Escriptura de donació en metàl·lic a descendents en dret català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura normal de donació atorgada pels ascendents a descendents de quantitats en metàl·lic per a l'adquisició del primer habitatge.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes
  • 2.2 Text legal
  • 2.3 Imputació i col·lació
  • 2.4 Notes fiscals
   • 2.4.1 La tarifa aplicable
   • 2.4.2 Normes estatals sobre punts de connexió
 • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

(Exemples:)

D'una part:

El senyor *, major d'edat, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

I de l'altra:

El seu fill, senyor *, de * anys, * (estat civil, si està casat, indiqueu el règim matrimonial, professió o activitat) veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Intervenen tots en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DONACIÓ i DIUEN:

I. Que els compareixents volen formalitzar el que ja prèviament han convingut entre ells, d'acord amb les següents ESTIPULACIONS:

PRIMERA. El senyor * dóna en aquest acte la quantitat de * euros al seu fill senyor *, el qual ACCEPTA.

SEGONA. La present donació té per finalitat l'adquisició del primer habitatge habitual del donatari, en els termes legals.

TERCERA. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del donatari.

PETICIÓ FISCAL: Es sol·licita expressament l'aplicació a la present donació dels beneficis fiscals a què fa referència la Llei 19/2010, de 7 de juny en donar-se tots els seus requisits i destinar-se la quantitat donada a l'adquisició del primer habitual habitatge del donatari.. 

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

Comentari

S'ha previst una donació en metàl·lic de les previstes a la llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, modificada per la Llei 17/2007 amb efectes a partir del primer de gener de 2008.

Normes

D'acord amb la Llei de Regulació de l'impost sobre Successions i Donacions (Llei 19/2010, del 7 de juny):

Aquesta donació als fills i descendents pot ser donació d'un habitatge que ha de constituir el primer habitatge habitual del descendent o la descendent o de quantitats destinades a l'adquisició d'aquest primer habitatge

Només afavoreix a fills o descendents que estiguin en el Grup I o II; no tenen dret a aquesta deducció els col·laterals per consanguinitat o afinitat ni, naturalment, els parents més llunyans.

L'import de la reducció és del 95% de la quota tributària de l'impost sobre successions i donacions, però queda sotmesa al compliment dels requisits següents:

a). La donació s'ha de formalitzar en escriptura pública.

b). El donatari:

-. O no té més de trenta-sis anys (per tant perquè no s'admeti la reducció ha de tenir 37 o més) i la base imposable en la seva última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques no pot ser superior a 30.000 Euros, restant-ne els mínims personal i familiar.

-. O és discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

-. si es tracta de donació en efectiu: ha de constar la voluntat que l'efectiu donat es destina a l'adquisició del primer habitatge habitual del donatari.

c) L'import màxim de la donació o donacions amb dret a deducció és de 60.000 Euros. En el cas de contribuents discapacitats amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, aquest import màxim és 120.000 euros.

d) Dues possibilitats:

d.1-. Si es tracta d'un habitatge, cal tenir en compte:

1.- Que per habitatge s'entén no solament un habitatge són també un traster i fins a dues places d'aparcament, malgrat...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA