Contestació de divorci amb reconvenció conforme al que preveu el dret català

Autor:vLex
RESUMEN

Contestació a la demanda de divorci amb la reconvenció per la qual se sol·licita una mesura definitiva que no s'havia demanat a la demanda inicial.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE FAMÍLIA DE ………………….. 

…………………, procurador dels tribunals, en nom de ……………, amb domicili a ……………………, al carrer ……………, núm. ……… i amb DNI ……………, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, que presento perquè em sigui retornada després de confrontar-la amb la seva còpia, que lliuro annexa perquè sigui inserida a les actuacions, comparec davant del Jutjat sota la direcció lletrada de ...............

DIC: 

I.Que, per mitjà de la representació esmentada, interposo la contestació a la demanda de divorci i formulo RECONVENCIÓ, en base als següents, 

FETS 

PRIMER. Que aquesta part està d'acord amb els correlatius de la demanda referents a matrimoni, filiació,... [determinar els fets amb els quals s’està d’acord i en els quals no hi ha reconvenció]. 

SEGON. Que la demandant determina que els ingressos del meu representat són de ……, extrem amb el qual aquesta part no està d’acord donat que …… [detalla aquells fets que fan que no es congregui amb el correlatiu de la demanda]. 

TERCER. La mesura sol·licitada per la part demandant, respecte a la pensió compensatòria i d’aliments dels menors, resulta d'impossible compliment per aquesta part en cas que el jutge així ho establís. 

Aquesta part proposa que la pensió d’aliments pels menors a ……… euros mensuals per cadascún. 

Acompanyo en compliment de l’article 233-8.2 del CCCat la proposta de pla de parentalitat.

FONAMENTS DE DRET 

I. Estem conformes amb els correlatius primer, segon, tercer, …. de la demanda. 

II. FONS DE LA QÜESTIÓ: Estem conformes amb la normativa i el fons de l’acció de divorci. Però estem en desacord amb les mesures sol·licitades per la part actora. És necessari que les mesures que s’adoptin per regular les posteriors relacions entre els progenitors del menor s’adeqüin a les circumstàncies de cada un d’ells, motiu pel qual aquesta part sol·licita la modificació de la mesura relativa a les pensions en base als elements al·legats als fets d'aquesta contestació. 

III. COSTAS PROCESSALS: A l'empara del que estableix l'article 394 de la Llei d'enjudiciament civil, cal imposar les costes a la part demandada.

IV. IURA NOVIT CURIA 

SOL·LICITO al jutjat

1.- Que admeti aquest escrit, les còpies i els documents que hi annexo.

2.- Que tingui per formulada contestació de demanda de divorci

3.- Que, un cop acomplerts els tràmits legals corresponents, dicti sentència acordant el divorci i adoptant les mesures del conveni regulador sol·licitades amb la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA