Escriptura de renúncia al càrrec o a la pròrroga de marmessor

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Escriptura en la qual davant Notari es renuncia al càrrec de marmessor o a la seva pròrroga

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d’escriptura de renúncia al càrrec de marmessor
  • 1.1 Notificació als interessats
   • 1.1.1 Primera Diligència
   • 1.1.2 Diligències següents
 • 2 Comentari
  • 2.1 Novetat de l'actuació notarial
  • 2.2 Normes de la Llei del Notariat
  • 2.3 Normes sobre marmessor en el Codi Civil de Catalunya
 • 3 Legislación citada
Model d’escriptura de renúncia al càrrec de marmessor

NÚMERO *

(Lloc i data).

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El/La senyor/a *, major d'edat, vidu/vídua, veí/veïna de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

De veïnatge civil català.

Intervé en nom propi.

Identifico el/la compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de RENUNCIA AL CÀRREC DE MARMESSOR (o A LA PRÒRROGA EN EL CÀRREC DE MARMESSOR) I DIU:

I.- Que el senyor * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció expedit pel Registre Civil de Catalunya, que tinc a la vista i protocol·litzo.

II.- Que el senyor * va atorgar el seu últim (o únic) testament el dia *, davant el Notari de *, senyor *, segons resulta del certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat, que m'exhibeix i protocol·litzo.

III.- Que en el dit testament el causant va nomenar marmessor el Sr. compareixent en els següents termes ( (es transcriurà la clàusula del seu nomenament i regles d'actuació, si escau).

IV.- Declara el compareixent:

Opció 1.-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant del notari de * , senyor *.

Opció 2.-

Que no ha acceptat el càrrec en forma expressa ni tàcita, i no han transcorregut sis dies des que va tenir coneixement del seu nomenament (o de la defunció del causant, si ja era coneixedor d'això).

Opció 3 .-

Que va acceptar formalment el càrrec en escriptura autoritzada el dia * davant el Notari de, (o ha exercit el càrrec sense haver renunciat a aquest en el termini de sis dies previstos al CC); que en l'actualitat està pròxim a concloure el termini inicial de vigència de l'esmentat càrrec, passant a la situació de pròrroga (per estar aquesta prevista pel testador, o per estar en situació de pròrroga legal d'1 any, o perquè li va ser concedida pròrroga pel notari o el secretari judicial; així resulta de ....).

V.- Exposat tot això, ATORGA:

Primer.- Que renuncia a exercir el càrrec (o si és abans d'entrar en pròrroga ,: a continuar en el càrrec una vegada conclòs el termini inicial).

Segon .- La raó de renúncia, que sotmet al criteri del Notari autoritzant, és (edat, malaltia, pràctica nul·la relació amb el causant, etc.)

VI.- Jo, el Notari, considero justificada la renúncia pels motius al·legats, renúncia que queda solemnitzada mitjançant la present Escriptura.

'VII.- El compareixent em requereix perquè notifiqui la renúncia als següents interessats:

Sr. *, amb domicili a *,

Sr.* ...

(Pot ser convenient un per notificar als hereus la renúncia formalitzada.)

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA