Expedient notarial de delimitació de finques

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'expedient notarial de delimitació de finques.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Formulari aplicable a comptar de l'1 de novembre de 2015.

Poden adoptar-se dos sistemes: una sola Acta que no es protocol·litza fins al final o, el que em sembla més aconsellable, una acta inicial amb el requeriment al Notari, el que la llei denomina sol·licitud amb els documents exigits i el mateix dia obrir un expedient en el qual es fa constar el requeriment anterior, s'uneix l'escrit i altra documentació i es fa constar la resta del procediment seguit, i aquest segon instrument públic no es protocol·litza fins a ultimar totes les diligències, acabi l'expedient amb èxit (en aquest cas s'atorgarà a més la pertinent escriptura) o sense èxit.

Contenido
 • 1 ACTA REQUERIMENT INICIAL
 • 2 EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE FINQUES
  • 2.1 Inici del procediment
  • 2.2 Tràmits posteriors
   • 2.2.1 Model d'ofici dirigit al Registre de la Propietat
   • 2.2.2 Diligència petició al Registre
   • 2.2.3 Diligència comunicació als interessats
   • 2.2.4 Diligència d'enviament per correu
   • 2.2.5 Diligència del justificant de recepció
   • 2.2.6 Model de nota al peu de la cèdula de notificació
   • 2.2.7 Diligència de compareixença
 • 3 Comentari
  • 3.1 Sistema a seguir
  • 3.2 Normes
  • 3.3 L'escriptura de delimitació
  • 3.4 Fracas del expedient
  • 3.5 Actuació del Registrador
  • 3.6 Norma especial
 • 4 Legislación citada
 • 5 Jurisprudencia citada
ACTA REQUERIMENT INICIAL

NUMERO * (data d'inici de l'Acta).

A *, a *.

DAVANT EL MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de *, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. , major d'edat, * (estat i professió) , veí de *, amb domicili en *. Exhibeix DNI/NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

L’identifico pel seu expressat Document Nacional d'Identitat, el número de la qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar el present requeriment per tramitar un expedient de delimitació de finques i DIU:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA el que procedeixi, mitjançant l'oportú expedient, a la delimitació prevista a l'article 200 de la Llei Hipotecària.

II.- A aquest objecte em lliura:

a).- Un escrit en el qual consten les circumstàncies de la finca (o part de finca) que es pretén partionar i de les adjacents afectades, així com les dades identificatives dels titulars d'una i de les altres, inclosos els cadastrals i el seu domicili per ser conegut pel promotor (o s'expressarà si algun es desconeix) i així mateix en l'escrit es detallen els documents o justificants que serveixin de fonament a la seva pretensió.

La descripció de la finca que es pretén delimitar, segons l'escrit, és la següent: *

(Convé repetir la total descripció de l'escrit, per tal que consti en la cèdula a lliurar als interessats, i no haver d'incloure en la notificació tot l'escrit).

b).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la finca que és objecte de l'expedient i de les finques adjacents afectades.

Aquests documents quedaran units a l'expedient que s'iniciarà el mateix dia d'avui.

III.- Referència a la situació cadastral:

Opció 1).-

Manifesta el compareixent que la representació gràfica cadastral coincideix amb la partió sol·licitada.

Opció 2).-

Manifesta el compareixent que la representació gràfica cadastral no coincideix amb la partió sol·licitada, per la qual cosa aporta representació gràfica georreferenciada que s'unirà així mateix a l’esmentat expedient.

IV.-En conseqüència, em requereix perquè tramiti l'oportú expedient.

V.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Exposat tot l'anterior, signa el compareixent el present requeriment que jo, Notari competent per a aquesta acta per ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radiquen les finques (o en qualsevol dels districtes notarials confrontants a aquest districte, o per ser vàries les finques afectades ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radica una de les finques o en qualsevol dels districtes notarials confrontants a aquest districte) , estudiada la documentació presentada, identificat el requeridor, apreciada la seva capacitat legal per al requeriment que efectua, estimant que no concorre causa de denegació de funcions l'accepto per considerar-ho legítim i procediré a iniciar el mateix dia d'avui l'oportú expedient amb detall del desenvolupament del mateix i les publicacions i tràmits pertinents, fins a la seva conclusió i protocol·lització una vegada ultimat.

Indico al sol·licitant que el dia * del mes de * i a les * hora és el fixat per a la compareixença de tots els interessats en la meva Notària.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DE FINQUES Inici del procediment

I.- LLOC I DATA DE PROTOCOL·LITZACIÓ.

A *, a *. (guardar espai per completar aquesta data)

II.- LLOC I DATA DE L'ACTA DE REQUERIMENT

A *, a *, (Data del primer requeriment)

Jo, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi Notarial de *, amb residència en *,

DONO FE:

A.- Que en el dia d'avui he estat requerit pel Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili en * i DNI/NIF *; previ examen de la seva sol·licitud, he apreciat la seva capacitat i legitimitat per instar expedient de delimitació de finques que a continuació s'indica.

B.- Termes del requeriment:

En el requeriment s'ha indicat el següent:

I.- OBJECTE DE L'ACTA:

Que és objecte de la present ACTA el que procedeixi, mitjançant l'oportú expedient, a la delimitació prevista a l'article 200 de la Llei Hipotecària.

II.- A aquest objecte em lliura:

a).- Un escrit en el qual consten les circumstàncies de la finca (o part de finca) que es pretén partionar i de les adjacents afectades, així com les dades identificatives dels titulars d'una i unes altres, inclosos els cadastrals i el seu domicili per ser conegut pel promotor (o s'expressarà si algun es desconeix) i així mateix en l'escrit es detallen els documents o justificants que serveixin de fonament a la seva pretensió.

La descripció de la finca que es pretén delimitar, segons l'escrit, és la següent: *

b).- Certificat cadastral descriptiu i gràfic de la finca objecto de l'expedient i de les adjacents afectades.

Aquests documents queden ara units al present expedient.

III.- Referència a la situació cadastral:

Opció 1).-

Ha manifestat el compareixent que la representació gràfica cadastral coincideix amb la partió sol·licitada.

Opció 2).-

Ha manifesta el compareixent que la representació gràfica cadastral no coincideix amb la partió sol·licitada, per la qual cosa ha aportat representació gràfica georreferenciada que així mateix queda unida a aquest expedient.

IV.-En conseqüència, m'ha requerit perquè tramiti l'oportú expedient.

V.- He fet al requeridor els especials advertiments referits a aquest procediment i a les incidències possibles que puguin afectar-lo.

Jo, el Notari, per ser Notari competent en donar-se una de les circumstàncies previstes en el paràgraf primer de l'art. 200 de la Llei Hipotecària, en concret * (ser Notari hàbil per actuar en el districte notarial on radiquin les finques o en qualsevol dels...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA