Declaració d'hereus a favor dels ascendents: Codi Civil català

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Inclou un formulari de declaració d'hereus abintestat, segons el Codi Civil de Catalunya, a favor d'ascendent/s, quan una persona ha mort SENSE descendents i el causant ostentava el veïnatge civil català i era solter o vidu (o separat o divorciat) i no tenia parella estable.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que, en la part literalment citada en aquest tema, cap dels articles del CCCat no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 ADVERTIMENTS
 • 2 Acta primera. Acta de requeriment
 • 3 Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus
  • 3.1 DILIGÈNCIA DECLARACIÓ DELS TESTIMONIS
  • 3.2 ALTRES POSSIBLES DILIGÈNCIES
  • 3.3 DECLARACIÓ DE NOTORIETAT
 • 4 Comentari
  • 4.1 Regles en dret català
  • 4.2 Posició del cònjuge
  • 4.3 Noves normes sobre la declaració d'hereus
  • 4.4 Certificat successori europeu
  • 4.5 Presentació de còpia al Registre
  • 4.6 La preterició i l'Acta Notarial de Declaració d'hereus
  • 4.7 Importantíssim
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
ADVERTIMENTS
 • Aquest formulari només es pot aplicar a la declaració d'hereus d'una persona morta a partir de l'1 de gener de 2009 inclusivament (seguim les disposicions del Llibre Quart del Codi Civil de Catalunya).

Per les defuncions anteriors a 1-01-2009, vegeu el corresponent formulari quan s'aplica el Codi de Successions per causa de mort.

Article 211-2.- Commoriència. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d'una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si aquella ha viscut almenys setanta-dues hores més que la persona a qui havia de sobreviure.

Però la redacció d'aquest article, donada per Llei 6/2015, del 13 de maig, d'harmonització del Codi civil de Catalunya, diu avui:

Commoriència i mort consecutiva derivada d’un mateix esdeveniment. 1. La crida a una successió o la transmissió de drets a favor d’una persona que depenen del fet que hagi sobreviscut a una altra només tenen lloc si es prova aquesta supervivència. En cas contrari, es considera que s’han mort alhora i no hi ha successió o transmissió de drets entre aquestes persones. »2. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, es considera que s’han mort alhora quan hi ha unitat de causa o de circumstància que motiven les defuncions i entre ambdues morts han transcorregut menys de setanta-dues hores.
 • Conforme a l'art. 209 del Reglament notarial les actes de notorietat tenen dues fases (i, per tant, donen lloc a dos documents de protocol); diu així l'esmentat article:
El requerimiento se formalizará mediante acta con la fecha y número de protocolo del día del requerimiento y una vez concluida la tramitación del acta se incorporará al protocolo como instrumento independiente en la fecha y bajo el número que corresponda en el momento de su terminación.

L'art. 209 bis del RN no parla de dues Actes, i no ho fan els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat que regulen les actes de declaració d'hereus, articles creats, entre d’altres, per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

El present formulari està adaptat als esmentats preceptes de la Ley del Notariado, creats per la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària.

Acta primera. Acta de requeriment

NÚMERO

(Lloc i data)

Davant meu, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

Opció 1.- (Viuen ambdós pares)

COMPAREIXEN:

Els consorts, SENYOR * i SENYORA *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili en *. Exhibeixen DNI/NIF * i *.

Resulten les anteriors dades de les seves manifestacions.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervenen, tenen interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSEN:

Opció 2- (Només viu el pare o la mare)

COMPAREIX:

EL SENYOR (o LA SENYORA)*, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *.

Resulten les anteriors dades de les seves manifestacions.

INTERVÉ en nom propi.

Identifico el/la la compareixent pel seu document nacional d'identitat, el número de qual coincideix amb el d'Identificació Fiscal; considero que, tal com intervé, té interès legítim, capacitat legal i legitimació per instar la present ACTA DE REQUERIMENT i EXPOSA:

En tot cas

I.- Que el senyor *, amb DNI/NIF *, fill dels consorts * i *, resident a *, va morir a *, el dia *, segons el certificat de defunció expedit pel Registre Civil de *:

II.- Qe el Sr. *, en morir ostentava la nacionalitat espanyola i veïnatge civil català. Queda acreditat el domicili del causant amb l'exhibició del seu DNI (o amb el certificat de defunció, on consta el seu darrer domicili).

III.- Que el senyor * va néixer a *, el dia * .

IV.- Que el senyor * va morir solter (o vidu, divorciat, etc.), no estava en situació de convivent en parella estable amb cap persona, no ha deixat descendents, i li van sobreviure els seus pares (o només un d'ells, si fos el cas).

V.- Que el senyor * no ha atorgat testament ni cap altre acte de darrera voluntat, ni s'ha efectuat cap declaració per a l'adquisició, conservació o recuperació d'un altre veïnatge civil, inscrita en el Registre corresponent.

VI. LLEI RECTORA DE LA SUCCESSIÓ. REQUERIMENT I PROVA.

Primer.- Assevera el compareixent i comprovo, jo, el Notari, que la llei rectora de la successió del causant és l'espanyola per ser la de l'Estat de la residència habitual del causant al temps de la seva defunció, i en ésser de veïnatge civil català són aplicables les normes del Codi Civil de Catalunya, llibre Quart. (Atenció: per a les defuncions fins al 17 de juliol de 2015, es dirà: la llei de la seva nacionalitat, és a dir l'espanyola i, en ésser de veïnatge civil català, són aplicables les normes Codi Civil de Catalunya, llibre Quart).

Segon .- En/Na * em requereix a mi, el Notari, perquè, prèvies les proves necessàries, de conformitat amb el que disposen els articles 55 i 56 de la Llei del Notariat i les normes del Reglament Notarial, tramiti ACTA DE NOTORIETAT amb el fi de declarar:

(* Objecte de l'Acta: determinació dels hereus i el seu dret, amb les dades identificatives i domicili dels interessats; si s'ignora la identitat o domicili d'algun dels interessats, vegeu comentari).

Tercer. El requeridor ofereix com a proves, les següents:

A) .- L'asseveració que són certs els fets positius i negatius expressats en els apartats anteriors, declaració que presta sota pena de falsedat en document públic, previ el meu advertiment de les responsabilitats en què pogués incórrer.

B) .- La testifical, constituïda per la declaració dels testimonis que compareguin a fer la seva declaració.

C) .- La documental següent:

C.1) .- Certificat literal de defunció del Registre Civil de Catalunya, que acredita el fet de la mort del causant, així com les seves circumstàncies personals, familiars i de residència.

C.2) .- Certificat del Registre General d'Actes d'Última Voluntat que acredita que aquesta defunció es va produir sense haver atorgat testament ni altre acte d'última voluntat (o judici del Notari sobre la ineficàcia del/s testament/ s anterior/s o del/ s contracte/s successori/s o sentència ferma que declari la seva nul·litat).

C.3) .- Llibre/s de Família en què consten inscrites les dades que acreditin * (naixement, defunció, matrimoni, divorci o separació, etc., i que siguin d'aplicació al cas concret, etc. i, en tot cas, si no hi ha llibre de família, -vegeu el comentari a Noves normes sobre la declaració d'hereus- s'aportaran les pertinents certificacions del Registre Civil. Si és el cas, s'acreditarà legislació aplicable, veïnatge civil del causant i altres circumstàncies que es considerin necessàries o convenients).

(Si escau, prova de nacionalitat i veïnatge civil).

ACCEPTACIÓ: jo, el Notari, que he comprovat que no s'ha iniciat una altra acta igual als mateixos fins i que de la documentació exhibida no consta que estigui interessat en aquest expedient cap menor ni persona amb capacitat modificada judicialment que no tingui representant legal, ACCEPTO el requeriment, declaro formalment que sóc competent per a la seva tramitació, en donar-se, segons els fets abans expressats, una de les circumstàncies de l'art. 55 de la Llei del Notariat, (vegeu comentari), punt de connexió del qual emana la meva competència; el mateix dia d'avui iniciaré la pertinent Acta de Notorietat, i remetré comunicació al Col·legi Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al/s compareixent/s les reserves i advertiments legals.

He llegit al/s compareixent/s, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertit/s' del seu dret a llegir-la ell/s mateix/os i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/s del seu contingut, l'aprova/en i firma/en.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l’/dels/atorgant/s.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Acta segona. Acta de notorietat de declaració d'hereus

NUMERO * . (No es completarà fins a la conclusió de l'Acta (passats 20 dies hàbils des del...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA