Declaració d'obra nova en construcció

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual uns cònjuges, casats en règim legal de separació de béns, declaren sobre solar propi una edificació en construcció. Assegurança decennal. Doctrina de la DG. -

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Llicència I certificat
  • 2.2 Especialitats
  • 2.3 Doctrina de la DGRN
  • 2.4 Representacio georeferenciada
  • 2.5 Normativa de costes
  • 2.6 No admissió de condició suspensiva d'obtenir una autorització
  • 2.7 Doctrina de la Direcció General de Dret I D'entitats jurídiques
  • 2.8 Llicència obtinguda per silenci positiu
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

De veïnatge civil català.

Intervenen en nom propi.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de DECLARACIÓ D'OBRA NOVA EN CONSTRUCCIO

EXPOSEN:

I.- Que són propietaris, per iguals parts indivises, de la següent finca:

URBANA: ....

Inscrita al tom *, llibre * de *, foli *, finca *, inscripció ª, Registre de la propietat de *.

TÍTOL: Compra a *, en escriptura formalitzada el dia *, davant del Notari de *, Sr. *.

REFERÈNCIA CADASTRAL:

OPCIONS:

1a.- Ha estat obtinguda pel notari en forma telemàtica:

La que resulta del certificat cadastral descriptiu i gràfic; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008 [j 1] i ha estat sol·licitada als efectes del present atorgament; aquest certificat queda unit a aquesta matriu.

2a.- No existeix certificat cadastral gràfic, però sí certificat simplement descriptiu:

La que resulta del certificat cadastral simplement descriptiu; jo, el Notari, dono fe que, sota la meva responsabilitat, l'he obtingut (pels procediments telemàtics habituals i d'acord amb la Resolució de la DG del Cadastre de 24 de novembre de 2008) [j 2] i ha estat sol·licitat als efectes del present atorgament, si bé, segons aquest certificat, el Cadastre no pot subministrar encara el certificat gràfic; l'esmentat certificat queda unit a aquesta matriu.

3a.- No s'aporta referència concreta (o només la de la finca matriu) i no s'ha obtingut pel notari en forma telemàtica.

(Possibilitats:)

a): No té encara referència cadastral concreta.

b): No m'ha estat aportada la referència cadastral concreta, i tampoc no l'he obtinguda jo, el Notari, en forma telemàtica.

(En totes dues possibilitats i a continuació):

Tot això sense perjudici de quedar facultat, jo, el Notari, per fer constar mitjançant diligència qualsevol informació adient. Faig expressa advertència de l'obligació de fer, davant la gerència territorial del cadastre, i en el termini de dos mesos, la pertinent declaració de l'alteració de titularitat que es formalitza en aquesta escriptura i en especial de les responsabilitats que indica la llei en el cas de no fer la presentació dintre el termini o de fer declaracions falses, incompletes o inexactes.

COINCIDÈNCIA DE LA DESCRIPCIÓ CADASTRAL I LA REALITAT FÍSICA:

Ha estat manifestat pels atorgants, després de la meva sol·licitud, la coincidència entre la realitat física i la que consta al certificat cadastral indicat i expressen la seva conformitat amb la nova descripció de la finca, realitzada d'acord amb les dades cadastrals actuals.

(Si hi ha discrepàncies entre la realitat de la finca i el Cadastre que no siguin esmenables en l'acte de l'atorgament, s'indicarà aquest fet i, a més, que s'ha realitzat o iniciat la seva rectificació, aplicant el supòsit que procedeixi conforme al que disposa l'art. 18, Llei de Cadastre, redacció donada per la Llei 13/2015 de 24 de juny de reforma de la Llei Hipotecària).

II. Declaren els compareixents que, sobre part de la finca descrita, amb despeses a càrrec seu i per meitat, amb els permisos i llicències corresponents estan construint el següent:

Edificació, situada a *. Es compon de *........

Valor: Es calcula que, quan les obres estiguin acabades, tindran un valor de * euros.

Identificació de la porció de sòl ocupada: la porció de terreny ocupada s'acredita mitjançant certificació del tècnic Sr. *, la firma del qual legitimo; en aquesta certificació, que deixo unida a aquesta matriu, consten les coordenades de referenciació geogràfica. (Si ja consta al cadastre: mitjançant la digitalització enviada pel Cadastre de la parcel·la cadastral.)

III.- REQUISITS LEGALS:

-. PROJECTE: L'edifici s'està construint d'acord amb el projecte de l'arquitecte Sr. *, visat pel Col·legi oficial de *, el dia *, número *.

-. LLICÈNCIA D'OBRES.

Tinc a la vista la llicència d'obres de l'ajuntament de *, de la qual incorporo fotocòpia que testimonio.

CERTIFICATS DEL TÈCNIC.-

1.- Em lliuren el certificat de l'esmentat arquitecte, la firma del qual legitimo, que acredita l'estat de la construcció i la seva descripció, certificat que deixo unit a aquesta matriu. Els atorgants manifesten que s'obliguen a realitzar la construcció d'acord amb la llicència i les seves condicions. (És una exigència de l'article 41 del Text Refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost).

2.-Em lliuren i incorporo a aquesta matriu Certificació de l'Arquitecte Sr *, la firma del qual legitimo, que fa referència a l'eficiència energètica del projecte.

-. GARANTIES.-

Opcions

A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

C.-AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

OPCIÓ A.- Llicència sol·licitada abans del 5-5-00.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, la llicència es va sol·licitar abans del dia 5 de maig de 2000, tal com resulta de la data que consta en la llicència exhibida i de la qual incorporo fotocòpia. Per tant, d'acord amb el que disposen les DT 1a i 4a i DA 2a i l'article 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació, no és exigible la constitució de garanties.

OPCIÓ B.- Llicència posterior. Hi haurà assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatges i que la sol·licitud sigui posterior al dia 5 de maig de 2000, en tractar-se d'una declaració d'obra en construcció, i d'acord amb la doctrina de la Direcció General, no és exigible la constitució de garantia en aquest moment; però adverteixo als compareixents que, quan estigui acabat l'edifici, en atorgar l'acta de final d'obra, s'haurà d'acreditar la constitució de l'assegurança pertinent.

OPCIÓ C.- AUTO PROMOTOR INDIVIDUAL: Sense assegurança.

Manifesten els compareixents que, encara que el destí principal de l'immoble sigui el d'habitatge, en tractar-se d'un auto promotor individual d'una única finca unifamiliar per a ús propi i de conformitat amb el que disposa la Llei 53/2002, de 30 de desembre, no és exigible ara la constitució de garanties. Adverteixo, expressament, jo, el Notari als compareixents que en el cas de venda en el termini a què es refereix l'art. 17.1 de la Llei d'ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999 quedarà obligat a la contractació de la garantia pel temps que resti per completar els deu anys, tret que la part adquiridora exoneri a l'autopromotor de tal obligació i acrediti que aquest ha utilitzat l'habitatge.

IV.- Els compareixents sol·liciten que s'inscrigui a favor seu, per iguals meitats indivises, l'obra nova declarada en el Registre de la Propietat, amb la següent nova i total descripció:

Porció de terreny en terme de *., de superfície *. En el seu interior i, ocupant part de la seva superfície, existeix una edificació  en construcció, que es compon de *.

COMUNICACIÓ AL CADASTRE:

En tractar-se d'una modificació d'entitat hipotecària, jo, el Notari, practicaré la comunicació prevista a l'art. 47 de la Llei del Cadastre.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA