Escriptura de compravenda d'un habitatge propietat d'una societat en situació de concurs (finca sense arrendataris)

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de venda d'una finca urbana d'una societat en situació concursal, finalitzada la fase comuna del procediment concursal.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Supòsit de fet
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
 • 4 SITUACIÓ DE CONCURS
  • 4.1 Normativa aplicable
  • 4.2 Principis de la legislació concursal
  • 4.3 Classes de concurs
  • 4.4 Intervinens en un concurs
  • 4.5 La possible alienació de béns d'un concursat
   • 4.5.1 Alienació abans de sol·licitar el concurs, nomenat mediador concursal
  • 4.6 L'alienació de béns subjectes a concurs
   • 4.6.1 A.- Alienació de béns abans de la declaració judicial del concurs
   • 4.6.2 B.- Alienació de béns una vegada hi ha la declaració judicial del concurs i abans del conveni de creditors
   • 4.6.3 Alienació de béns, declarat conclús el concurs per insuficiència de béns
  • 4.7 Temes generals en les vendes
 • 5 Jurisprudencia y Doctrina administrativa citadas
 • 6 Legislación citada
Supòsit de fet

En el cas que s'estigui en la fase entre la sol·licitud del concurs i la declaració de concurs no és possible, en general, l'alienació sense autorització judicial. Declarat ja el concurs i abans de l'aprovació del conveni, el deutor concursat pot alienar béns en els casos previstos en l Llei concursal si té el consentiment de la administració concursal. Aprovat el conveni, l'alienació se subjectarà al que el conveni disposi; en fase de liquidació no pot el concursat alienar.

El model proposat és el de venda de deutor concursat en la fase entre la sol·licitud del concurs i abans de l'aprovació del conveni de creditors.

Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom i representació de la companyia mercantil *, SL, (en situació de concurs), domiciliada a *; constituïda per temps indefinit en escriptura autoritzada pel notari de *, senyor *, el dia *; (esmentar els altres títols escaients, com l'adaptació, canvi de domicili, etc.). Inscrita al Registre Mercantil de *, al volum *, llibre *, full *, inscripció *. CIF B-*.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d'aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent: *. (És procedent transcriure l'article pertinent dels estatuts).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec d'administrador únic (indicar, si escau, les altres possibilitats: mancomunats, solidari, secretari o sotssecretari del consell d'administració, conseller especialment facultat, etc.) de la societat, nomenat, pel termini indefinit (o per * anys) a l'escriptura de constitució social (o per acord de la junta general de *, elevat a públic en l'escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *), nomenament que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Així resulta de la primera còpia de l'esmentada escriptura que tinc a la vista i que va causar la inscripció * al Registre Mercantil.

Manifesta el compareixent que les seves facultats per a aquest acte no li han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben en íntegra vigència i jo, el Notari, estimo suficients per a vendre, juntament amb els administradors concursals, la finca objecte d'aquesta escriptura.

D'una altra part, com a administradors concursals:

El Sr. *, major d'edat, * amb domicili professional en * i amb D.N.I. número *.

El Sr. *, major d'edat, * amb domicili professional en * i amb D.N.I. número *.

I la Sra. *, major d'edat, *, veïna de * amb D.N.I. número *.

INTERVENEN en la seva qualitat d'administradors concursals de l'entitat venedora, càrrec per al qual van ser nomenats per acte de data * dictat pel jutjat mercantil número * de *, en el procediment concursal número *, pel qual s'acordà declarar a la mercantil "*" en concurs voluntari, i encara no hi ha conveni.

Els Srs. * i * m'exhibeixen còpia del referit acte de data *, fotocòpia del qual, que testimonio, s'incorpora a la present escriptura.

Així mateix m'exhibeixen la respectiva acceptació del càrrec d'administradors concursals, fotocòpia de les quals, que testimonio, s'incorpora a la present escriptura.

(Si no compareixen els tres administradors concursals, si n'hi ha tres: Manifesten els Srs. * i * que en la reunió dels administradors concursals de data *, en la qual van estar presents tots els nomenats per l'acte de declaració de concurs abans referit, es va acordar per unanimitat autoritzar la transmissió de la finca objecte d'aquesta escriptura en les condicions que aquí es reflecteixen, segons es dedueix de la certificació expedida per tots els administradors concursals, Sr. * i * i * la signatura dels quals legitimo, certificació que queda incorporada a aquesta matriu).

Els considero amb facultats suficients per a l'atorgament d'aquesta escriptura de compravenda d'immobles.

I de l'altra:

(exemple): Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *. 

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA i EXPOSEN:

I.- La societat * és propietària de la finca següent:

I.- El Sr. * és propietari (* el Sr. * i la Sra. *, són propietaris, per iguals parts indivises o qualsevol altra situació: titulars de quotes distintes, tots sols o amb altres titulars, béns de la societat de guanys, etc.) de la següent finca:

URBANA o RÚSTICA.

(Si escau): Quota de participació en el total immoble: *.

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

TÍTOL: Adquirida per * en escriptura atorgada el dia *, davant del notari de *, senyor *.

Al corrent en el pagament de contribucions i lliure d'arrendaments i precaristes. En cas contrari, vegeu:

Venda d'habitatge, local o garatge en règim de propietat horitzontal: entre particulars, amb arrendataris

Venda de finca rústica arrendada (pagament al comptat)

(Si és una entitat en PH):

DESPESES DE COMUNITAT.

(OPCIONS)

SI S'APORTA EL CERTIFICAT:

El/s transmitent/s declara/en trobar-se al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

I el/s transmitent/s em lliura/en certificat expedit per qui exerceix la secretaria de la comunitat, senyor *, amb el vistiplau del seu president Sr. *, el contingut de la qual és coincident amb la seva declaració; la part adquiridora l'accepta com a suficient a tots els efectes.

Així mateix, informo els atorgants sobre l'obligació de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i el seu domicili a efectes de comunicacions i de la responsabilitat solidària que pot afectar el transmitent pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicació.

SI NO S'APORTA CERTIFICAT:

El/s transmitent/s declara/en que la finca està al corrent en el pagament de les despeses generals de la comunitat de propietaris.

He sol·licitat, jo, el Notari, a la part transmetent, el pertinent certificat acreditatiu de l'estat de deutes amb la comunitat; manifesta no disposar-ne, i la part adquiridora el dispensa expressament de l'esmentada obligació, prèviament per mi advertits de la seva responsabilitat amb el mateix immoble adquirit per raó de les despeses comunes, ordinaris o extraordinaris, i pel fons de reserva, que corrresponguin a les quantitats degudes a la comunitat corresponents a l'anualitat en curs i als quatre anys immediatament anteriors, comptats de l'1 de gener al 31 de desembre, conforme al que es preveu en l'article 553-5 del Codi Civil de Catalunya).

Així mateix, informo les parts sobre l'obligació de comunicar al secretari de la comunitat el canvi de titularitat i de la responsabilitat solidària que pot afectar el/s transmitent/s pels deutes futurs amb la comunitat, si no es verifica l'esmentada comunicació.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200)}} i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA