Certificat del acords de modificació d'estatuts socials acordat en junta general extraordinària convocada d'una SA.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de certificat d'acord de canvi d'estatuts, adoptat en una junta general de SA convocada, amb estudi de la normativa aplicable a l'acord concret. Accions sense vot.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Nota
 • 2 Model d'escriptura
 • 3 Comentari
  • 3.1 Modificació d'estatuts. Requisits generals
  • 3.2 Casos especials
  • 3.3 Regles generals per a certificats de SA convocada
 • 4 Advertència
 • 5 Jurisprudencia citada
 • 6 Legislación citada
Nota

Versió actualitzada d'acord amb la «Ley de Sociedades de Capital» i, en el seu cas, amb les modificacions fetes per les lleis posteriors; vegeu les modificacions posteriors en el tema Modificaciones de la LSC por leyes posteriores

Convé mencionar per la seva actualitat la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'auditoria de comptes, amb entrada en vigor, particularment:

El primer de gener de 2016 la nova redacció dels articles 107, 124,128, 264, 265, 266, 267, 270, 308, 353, 354, 355, 417 y 505 de la LSC. (Especialment substitueixen l'auditor per un expert independent).

I amb efectes el 17 de juny de 2016: nova redacció dels articles 257, 260, 261, 279.1 i 529 quaterdecies i suprimeix l'apartat 4 de 273, tots de la LSC. (Especialment modifica temes relacionats amb els comptes anuals).

Model d'escriptura

CERTIFICAT (en extracte):

El senyor *, administrador únic (o el Sr. *, administrador solidari, o el Sr. * i el Sr. *, administradors mancomunats, o el Sr. *, secretari (o sotssecretari) del consell d'administració), de la companyia mercantil * SA , amb càrrec vigent i inscrit al Registre Mercantil,

CERTIFICO:

I.- Que en el llibre d'actes de la societat, (o de la junta general, si hi ha un llibre especial pel consell d'administració) hi figura la corresponent a la junta general extraordinària, celebrada el dia *, en la qual els assumptes sotmesos a la Junta van ser votats separadament conforme a l'art. 197 bis de la Llei de Societats de Capital i de la què resulta el següent:

A.- La junta es va celebrar en el domicili social, en primera convocatòria, el dia i a l'hora que s'hi indiquen (o en segona convocatòria, perquè no va haver-hi quòrum suficient per poder celebrar-la en primera).

B.- La convocatòria es va publicar, el dia * en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en el Diari * el dia *.(Atenció al sistema concret previst als Estatuts i aplicant l'art. 173 de la Llei de Societats de Capital (segons la redacció donada per la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital); en el cas de comunicació privada (cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure, etc.) el certificat haurà d'incloure la transcripció literal del text íntegre de la convocatòria i la data i la forma en què s'hagi fet la convocatòria).

(En cas de publicació a la web es dirà:)-La convocatòria es va publicar el dia * a la pàgina web de la societat; l'anunci de la convocatòria a la web ha estat publicat des de la data d'aquella fins a la data de celebració de la junta.

C. El text de la convocatòria va ser el següent:

(Exemple: Junta extraordinària: Es convoca els accionistes de la societat * SA a la junta general ordinària a celebrar en el domicili social el dia * a les * hores i en primera convocatòria i, si escau, el següent dia i a la mateixa hora en segona convocatòria. L'ordre del dia és el següent:: (Opció 1) 1.- Derogació dels estatuts socials; 2).- Aprovació dels nous estatuts de la societat; 3. Delegació de facultats. (Opció 2: 1. Modificació de l'art. * dels estatuts socials 2.- Nova redacció de l'art. * dels estatuts socials.- 3. Delegació de facultats. Els socis tenen dret a examinar en el domicili social el text íntegre de la modificació i el seu l'informe i demanar el lliurament o enviament gratuït d'aquests documents. Signat *.)

(Per a tota societat de capital, la nova redacció de l'art. 174 de la llei diu que la convocatòria expressarà «el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria», i, per tant, caldrà que això consti al certificat).

D.- Van actuar com a president i secretari, respectivament, el Sr. * i el Sr. *, elegits per unanimitat entre tots els socis. (Ha d'actuar com a president el previst als estatuts; en el seu defecte ha de presidir la junta el president del consell d'administració i, en defecte d'aquest, l'accionista elegit, en cada cas, pels socis assistents a la reunió i és assistit per un secretari que ho serà el que prevegin els estatuts i, en el seu defecte, el nomenat pels accionistes.)

E. - Es va confeccionar la pertinent llista d'assistents en la mateixa acta (o en un annex signat pel president i el secretari de la junta, o mitjançant un fitxer o un suport magnètic que compleix la normativa de l'art. 98 del Reglament), i en va resultar la concurrència següent:...( nombre de socis concurrents amb dret a vot, indicant quants ho fan personalment i quants hi assisteixen per representació, així com el percentatge de capital social que uns i altres representen) .

F.- L'ordre del dia va ser el que consta en el text de la convocatòria, i no s'ha demanat, d'acord amb l'art. 172 de la LSC, cap complement a la mateixa.

G.- L'administració va presentar l'informe pertinent i la següent proposta: (indicar la concreta modificació estatutària: exemple: derogar els estatuts socials que tindran la nova redacció que consta en * folis de paper comú, i que es presenten a la junta.)

H.- L'acta va ser firmada per tots els assistents i, per tant, també pel president i secretari i es va aprovar, un cop celebrada la junta. Es van complir tots els requisits dels articles 97 i 98 del Reglament del Registre Mercantil.

II.- Que entre els acords sotmesos a votació i aprovats, en la forma que es dirà, figuren els següents que es corresponen literalment amb la proposta de l'òrgan d'administració:

(Opció 1.-)

1.- Derogar 'la totalitat dels estatuts socials.

2.- Aprovar que la societat, d'ara endavant, es regeixi pels següents estatuts:....

Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital).

(Opció 2.-)

Modificar els articles * i * dels estatuts socials, que endavant tindran la següent redacció: (Nova redacció concreta i completa) Aprovació: Aquests acords van ser aprovats per unanimitat, (o per socis que representen el *% del capital).

III.- Que pel que fa a elevar a públics els anteriors acords, a l'acta hi consta el següent:

Facultar l'administrador únic (o solidari, els dos mancomunats, el secretari o un o diversos membres del consell d'administració, etc.) de la societat, Sr. *, perquè de conformitat amb la Llei, pugui: comparèixer davant notari a fi d'atorgar la corresponent escriptura que elevi a públics els anteriors acords, signant tots els documents que siguin necessaris, tant públics com privats, fins a la seva inscripció en el Registre Mercantil, incloent-hi instàncies de rectificació.

I perquè consti, als oportuns efectes, lliuro aquest certificat, a * , a *.

(Firma del/s certificador/s; en cas de certificar el secretari (o sotssecretari) del consell d'administració caldrà afegir la firma del president (o vicepresident) precedida de la paraula vist i plau.)

Comentari Modificació d'estatuts. Requisits generals

a). A l'acta de la junta ha de constar:

1.- Transcripció literal de la proposta de modificació.

2.- Referència al preceptiu informe (dels administradors o autors de la proposta) per justificar la modificació i la data.

3.- Transcripció literal de la nova redacció. Cal tenir present que la nova redacció ha de recollir tot l'article, és a dir, cal deixar clar el resultat de la modificació i transcriure la redacció de TOT l'article, encara que només s'hagi modificat una part.

4.- Referència a l'anunci de la convocatòria.

Pel que fa al convocant, web, possibilitats de convocatòria , antelació , etc. vegeu comentari al model Certificat genèric d'acords de junta general extraordinària de SA. Junta convocada en aquesta mateixa obra.

5.- Aprovació de l'acta: És un requisit essencial. El certificat ha d'indicar que l'acta ha estat aprovada i la forma com ho ha estat. L'art. 99 del RRM admet que l'escriptura hi hagi previstes altres formes d'aprovació en defecte del sistema legal, però sembla més probable que només s'admeten dos sistemes: aprovació a la mateixa junta o en el termini de 15 dies pel president i els dos interventors esmentats (observeu en defecto, és a dir, si no va ser aprovada per un dels sistemes preferents).

Observeu que l'art. 202 de la LSC diu ara que l'acta de la Junta

«deberá ser aprobada» (abans l'art. 113 de la LS utilitzava l'expressió: «el acta de la Junta podrá ser aprobada»... i en canvi l'art. 54 de la LSRL ja va utilitzar la paraula: «deberá ser aprobada».)

En tot cas: ha d'obviar-se qualsevol sistema de referència a una aprovació de l'acta en Junta posterior, ja que, en realitat, es tractaria d'una ratificació dels acords anteriors i caldrà la unanimitat de tots els quals van assistir a la Junta anterior.

6.- Quòrum i majoria

És important destacar la Llei 31/2014, de 3 de desembre, per la qual es modifica la Llei de societats de capital per a la millora del govern corporatiu que dóna nova redacció a l'art. 201 de la LSC (aplicable a les juntes universals i convocades) sobre la majoria necessària per a adoptar determinats acords i diu:

«Para la adopción de los acuerdos a que se refiere el artículo 194, si el capital presente o representado supera el cincuenta por ciento bastará con que el acuerdo se adopte por mayoría absoluta. Sin embargo, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta cuando en segunda convocatoria concurran accionistas que representen el veinticinco por ciento o más del capital suscrito con derecho de voto sin alcanzar el cincuenta por ciento.»

Amb això resultarà el següent:

-. Acords especials. Art. 194 de la LSC: l'augment o la reducció del capital i qualsevol altra modificació dels estatuts socials, l'emissió d'obligacions, la supressió o la limitació del dret d'adquisició preferent de noves accions, així com la transformació, la fusió, l'escissió o la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA