Dissolució i liquidació d'una Unió temporal d'empreses

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura de dissolució d'una UNIÓ TEMPORAL D'EMPRESES.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Normes
    • 2.2 Formalització
    • 2.3 INSCRIPCIÓ
  • 3 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

El senyor *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

(Etc.)

INTERVENEN:

1.- El senyor * en nom i representació de la companyia mercantil *, amb domicili a *; constituïda, per temps indefinit, en escriptura atorgada *; inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum *....CIF *

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d’aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és el següent:

“ARTICLE *- Objecte.-....

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar pel compareixent que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

Ratifica el compareixent que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten del seu càrrec de * de la societat, nomenat, per termini indefinit, en l'escriptura * de la qual he tingut a la vista la primera còpia autèntica, que va causar la inscripció * en el Registre Mercantil.

2.- El senyor * intervé en nom i representació de la societat *, constituïda per temps indefinit en escriptura atorgada davant del Notari de *, senyor *, el dia *; amb domicili a *; inscrita en el Registre Mercantil de *, al volum * CIF *.

He tingut a la vista còpia autèntica de la documentació fefaent abans citada, de la qual es conservarà còpia a la Notaria; d’aquesta documentació resulta el domicili expressat i que l'objecte de la societat és * .......

Ratifica el senyor * que les dades identificatives de la societat que representa són les abans indicades i, especialment, assevera que no han variat ni l'objecte social ni el domicili social de la seva representada.

Les seves facultats resulten de *....

Manifesten els compareixents que les seves facultats i representació no els han estat revocades, restringides ni limitades i que es troben plenament vigents. I jo, el Notari, considero que tenen, facultats suficients per a liquidar i dissoldre la unió temporal d’empreses que és objecte d’aquesta escriptura, per estar especialment facultats per fer-ho.

Els identifico pels seus respectius documents d’identitat; considero que, tal com intervenen, tenen la capacitat legal i legitimació...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA