Demanda de divorci contenciós amb sol·licitud de guarda i custòdia individual o exclusiva d'acord amb el dret català

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda dirigida al jutjat de família si n’hi ha o al de primera instància amb la pretensió que es declari la dissolució del vincle matrimonial. Sol·licitud de l’atorgament de guarda i custòdia individual, una pensió compensatòria i una d’aliments.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………….. 

…………………., procurador dels tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, al carrer ……………., núm. ……… i amb DNI ……………., la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de ................

MANIFESTO: 

I.- Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA CONTENCIOSA DE DIVORCI contra ………………….., amb domicili a …………. al carrer ……….. i amb DNI núm. ……………. 

FETS 

1.- Que la meva mandant va contraure matrimoni amb el demandat en data …….., unió que va ser inscrita al Registre Civil de ……………….. 

Aporto com a document núm. 1 certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil de …………….. 

2.- Que d’aquest matrimoni van néixer …… fills. 

- ……………….., nascuda en data ……., i que per tant, actualment té l’edat de …….anys.

- ……………….., nascut en data …….., i que per tant, actualment té l’edat de …….. anys. 

[Identificar la totalitat de fills nascuts del matrimoni] 

Acompanyo com a document núm. 2 els certificats de naixement dels fills del matrimoni expedits pel Registre Civil de …………… 

3.-  Que el matrimoni es va celebrar a l'empara de la normativa de veïnatge civil català i com no hi ha cap pacte entre els contraents respecte al règim econòmic matrimonial, aquest és de separació de béns. 

4.- Que la meva mandant no ha exercit cap professió fora de l'habitatge familiar, dedicant tota la seva vida a cuidar del seu marit així com del pare d’aquest fins a l’any ……. en el que va morir i posteriorment a la cura dels fills en comú amb el demandat. 

5.-Que el demandat ha pogut desenvolupar la seva professió de ……….. amb la tranquil·litat de saber que els fills quedaven atesos per la meva mandant.

6.- Que la meva representada resideix a l'habitatge familiar identificada a l'encapçalament de la present demanda. 

Que l'habitatge familiar és propietat d’ambdós cònjuges per meitats indivises. 

Adjunto com a document núm. 3 la còpia de l’empadronament de la meva representada i com a document núm. 4 l'escriptura pública de propietat de l'habitatge familiar. 

7.- Que d'acord al fet quart i cinquè, els menors han estat sempre acompanyats de la seva mare, la meva mandant, i per aquest motiu sol·licita la guarda i custòdia exclusiva, així com l’atribució de l’ús de l'habitatge familiar fins que els...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA