Expedient de rectificació de cabuda

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial per rectificar la cabuda d'una finca.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: poden adoptar-se dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que em sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al Notari, el que la llei denomina sol·licitud amb els documents exigits i el mateix dia obrir un expedient en el qual es fa constar el requeriment anterior, s'uneix l'escrit i tota l'altra documentació i es fa constar la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències, acabi l'expedient amb èxit o sense èxit per oposició de tercer.

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 2 EXPEDIENT PER RECTIFICAR LA CABUDA D'UNA FINCA
  • 2.1 Inici del procediment
  • 2.2 Tràmits posteriors
   • 2.2.1 Model d'Ofici dirigit al Registre de la Propietat
   • 2.2.2 Diligència petició al Registre
   • 2.2.3 Notificació als interessats
   • 2.2.4 Model de nota al peu de la cèdula de notificació
   • 2.2.5 Altres notificacions
  • 2.3 Diligència final de l'expedient
  • 2.4 Diligència d'oposició
 • 3 Comentari
  • 3.1 Sistema a seguir
  • 3.2 Normes
  • 3.3 Tràmits posteriors
   • 3.3.1 Actuació posterior del Notari
   • 3.3.2 Actuació del Registrador
   • 3.3.3 Altres normes a esmentar
  • 3.4 Supòsit que no s'exigeix aquest procediment
  • 3.5 Normes de la Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre
  • 3.6 Doctrina de la DGRN
  • 3.7 Disminució de cabuda
  • 3.8 Tema fiscal
 • 4 Jurisprudencia citada
 • 5 Legislación citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l'Acta).

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * (estat i professió) , veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L'identifico pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número del qual coincideix amb el NIF; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar un expedient per rectificar la cabuda d’una finca i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA aconseguir, mitjançant l'oportú expedient regulat per l'article 201 de la Llei Hipotecària, la rectificació de la cabuda de la finca que es dirà.

II.- A aquest objecte em lliura:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca la cabuda de la qual es pretén rectificar, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili. (donat que es tracta de rectificar una descripció, el més normal serà que existeixi títol públic que s'exhibirà al Notari).

Assegura el sol·licitant, sota la seva responsabilitat, que les diferències entre la descripció registral i la que detalla l'escrit obeeixen exclusivament a errors descriptius del Registre i no a la celebració de negocis translatius o en general a qualsevol modificació, no registrada, de la situació jurídica de la finca inscrita.

La finca objecte de l'expedient, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que en tinguin coneixement els interessats als quals caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

Manifesta el promotor que la finca, respecte a la qual es pretén una modificació de cabuda, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre.»

b).- Els següents documents:

1).- Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca (o finques) objecte de l'expedient. (Nota: en cas que el promotor manifesti que la representació gràfica cadastral no coincideix amb la rectificació sol·licitada, haurà d'incorporar-se la representació gràfica georreferenciada de la mateixa i el Notari haurà de procedir d'acord amb les normes aplicables al supòsit: notificació al Cadastre en el termini de cinc dies i es farà constar per diligència la recepció de la certificació cadastral que proporcioni després el Cadastre.)

2.- Relació de les dades que disposa sobre la identitat i domicili dels titulars del domini i altres drets reals sobre la mateixa finca i les dades sobre la identitat i domicili dels titulars del domini i altres drets reals sobre la mateixa finca i sobre les adjacents, tant registrals com cadastrals.

III.- Situació possessòria de la finca: lliure d'arrendataris, ocupants i precaristes (Si escau, es diran els posseïdors de la finca la cabuda de la qual es pretén rectificar i l'arrendatari d'ella, si es tracta d'habitatge.)

IV.-En conseqüència, em requereix perquè tramiti l'oportú expedient, i sol·licita expressament es practiqui anotació preventiva en el Registre (o renúncia a sol·licitar l'anotació preventiva).

V.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment; jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radica la finca (o per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial confrontant a aquell en què radica la finca; o per ser Notari hàbil per actuar al territori corresponent a un dels districtes notarials en què radica la finca, o per ser Notari hàbil per actuar en territori adjacent al districte en què radica la finca) , estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que efectua, estimant que no concorre causa de denegació de funcions ACCEPTO el requeriment per considerar-ho legítim i procediré a iniciar el mateix dia d'avui l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i els tràmits pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització una vegada ultimat.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

EXPEDIENT PER RECTIFICAR LA CABUDA D'UNA FINCA Inici del procediment

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *. (Es guardarà espai per tal de completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE REQUERIMENT

A *, a *, (Data del primer requeriment)

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència a *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI/NIF * per instar un expedient amb la finalitat de rectificar la cabuda d'una finca.

B.- A aquest objecte el sol·licitant m'ha lliurat:

a).- Un escrit en el qual consta la descripció literària de la finca, la cabuda de la qual es pretén rectificar, el títol de propietat del sol·licitant, les dades personals del promotor i el seu domicili. (donat que es tracta de rectificar una descripció, el més normal serà que existeixi títol públic que s’exhibirà al Notari).

Aquest escrit queda unit a aquesta matriu.

La finca objecte de l'expedient, tal com es descriu en l'escrit, és la següent:

(Convé repetir la seva total descripció a l'efecte que en tinguin coneixement els interessats als quals caldrà notificar l'expedient, sense necessitat de remetre tot l'escrit.)

Ha assegurat el sol·licitant, sota la seva responsabilitat, que les diferències entre la descripció registral i la que detalla l'escrit obeeixen exclusivament a errors descriptius del Registre i no a la celebració de negocis translatius o en general a qualsevol modificació, no registrada, de la situació jurídica de la finca inscrita.

I ha manifestat el promotor que la finca, respecte a la qual es pretén una modificació de cabuda, no es troba en cap dels supòsits de l'art. 22 de la «Ley 43/2003 de Montes de 21 de noviembre.»

b).- Els següents documents:

1).- Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca (o finques) objecte de l'expedient.

Repetim: en cas que el promotor manifesti que la representació gràfica cadastral no coincideix amb la rectificació sol·licitada, haurà d'incorporar-se la representació gràfica georreferenciada de la mateixa i el Notari haurà de procedir d'acord amb les normes aplicables al supòsit: notificació al Cadastre en el termini de cinc dies i es farà constar per diligència la recepció de la certificació cadastral que proporcioni després el Cadastre. En efecte, com assenyala la (Resolució de 16 de juliol de 2020, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, [j 1] de la regulació del procediment no resulta en cap cas que la falta d'aportació de la representació gràfica cadastral sigui defecte que impedeixi la inscripció de la rectificació de la descripció. El contrari suposaria fer dependre l'eficàcia del procediment tramitat davant notari d'actuacions o tràmits que corresponen a altres organismes que no intervenen directament en aquest procediment.

2.- Relació de les dades que disposa sobre la identitat i domicili dels titulars del domini i altres drets reals sobre la mateixa finca i les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA