Escriptura de compravenda d'accions d'una S. A.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de compravenda d'accions d'una societat anònima, VENDA exempta de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
 • 3 Naturalesa de la venda de participacions
  • 3.1 Exempció IVA, AJD i ITP
  • 3.2 Regles sobre el càlcul de la base imposable
  • 3.3 Compravenda simulada
  • 3.4 Posició de la Jurisprudència
  • 3.5 Altres temes
 • 4 Jurisprudencia y Doctrina Administrativa citadas
 • 5 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Data i lloc)

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

I de l'altra:

El SENYOR *, major d'edat, casat en règim legal de separació de béns, veí *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Tots de veïnatge civil català.

Intervenen en el seu propi nom i dret.

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal. Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA I EXPOSEN:

I.- El Sr. * és titular de * accions (nominatives o al portador) de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *.

TITULO: Li pertanyen per * .

Càrregues: Assevera que estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

II. Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * ven al senyor/a * el qual COMPRA i ADQUIREIX les accions abans descrites, lliure de càrregues i de tota afecció.

Segona. Preu d'aquesta compravenda és la quantitat de * euros que el venedor reconeix haver rebut del comprador, abans d'aquest acte, íntegrament i a entera satisfacció, raó per la qual li atorga la més ferma carta de pagament.

Tercera. El venedor transmet al comprador el ple domini i possessió lliure de les accions venudes, amb tots els seus drets annexos.

Quarta. Les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin aniran a càrrec del comprador.

Cinquena.-

(Opció A: Si són al portador) La present transmissió, en tractar-se d'accions al portador, no té cap limitació per a la seva lliure transmissibilitat.

(Opció b):- Si són nominatives i hi ha restriccions a la seva lliure transmissió): 1) Manifesten que la present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de compravenda a favor de soci, (o descendent, etc.)

2) La present transmissió ha estat autoritzada per la junta general de la societat en sessió de *, segons certificat, que deixo unit a aquesta matriu, expedit per l'administrador únic (o solidari o els mancomunats o el secretari del consell d'administració amb el vistiplau del president...) la/les firma/es del qual/s legitimo.

En cas de ser nominatives: Adverteixo el comprador de l'obligació de comunicar a la societat la present transmissió als efectes de la deguda anotació en el Llibre Registre d'accions nominatives.

OBSERVACIONS FISCALS.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'art. 314 del text refós de llei del Mercat de Valors, no trobant-se compresa en cap dels supòsits de presumpció del dit apartat; a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les accions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats i de l'Impost sobre el Valor Afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article 314. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les accions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

MANIFESTACIÓ NOTARIAL SOBRE EL TITULAR REAL (Quan intervé una persona jurídica):

Opció 1.- Sense resultat:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat jo el Notari la Base de dades de Titular Real, no havent-se obtingut cap resultat, havent-se atorgat davant meu el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 2.- Amb resultat coincident

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta ser correcta.

Opció 3. Amb resultat no coincident i Acta davant el mateix Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat, jo el Notari ,la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, havent-se atorgat, davant meu, el dia d'avui la corresponent acta per a la seva deguda constància. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

Opció 4. Amb resultat no coincident i Acta davant un altre Notari:

Conforme al que es disposa en la Llei 10/2010, de 28 d'abril, he consultat,jo el Notari, la Base de dades de Titular Real, resultant de la mateixa una informació de titulars reals que el representant de la Societat manifesta NO ser correcta, indicant que la correcta és la que consta en l'acta autoritzada pel Notari de * Sr. * el dia *, Protocol número *. Procediré, jo el Notari, a remetre aquesta informació a la Base de dades de Titular Real.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament els compareixents que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del Protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades podent ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de Llei, hi tinguin dret. Fetes les pertinents advertències.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

Naturalesa de la venda de participacions

Té una gran importància la qualificació de la compravenda d'accions o participacions com a civil o mercantil, de forma que s'hagi d'aplicar les pertinents normes del CCCat. si és civil, o l'art. 63 del Codi de comerç si és mercantil.

Doncs bé: un mateix contracte de compravenda no pot ser civil i mercantil a un temps.

En realitat la doctrina i el mateix TS han defensat tres tesis diferents:

a).-Tenir en compte l'element intencional del comprador, de manera que serà mercantil quan es compleixi un doble requisit: la revenda dels gèneres comprats i l'ànim de lucre, consistent a obtenir un benefici en la revenda.

b) Considerar sempre mercantil la compra si la realitza un empresari amb la intenció de destinar l'objecte comprat a la seva...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA