Demanda d'usucapió a Catalunya

Autor:vLex
RESUMEN

Demanda de judici ordinari per la qual, la part demandant, sol•licita que es declari el domini d’un immoble situat a Catalunya, adquirit per usucapió o prescripció adquisitiva.

 
EXTRACTO GRATUITO

AL JUTJAT DE PRIMERA INSTÀNCIA DE ………………
 

D./Dª. ………………., Procurador/a dels Tribunals, en nom de D./Dª. ………………….., major d’edat, amb domicili a ………………., al carrer …….., nº ………. i proveït de DNI ……….., la representació del qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció lletrada de …………………, amb nº de col·legiat ………,

MANIFESTO 

Que, per mitjà de la representació esmentada, formulo DEMANDA DE JUDICI ORDINARI contra en ……………….., major d’edat, amb domicili a …………….., al carrer ……….. nº …….. i proveït de DNI ……………, i contra qualsevol tercer que pugui tenir interès en aquesta causa, per tal que es declari que el meu mandant és titular d’un bé per usucapió. 

FETS
 

PRIMER. El meu mandant  a data ………….. va instal·lar-se a l’immoble situat a ……………, al carrer ……………., nº ……. [Per què sigui d’aplicació la legislació catalana és requisit imprescindible que l’immoble estigui situat a Catalunya], la descripció de la mencionada finca és la següent: 

- ……………. 

Adjunto com a document nº ………. el contracte de subministraments bàsics a nom del meu mandant de la data indicada com la d’inici de la possessió de l’immoble per part del meu representat. 

SEGON. Que la possessió de l’immoble descrit per part del meu mandant s’ha prolongat al llarg del temps fins el dia d'avui, per tant, el meu mandant fa ……… anys que posseeix l’immoble objecte del present procés [hauran de ser més de 20 anys, ja que aquest és el termini que dona dret a usucapir un immoble sota la legislació catalana]

TERCER. Que la possessió per part del meu mandant durant tots aquests anys s’ha desenvolupat de la següent manera: 

- En concepte de propietari. Adjunto identificat com a document número ……., el pagament d’impostos sobre béns immobles (IBI), …. [Adjuntar aquells documents en què el mandant hagi actuat com a propietari de l'habitatge davant d’organismes públics].

- De manera pública. Adjunto com a document número ……la participació del meu mandant a la junta de propietaris de la finca [Adjuntar aquells documents en què el mandant hagi realitzat actes públics amb relació a l’immoble]

- De manera pacífica, ja que l’assentament del meu mandant a l’immoble objecte del present procés es va iniciar …. [Adjuntar document que acrediti que l' adquisició inicial va ser pacífica y de bona fe]

- De manera ininterrompuda. S’aporta identificat com a document número ….,, …. [Adjuntar aquells documents que demostrin que la duració de la possessió de...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA