Expedient de subhasta notarial, en general

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient de subhasta notarial; no aplicable a l'execució d'hipoteca mobiliària o immobiliària. Hi ha formularis específics per a aquests casos.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Notes

1.- Subhasta notarial.

La Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha creat el Capítol V a la Llei del Notariat, titulat "De l'expedient de subhasta notarial" (articles 72 a 77. En ells es regula les normes generals per a les subhastes notarials, en vigor el 15 octubre 2015.

Ara bé, hi ha formulari específic per als següents supòsits:

El present formulari és aplicable a les altres subhastes notarials que poden tenir el seu origen en una disposició del testador o donant, de clàusula contractual, o en execució d'un laude arbitral o acord de mediació o bé per pacte especial en instrument públic, o les voluntàries o en una disposició legal diferent de l'execució d'hipoteques mobiliàries o immobiliàries.

D'una altra part, no hi ha dubte que aquest procediment pot aplicar-se, amb les necessàries adaptacions, en el cas d'hipoteca naval, perquè com diu la Resolució de la DGRN de 14 de desembre de 2018, [j 1] el pacte de venda extrajudicial davant notari regulat en l'article 129 de la LH no resulta incompatible amb la regulació de la hipoteca naval ni existeix causa jurídica alguna que justifiqui la seva exclusió de la remissió genèrica que l'article 144 de la Llei de Navegació Marítima fa al contingut d'aquella.

2.- Sistemes:

Es poden adoptar dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al notari i el requeriment fet al deutor i simultàniament obrir un expedient en el qual es faci constar els requeriments anteriors i tot el procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències o com diu la Llei: s'incorpora al protocol en la data que correspongui a l'última diligència practicada.

Contenido
 • 1 ACTA DE REQUERIMENT INICIAL
 • 2 PROCEDIMENT DE VENDA EXTRAJUDICIAL
  • 2.1 Inici del Procediment
  • 2.2 Tràmits posteriors
   • 2.2.1 Diligència comunicació de l'inici de l'expedient al Registre Públic concursal
   • 2.2.2 Nomenament, si escau, de perit
   • 2.2.3 Diligència informació Càrregues
   • 2.2.4 Notificació a interessats
   • 2.2.5 Diligència d'enviament per correu
   • 2.2.6 Diligència del justificant de recepció
   • 2.2.7 Anunci de la subhasta per edicte
   • 2.2.8 Resultat de la subhasta
   • 2.2.9 Altres diligències posteriors
  • 2.3 Diligència comunicació del final de l'expedient al Registre Públic concursal
  • 2.4 Diligència de tancament de l'expedient
 • 3 Comentari
  • 3.1 Procediment de subhasta
  • 3.2 Sistema a seguir
  • 3.3 Normes
   • 3.3.1 Àmbit
   • 3.3.2 Acta de requeriment
  • 3.4 Si la subhasta acaba amb èxit
  • 3.5 Normes per participar en subhasta i consignacions
  • 3.6 Registre concursal
 • 4 Legislación citada
 • 5 Doctrina administrativa citada
ACTA DE REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l’Acta).

A *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, ¡(estat i professió) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Intervé' en el seu propi nom i dret.

L’identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'identificació fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar un expedient de SUBHASTA NOTARIAL i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA procedir, mitjançant l'oportú expedient, a la venda extrajudicial del següent bé (o dret)

(Descripció).

Acredita:

a). La propietat del bé (o dret) a subhastar exhibint * (o la seva legitimació per disposar-ne).

b) La llibertat de càrregues (o el seu estat de càrregues) mitjançant *.

c) .- Que el número d'identificació fiscal del titular el bé hagi de ser objecte de la subhasta és *.

d) .- ( en el seu cas : manifesta que està lliure d'arrendataris).

II.- PETICIÓ, CAUSA DE LA SUBHASTA, IMPORT RECLAMAT:

1.- El requeridor em requereix, a mi el Notari, perquè procedeixi a la subhasta del bé ( o dret) abans descrit, d'acord amb les disposicions dels articles 72 i següents de la Llei del Notariat i altres disposicions aplicables, i sense establir condicions particulars, de manera que la subhasta es realitzarà en els termes de l'art. 75 de la Llei del Notariat, és a dir:

a).- La subhasta serà electrònica i se celebrarà al Portal de l'Agència estatal del Butlletí Oficial de l'Estat; la subhasta serà única.

b).- La subhasta s'obrirà transcorregudes, almenys, 24 hores des de la data de publicació de l'anunci en el "Butlletí Oficial de l'Estat", una vegada hagi estat remesa al Portal de Subhastes la informació necessària per al començament de la subhasta.

c).- Una vegada oberta la subhasta solament es podran realitzar licitacions electròniques durant, almenys, un termini de vint dies naturals des de la seva obertura.

d).- Per poder participar en la subhasta serà necessari estar en possessió de la corresponent acreditació per intervenir en laquesta, després d'haver consignat en forma electrònica el 5 per 100 del valor del ben. Per participar en la subhasta no s'exigirà consignació al sol·licitant ni al titular/és de la finca.

i).- Rebuda pel meu, el Notari, la pertinent informació del Portal de Subhastes, procediré d'acord amb el que es disposa en la llei.

III TÍTOL QUE JUSTIFICA LA SUBHASTA PRETESA I ELS INTERESSOS.

(S'indicarà la disposició legal, contracte, disposició testamentària, etc., que ha previst o ordenat la subhasta notarial.)

IV.- VALORACIÓ DE LA SUBHASTA.-

La valoració per a la subhasta és * euros, (Si estigués contractualment establerta o hagi estat subministrada pel sol·licitant quan aquest pogués fer-ho per si mateix, en defecte d'això, procedirà el nomenament de perit pel Notari).

V.- ACCEPTACIÓ DE L'REQUERIMENT.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment que jo, Notari competent per a aquesta acta, estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal pel requeriment que efectua, considerant que no concorre causa de denegació de funcions i prèvia consulta al Registre públic concursal als efectes pertinents, ho accepto per considerar legítim i procediré a iniciar l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i les publicacions pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització un cop ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

PROCEDIMENT DE VENDA EXTRAJUDICIAL Inici del Procediment

I.- LLOC I DATA de protocol·lització.

A *, a *. (Deixar espai per completar AQUESTA data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE REQUERIMENT

A *, a *, (Data del primer requeriment)

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de Catalunya, amb residència a *,

DONO FE:

A. Que en el dia d'avui he estat requerit pel senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI / NIF *; previ examen de la seva sol·licitud, he apreciat la seva capacitat i legitimitat per instar el procediment extrajudicial que a continuació s'indica.

B.- Termes del requeriment.

FAIG CONSTAR:

Que en el requeriment s'ha indicat el següent:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

L'Objecte de l’ACTA és procedir, mitjançant l'oportú expedient, a la venda extrajudicial del següent bé (o dret)

(Descripció).

El requeridor ha acreditat:

a). La propietat del bé (o dret) a subhastar exhibint * (o la seva legitimació per disposar-ne).

b) La llibertat de càrregues (o l’estat de càrregues) mitjançant *.

c) .- (si escau: ha manifestat que està lliure d'arrendataris).

II.- PETICIÓ, CAUSA DE LA SUBHASTA, IMPORT RECLAMAT:

1.- El requeridor m'ha requerit, a mi, el Notari, perquè procedeixi a la subhasta del bé( o dret) abans descrit, d'acord amb les disposicions dels articles 72 i següents de la Llei del Notariat i altres disposicions aplicables, i sense establir condicions particulars, de manera que la subhasta es realitzarà en els termes de l'art. 75 de la Llei del Notariat, és a dir:

a).- La subhasta serà electrònica i se celebrarà al Portal de l'Agència estatal del Butlletí Oficial de l'Estat; la subhasta serà única.

b).- La subhasta s'obrirà transcorregudes, almenys, 24 hores des de la data de publicació de l'anunci en el "Butlletí Oficial de l'Estat", una vegada hagi estat remesa al Portal de Subhastes la informació necessària per al començament de la subhasta.

c).- Una vegada oberta la subhasta solament es podran realitzar licitacions electròniques durant, almenys, un termini de vint dies naturals des de la seva obertura.

d).- Per poder participar en la subhasta serà necessari estar en possessió de la corresponent acreditació per intervenir en ella, després d'haver consignat en forma electrònica el 5 per 100 del valor del ben. Per participar en la subhasta no s'exigirà consignació al sol·licitant ni al titular/és de la finca.

i).- Rebuda pel meu, el Notari, la pertinent informació del Portal de Subhastes, procediré d'acord amb el que es...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA