Certificat de reducció de capital de societat limitada per tal de dotar o incrementar la reserva legal. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat * , adoptat en una junta general de SL universal per tal de dotar o incrementar la reserva legal. Junta Universal

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Especialitat de la reducció per dotar la reserva legal en SL
  • 3.2 Normes de reducció
  • 3.3 Regles generals per a tot Certificat de Junta universal de SL
  • 3.4 Junta general celebrada per videoconferència o conferència telefònica múltiple de SL
 • 4 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada tenint en compte les modificacions de la Llei de Societats de Capital per lleis posteriors i les normes del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació sobre la possibilitat de videoconferències o conferències telefòniques múltiples.

Es pot consultar en el Pràctico Sociedades Mercantiles el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SL, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, hi figura la corresponent a la junta general extraordinària celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal; figuren el nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (en cas de consell d'administració, el president i el secretari que ho són del consell d'administració).

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents, el següent: 1.- Reducció de capital per tal de dotar la reserva legal. 2.- Modificació de l'art. * dels estatuts socials. 3.- Delegació de facultats.

D.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

E.- L'òrgan d'administració va presentar la següent proposta:

«Es proposa la reducció de capital en la xifra de * euros, mitjançant el traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva legal, i pel mecanisme de disminuir el valor nominal de cada acció en *euros, ; amb la qual cosa:

* participacions x * euros/participació = * euros de reducció.

El capital resultant, una vegada operada la reducció, quedaria així:

* participacions x * euros/participació = un capital de * euros.

II.- Després de la pertinent deliberació s'adopten els següents acords:

PRIMER.- S'aprova el Balanç tancat el dia * de * de 200*, confeccionat i auditat per * el dia *. (o l'acord s'adopta amb base al Balanç tancat el dia * i auditat per * el dia *).

SEGON.- Es redueix el capital en la xifra de * euros, mitjançant traspàs del seu valor del compte de capital a la de reserva legal, disminuint el valor nominal de cada participació en * euros.

TERCER.- El capital social resultant, després de la reducció, queda fixat en * EUROS, representat i dividit en * participacions socials de * euros cadascuna. Com a conseqüència de la reducció de capital, es modifica el redactat de l'article * dels estatuts socials que passarà a tenir el redactat següent:

«ARTICLE *.- El capital social és de * Euros, dividit en * PARTICIPACIONS SOCIALS, números 1 al *, tots dos inclusivament, de * EUROS de valor nominal cadascuna, iguals, acumulables i indivisibles, que no podran incorporar-se a títols negociables ni denominar-se accions. El capital social està íntegrament subscrit i desemborsat».

QUART.-

...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA