Catalunya, llibre Quart).

Segon .- En/Na * em requereix a mi, el Notari, perquè, amb les proves necessàries, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat i les normes del Reglament Notarial, tramiti ACTA DE NOTORIETAT amb el fi de declarar:

(* Objecte de l'Acta: determinació dels hereus i el seu dret, amb les dades identificatives i domicili dels interessats; si s'ignora la identitat o domicili d'algun dels interessats, vegeu comentari).

Tercer. El requeridor ofereix com a proves, les següents:

A) .- L'asseveració que són certs els fets positius i negatius expressats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, previ el meu advertiment de les responsabilitats en què pogués incórrer.

B) .- La testifical, constituïda per la declaració dels testimonis que compareguin a fer la seva declaració.

C) .- La documental següent:

C.1) .- Certificat literal de defunció del Registre Civil de Catalunya, que acredita el fet de la mort del causant, així com les seves circumstàncies personals, familiars i de residència.

C.2) .- Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que acredita que aquesta defunció es va produir sense haver atorgat testament ni altre acte d'última voluntat (o judici del Notari sobre la ineficàcia del/s testament/ s anterior/s o del/ s contracte/s successori/s o sentència ferma que declari la seva nul·litat).

C.3) .- Llibre/s de Família en què consten inscrites les dades que acreditin * (naixement, defunció, matrimoni, divorci o separació, etc., i que siguin d'aplicació al cas concret, etc. i, en tot cas, si no hi ha llibre de família, -vegeu el comentari a Noves normes sobre la declaració d'hereus- s'aportaran les pertinents certificacions del Registre Civil. Si és el cas, s'acreditarà legislació aplicable, veïnatge civil del causant i altres circumstàncies que es considerin necessàries o convenients).

(Si escau, prova de nacionalitat i veïnatge civil).

ACCEPTACIÓ: jo, el Notari, que he comprovat que no s'ha iniciat una altra acta igual als mateixos fins i que de la documentació exhibida no consta que estigui interessat en aquest expedient cap menor ni persona amb capacitat modificada judicialment que no tingui representant legal, ACCEPTO el requeriment, declaro formalment que sóc competent per a la seva tramitació, en donar-se, segons els fets abans expressats, una de les circumstàncies de l'art. 55 de la Llei del Notariat, (vegeu comentari), punt de connexió del qual emana la meva competència; el mateix dia d'avui iniciaré la pertinent Acta de Notorietat, i remetré comunicació al Col·legi Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus

NUMERO * . (No es completarà fins a la conclusió de l'Acta (passats 20 dies hàbils des del requeriment inicial, o de l'acabament del termini del mes atorgat per fer al·legacions, tenint en compte el darrer anunci publicat).

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *,

II.- LLOC I DATA INICI DE L'ACTA:

(Lloc i data)

JO, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit per la Sra.*, major d'edat, vídua, veïna de *, amb domicili a * i DNI/NIF *, per tal de tramitar la present ACTA DE NOTORIETAT amb l'objecte de declarar que l'únic hereu "abintestat" del senyor * és l'esmentada senyora la qual té dret a la totalitat de l'herència (Sense perjudici, en el seu cas, de la legítima dels pares del causant).)

Així resulta de l'acta de requeriment autoritzada, sota la meva fe, el dia d'avui, amb el número *.

En ella, jo, el Notari, he comprovat que no s'ha iniciat una altra acta igual als mateixos fins i que de la documentació exhibida no consta que estigui interessat en aquest expedient cap menor ni persona amb capacitat modificada judicialment que no tingui representant legal, he acceptat el requeriment, declarant formalment que sóc competent per a la seva tramitació en donar-se una de les circumstàncies de què emana la meva competència.

Les circumstàncies d'identitat i domicili dels interessats i els seus drets són els següents:

(Es detallaran; si s'ignora la identitat o domicili d'algun dels interessats, es procedirà segons s'indica en el comentari, deixant constància de tot això en les pertinents diligències).

B.- Per tal de tramitar aquesta acta, FAIG CONSTAR:

B.1.- Que en el requeriment s'ha indicat el següent:

I.- Que el senyor *, amb DNI/NIF *, fill dels consorts * i *, resident a *, va morir a *, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *, i que en morir ostentava la nacionalitat espanyola i veïnatge civil català.

II.- Que el senyor * va néixer a *, el dia * i va morir sense descendents i en estat de casat amb la senyora *, únic...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA