Elevació pel jutge de contracte privat de compravenda

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura en la qual el jutge eleva a públic un contracte privat

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Supòsit del formulari
  • 2.2 Punts d'interès
   • 2.2.1 Legitimació del jutge. El cas d'ignorats hereus
   • 2.2.2 Llicència de parcel·lació
   • 2.2.3 Venda judicial i arrendataris
   • 2.2.4 Referència a despeses de comunitat si estem davant una entitat en PH
   • 2.2.5 Problema si es tracta d'un habitatge
   • 2.2.6 Venda a l'hereu del comprador
   • 2.2.7 Dret a elevar a públic un document privat
   • 2.2.8 Cas de diverses transmissions anteriors
   • 2.2.9 Document privat i justificació del mitjà de pagament
   • 2.2.10 Necessitat o no de protocol·litzar la Sentència
   • 2.2.11 La fermesa de la sentència que condemna a l'elevació a públic del document privat
  • 2.3 Terrenys que confronten amb carreteres de l'Estat
  • 2.4 Temes fiscals
 • 3 Jurisprudencia y Doctrina administrativa citadas
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU , * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, designat per torn oficial,

COMPAREIXEN :

D'una part,

L'il·lustríssim senyor *,  Jutge de Primera Instància i Instrucció de *.

Actua per la no compareixença de *, amb domicili a * i DNI/NIF *.

Exerceix aquest acte d'autoritat, en virtut del seu càrrec, l'exercici del qual per notorietat em conta exerceix.

I d'una altra,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i representació de ...).

És resident a Espanya i de veïnatge civil * (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Conec al senyor Jutge i identifico a l'altre compareixent pel seu document nacional d'identitat; tenen, al meu judici, segons intervenen, capacitat legal i especialment legitimació per a aquesta escriptura d'ELEVACIÓ A PÚBLIC DE DOCUMENT PRIVAT DE COMPRAVENDA I EXPOSEN:

I.- Que mitjançant document privat de data *, el Sr. * va vendre al Sr. *, el qual va comprar la finca en aquest document descrita, pel preu i condicions que allí s'expressen. Còpia del document s'uneix a aquesta matriu.

II.- Que el Sr. * (part compradora) va presentar en el Jutjat de Primera Instància número * de *, demanda de judici declaratiu de menor quantia per elevar a públic el contracte de compravenda abans referit, havent estat íntegrament satisfet el preu de la compra.

III.- Presentades les oportunes proves, els documents justificatius del pagament del preu de la venda i completes totes les formalitats processals necessàries, incloent-hi publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i la documental pertinent, va recaure Sentència, avui ferma, de **, en la qual, **, Jutge del Jutjat número ** va dictaminar: «Que ESTIMANT *»

I en els fonaments jurídics consta el següent:

«**»

S'ha tingut a la vista la sentència expressada, donant fe que en relació a l'abans transcrit, no hi ha res que modifiqui o alteri la part transcrita.

IV.- Que complerts els tràmits processals, es va acordar pel senyor jutge l'atorgament de l'escriptura de compravenda, sol·licitant notari de torn.

V.- Que a l'efecte de la pertinent inscripció i compliment dels altres requisits legals, s'indica:

Primer.- DESCRIPCIÓ REGISTRAL DE LA FINCA OBJECTE D'AQUESTA ESCRIPTURA: ...

Títol de la part venedora: *.

Inscrita en el Registre de la Propietat de *, al tom *, llibre *, foli *, finca *.

(Si escau, cal fer referència a les despeses de comunitat).

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200)}} i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 200) i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

Jo, el notari, a l'efecte de la pertinent constància en el cadastre, procediré a indicar l'expressada referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el notari en forma telemàtica.

En totes dues subopcions (a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

Jo, el notari, procediré a indicar la manca de referència cadastral en els índexs informatitzats que regula l'article 285 del Reglament notarial.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Discrepàncies: En finques que estiguin en règim de propietat horitzontal no hi ha obligació notarial de notificar la discrepància; en les altres finques si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre s'indicarà aquest fet, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa el art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

En realitat són molts els supòsits que cal indicar a l'escriptura: que hi hagi coincidència de superfície i veïns entre el Cadastre, el Registre i la realitat i ja consti en el Registre la coordinació gràfica o que no consti (i podrà sol·licitar-se o no); que no concordi la superfície cadastral i/o els veïns amb la realitat i el que consta en el Registre, coneixent-se o desconeixent-se com és el real, per la qual cosa en aquest últim cas no pot iniciar-se ja el procediment pertinent per obtenir l'amb concordança; si la real es coneix i coincideix amb la cadastral i hi ha una diferència de superfície inferior al 10% es pot sol·licitar la major cabuda a l'empara de l'art. 201.3 de la LH, però, si supera el 10%, haurà d'informar-se als atorgants del procediment de l'art. 201.1 de la LH (que podran iniciar seguidament o no fer-ho); si la superfície real és la registral i no la cadastral s'advertirà als interessats del procediment de rectificació previst en art. 18.2, Llei de Cadastre; finalment si la diferència de superfície és inferior al 5%, cal demanar la major cabuda i simplement es comunica al Cadastre aquesta rectificació.

CÀRREGUES:

La finca descrita està subjecta a *.

(Possible petició de cancel·lació de càrregues, com a hipoteques can-cel·lables per caducitat legal (art. 82.5 o 210.8a, tots dos de la LH), per cadu-citat pactada en el títol, per confusió i altres supòsits, destacant les hipoteques amb més de 30 anys l'1 de gener de 1945 (DT.3a LH) o la hipoteca canviària per exhibició de lletres); la cancel·lació de les condicions resolutòries, la can-cel·lació de càrregues fiscals, mencions, etc.)

INFORMACIÓ REGISTRAL

Opció 1 .- Informació no telemàtica, però COMUNICACIÓ TELEMÀTICA: (Fax demanat: màxim 10 dies):'

CÀRREGUES I LIMITACIONS: Per problemes tècnics, no imputables a aquesta notaria, no s'ha pogut sol·licitar informació registral en forma telemàtica, raó per la qual s'ha demanat informació per tele fax; la situació de càrregues és la que resulta de l'esmentada informació que queda unida a aquesta matriu; lliure de qualsevol altra càrrega o limitació, segons manifesten. La descripció de la finca i la seva titularitat es corresponen amb les de l'esmentada informació i ho ratifica la part transmetent. Adverteixo jo, el notari, expressament als compareixents, que sobre la informació obtinguda prevaldrà la situa-ció registral existent amb anterioritat a la presentació en el Registre de la còpia autoritzada d'aquesta escriptura així com i que hi pot haver discordances.

Opció 2.- RENÚNCIA. Informació no telemàtica ni per telefax

Segons el títol aportat la finca descrita està lliure de càrregues i ho ratifica el transmitent (o està afecta: vegeu en especial les notes fis-cals al peu de la còpia i la informació registral que ara està unida a les còpies). A requeriment i sota la responsabilitat de la part adquiridora, la qual es dóna per satisfeta amb la informació del títol i la manifestació del transmitent, no s'ha demanat informació ni tele-màtica ni per altres sistemes. Fetes les pertinents advertències.

Opció 3.- (Quan sigui possible) Es demana i envia notificació telemàticament: llavors es farà constar:

CÀRREGUES I LIMITACIONS: Segons informació obtinguda telemàticament, instants abans de l'atorgament d'aquesta escriptura, està afecta: (es detallarà). S'uneix a...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA