Constitució de comunitat de béns (CB). Estatuts

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de constitució d'una comunitat de béns, denominada CB, per a l'explotació d'un negoci o de determinats béns en comú.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model de constitució en document privat
 • 2 Comentari
  • 2.1 Puntualitzacions
  • 2.2 Regles de la comunitat
  • 2.3 Aportació de béns immobles
  • 2.4 El problema de la manca de personalitat
  • 2.5 Tràmits posteriors
  • 2.6 Aspectes fiscals
 • 3 Doctrina Administrativa citada
 • 4 Legislación citada
Model de constitució en document privat

A *

REUNITS:

D'una part:

El senyor *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a *. I DNI / NIF vigent, número *.

I de l’altra:

El senyor *, major d'edat, * , veí de *, amb domicili a *. I DNI / NIF vigent, número *.

Intervenen en nom i interès propis .

Es reconeixen amb capacitat per a aquest acte i :

DIUEN I PACTEN:

PRIMER. - Que constitueixen en aquest acte una comunitat de béns que s'anomena * COMUNITAT DE BÉNS O * CB , fixant-se el seu domicili a *.

SEGON. - Tindrà per objecte (indicar: per exemple: l'explotació d'un negoci agrícola, ramader, un bar, un comerç, l'administració i explotació d'un patrimoni comú, etc.)

Als efectes del que disposa la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización es fa constar que a l'activitat principal que constitueix l'objecte social li correspon el número * (cal indicar- els números de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques- 2009 (CNAE-2009: Vegeu Clasificación Nacional de Actividades Económicas).

TERCER. - A efectes fiscals, aquesta comunitat funcionarà en règim de comunitat de béns, atribuint-se els beneficis als comuners en proporció a la seva quota i segons la legislació fiscal pertinent.

QUART. - Totes les despeses i impostos que es derivin pròpiament de l'activitat d'aquesta comunitat seran satisfets per ella.

CINQUÈ. - El patrimoni en comú l'integren les següents aportacions dels comuners:

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa en efectiu metàl·lic.

El senyor * aporta * euros que desemborsa passant a ser comuns els següents béns de la seva propietat ...

(en el cas d'una comunitat de béns, - per exemple d'origen hereditari - , s'han de descriure els béns en forma breu però clara).

En conseqüència el capital inicial és de * euros, i , d'acord amb les aportacions la quota dels membres en la comunitat serà (parts iguals, * % el senyor *, % el senyor, etc.)

SISÈ. - La comunitat començarà a regir el dia d'avui i tindrà durada indefinida, sens perjudici de les causes d'extinció.

SETÈ.- L'administració de la comunitat correspon:

Opcions: a cada membre de la comunitat solidàriament, a tots els comuners conjuntament havent d'actuar dos d'ells en forma mancomunada, a tots els comuners actuant conjuntament, a un tercer, etc.

Amb aquesta finalitat s'atorgarà l'oportú poder notarial per poder actuar en la forma indicada en els àmbits fiscals, administratius, entitats de crèdit i en general en el tràfic jurídic i en les relacions amb tercers.

VUITÈ.- Atès que aquesta comunitat no té personalitat jurídica independent , les operacions amb les entitats de crèdit hauran d'anar a nom de tots els integrants de la comunitat, independentment de la signatura autoritzada o representacions concedides i tots ells seran responsables davant els deutes de la CB.

NOVÈ: Els acords ordinaris sobre l'administració i explotació de l'objecte de la comunitat s'adoptaran per majoria de participacions en la comunitat , havent de constar quan la seva importància sigui rellevant en un Llibre d'Actes.

DESÈ: L'exercici comptable de la comunitat comença el primer de gener i finalitza el trenta-u de desembre de cada any. El primer exercici social començarà el dia del present contracte i finalitzarà el dia trenta-un de Desembre d'aquest mateix any.

ONZÈ: En el termini màxim de tres mesos, comptats a partir del tancament de l'exercici, es formularà un balanç i s'acordarà l'aplicació del resultat; en el cas d'acordar repartiment de beneficis aquests seran atribuïts als integrants de la comunitat en proporció a la seva participació.

TRETZÈ . - Cap membre de la comunitat podrà transmetre lliurement la seva participació per actes inter vius sense consentiment unànime dels altres comuners...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA