Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària d'una societat anònima. Junta universal

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model genèric de certificat d'acords de SA amb estudi de les normes a tenir en compte en qualsevol expedició de certificats: falta de convocatòria, facultat de certificar, facultat d'elevar a públics acords socials i contingut del certificat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model de certificat
 • 3 Comentari
  • 3.1 Terminologia
  • 3.2 Classes de certificat
  • 3.3 Regles generals per a tot certificat
   • 3.3.1 A.- LA CONVOCATÒRIA
   • 3.3.2 B.-PERSONA FACULTADA PER A CERTIFICAR
   • 3.3.3 C.- CONTINGUT DEL CERTIFICAT
   • 3.3.4 D.- PERSONA FACULTADA PER A ELEVAR A PÚBLICS ELS ACORDS SOCIALS
 • 4
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la Ley de Sociedades de Capital i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat:

 • La Llei 11/2018, de 28 de desembre per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat, que ha modificat de la LSC:

Articles: art. 62, art. 253, art. 262, art. 276, art. 279, art. 348.bis, art. 514, art. 529.bis, art. 529.ter i art. 540.

Model de certificat

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. * secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA, amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil.

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la qual resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, amb caràcter d'universal. El nom i la signatura dels assistents (socis o representants d'aquests) figuren a continuació de la data, el lloc i l'ordre del dia. La celebració de la junta va ser acceptada per unanimitat.

B.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis (Ha d'actuar com a president el que indiquin els estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts, en el seu defecte el secretari del consell i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes.)

C.- Va constituir l'ordre del dia, acceptat per tots els assistents el següent: *.

D.- L'acta va ser signada per tots els assistents i, per tant, també pel president i el secretari, i es va aprovar un cop celebrada la junta. Es van complir així tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents:

1.- *.

2.-

Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat (o per socis que representen el *% del capital).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau).

Comentari

L'objecte és estudiar les regles a tenir en compte en tot cas de certificat d'acords d'una junta universal de SA.

Terminologia

El Tribunal Suprem va entendre que en seu de SL, (pel que sembla hauríem d'aplicar-lo també a les SA) les Juntes són ordinàries o són extraordinàries o són universals i que no existeix en el nostre Dret la que moltes vegades hem anomenat Junta extraordinària universal (referida a una junta no ordinària i celebrada amb assistència de tots els socis). Segons això: seran juntes ordinàries les ordinàries convocades; seran juntes extraordinàries les extraordinàries convocades i seran universals les que se celebrin amb assistència de tots els socis, sigui que desitgin celebrar la normal anual o una extraordinària.

Però la Sentència nº 784/2010 de TS, Sala 1a, de lo Civil, 9 de desembre de 2010 [j 1] indica que:

«El artículo 94 de la Ley de Sociedades Anónimas, en clasificación mantenida hoy en el artículo art. 163 de la Ley de Sociedades de capital, disponía en que las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, clasificación a la que, en atención a la convocatoria y al lugar de celebración, doctrina y jurisprudencia añade las juntas universales y no universales, reguladas las primeras entonces en el artículo 99 de la Ley de Sociedades Anónimas y hoy en el 178 de la Ley de Sociedades de Capital, y las juntas especiales y no especiales por razón del quórum reforzado para su constitución -artículos 102 y 103 de la Ley de Sociedades Anónimas y art. 194 de la Ley de Sociedades de Capital-, y se apunta a la práctica de las "juntas mixtas"».

Veiem que la Llei de Societats de Capital en el seu l'art. 163 de la LSC ens parla de dues classes de Juntes les ordinàries i les extraordinàries.

I l'art. 164 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) diu:

«La junta general ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado»'.
I l'art. 165 de la LSC defineix les extraordinàries:
«Toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria».

Per tant, són extraordinàries totes les altres juntes que no siguin la junta anual obligatòria, i al seu torn poden ser universals o ser convocades.

En tot cas, l'error en la denominació de la junta no afecta la seva validesa; com diu la citada Sentència nº 784/2010 de TS, Sala 1a, civil, 9 de desembre de 2010: [j 2]

«ambas clases de juntas, según ha observado ya esta Sala -sentencia de 31 de octubre de 1984 - no presentan diferencias sustanciales, y con excepción de la periodicidad de las ordinarias, no difieren ni en cuanto a asuntos ni, desde luego, en cuanto a garantías respecto a convocatoria y celebración, por lo que es indudable que no puede hacerse depender de una simple cuestión de denominación la eficacia de los acuerdos tomados.... ni el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, ni en el «174 de la Ley de Sociedades de Capital» exigen que en la convocatoria de la Junta se indique si la misma tiene carácter ordinario o extraordinario, y que nada añade a la función que cumple - "permitir que los destinatarios conozcan con suficiente antelación que, en determinada fecha y lugar, se va a reunir el órgano social a fin de que puedan asistir a la reunión y queden informados de los asuntos a tratar en ella, así como de los acuerdos cuya aprobación va a someterse a votación».
Classes de certificat

Cal advertir que el certificat pot ser literal o per extracte. Per altra banda, en el cas de certificat en extracte, els acords poden ser transcrits en forma literal o en extracte, però necesariamente han de ser en forma literal cuando se trate de acuerdos relativos a la modificación de la escritura o de los estatutos sociales.(això ho disposa l'art. 112 del Reglament del Registre Mercantil (RRM)) Però si «los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro Mercantil se precisará consignar todas las circunstancias, tanto del acta como de los acuerdos, necesarias para su calificación». En tot cas, per tal d'aconseguir una major precisió, tots els formularis de certificats d'acords que s'han redactat en aquesta obra ho han estat amb l'expressió de més dades de les estrictament necessàries (per exemple: es fa constar la persona que fa de president i de secretari o que l'acta està firmada, extrems què, en els certificats en extracte, no serien exigibles ni per les normes de l'art. 97 ni per les de l'art. 112; tanmateix, encara que l'art. 112 ens diu que en el certificat serà suficient, en cas de SL, expressar el nombre de vots que corresponen a les seves participacions, «siendo necesario indicar el número de socios únicamente cuando éste sea determinante para la válida constitución de la Junta o Asamblea o para la adopción del acuerdo», preferim indicar en tots els certificats d'aquesta obra els socis que hi assisteixen personalment, els socis representats i els percentatges respectius.)

L'objecte d'aquest model és estudiar les regles a tenir en compte en tot cas de certificat d'acords d'una junta universal de SA

Regles generals per a tot certificat

Idicaré els QUATRE punts bàsics següents:

1.- No hi ha hagut convocatòria.

2.- Persona facultada per a certificar.

3.- Contingut del certificat.

4.- Persona facultada per a elevar a públics acords socials.

A.- LA CONVOCATÒRIA

En tractar-se de junta universal no hi ha hagut convocatòria.

L'art. 178 de la LSC de la Ley de Sociedades de Capital, (abans art. 99 de la Llei de societats anònimes) indica literalment:

«Artículo 178. Junta universal. 1. La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA