Cancel·lació d'una hipoteca per caducitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model d'escriptura
  • 2 Comentari
    • 2.1 Caducitat de l'asentament quan consti en el Registre la data en què s'havia de produi el pagament íntegre de l'obligació garantida
    • 2.2 Caducitat de l'asentament quan no consti en el Registre la data en què s'havia de produir el pagament íntegre de l'obligació garantida
    • 2.3 Constància del mitjà de pagament
  • 3 Jurisprudencia citada
  • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

(Exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número*.

Intervé en nom propi.

És resident a Espanya i de veïnatge civil *.  (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

L'identifico pel seu document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, capacitat i legitimació per instar aquesta ACTA DE CANCEL·LACIÓ D'HIPOTECA i EXPOSA:

I.- En escriptura atorgada el dia *, el Sr. compareixent va reconèixer deure al Sr. *, la quantitat de * euros que en concepte de préstec va rebre (o per raons comercials, etc.)

II.- En garantia del capital prestat, de * anys d'interessos remuneratoris, al tipus del * per cent anual, (si escau, variable fins a un màxim del * per cent anual), que fa un total de * euros; de * anys d'interessos de demora al tipus del * per cent anual, que fa un total de * euros i de la quantitat de * euros per a costes i despeses, la part deutora va constituir hipoteca a favor de la part creditora, sobre la següent finca:

URBANA: NUMERO (o rústica).....

Inscrita al tom *, llibre *, foli *, finca *, inscripció *, Registre de la Propietat de *.

REFERÈNCIA CADASTRAL: * segons ja consta en el títol. (expressar en cas contrari la referència cadastral i el seu justificant)

III: - Exposat el que precedeix, ATORGA:

Que han transcorregut * anys (sempre mínim 20 anys) des del dia *, data de durada de la hipoteca.

Que ha transcorregut a més un any següent més i no s'ha presentat en el Registre de la Propietat cap document de renovació, interrupció de prescripció ni reclamació derivada d'això.

En conseqüència i amb base a l'art. 82 de la Llei Hipotecària i a la legislació civil aplicable, sol·licita expressament del Sr. Registrador de la Propietat la cancel·lació de la hipoteca que grava la finca abans descrita, quedant aquesta lliure per aquest concepte.

COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE LA PROPIETAT:

Possibilitat 1.- Per expressa indicació de la part atorgant, i d'acord amb l'article 196 del Reglament notarial, procediré a la presentació telemàtica i amb firma electrònica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat corresponent. (Indiqueu si el presentador és el mateix Notari, el mateix interessat o un gestor, etc.)

Possibilitat 2.- Per expressa indicació de la part atorgant, previs els oportuns advertiments, no procediré a la presentació telemàtica d'aquesta escriptura al Registre de la Propietat, ni a la presentació per telefax, d'acord amb el que disposa l'article 249. núm. 3 del Reglament Notarial.

OBSERVACIO FISCAL

Jo, el Notari, de conformitat amb l'art. 64 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, he informat de l'afecció del/s l'immoble/s al pagament de la totalitat de la quota tributària en els termes legals.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari

La cancel·lació d'una hipoteca sempre es podrà realitzar pel sistema normal: el consentiment del creditor: art. 82 de la Ley Hipotecaria).

Hi ha altres possibilitats de cancel·lació, que poden haver estat previstes o no en l'escriptura; en concret es poden indicar com a altres formes de cancel·lació:

1.- Si el deute està representat per lletres de canvi, de forma que la seva exhibició per la part compradora acredita el seu pagament i així pugui cancel·lar-se la hipoteca. (Seria similar al formulari Acta notarial de cancel·lació de condició resolutòria per exhibició de lletres en aquesta mateixa obra).

2.- Pacte que faculta el deutor perquè ell sol pugui demanar la cancel·lació de la càrrega un cop transcorregut un determinat temps des del venciment de l'últim pagament garantit o data de compliment de l'obligació sempre que no consti en el Registre la pertinent reclamació. S'ha d'haver pactat en l'escriptura d'hipoteca o en una altra posterior, però sempre per ambdues parts contractants.

3.- Caducitat.

Caducitat de l'asentament quan consti en el Registre la data en què s'havia de produi el pagament íntegre de l'obligació garantida

En tractar el tema de la caducitat de la hipoteca cal precisar dos supòsits diferents:

* Primer supòsit: que s'hagi establert un termini de durada de la hipoteca de forma clara i nítida; per exemple: la hipoteca caducarà el 31 de desembre de 2030. En efecte, res no impedeix que la hipoteca, com tot dret real tingui una durada concreta; com diu la Resolució de la DGRN de 10 de gener de 2014 [j 1] en aquest supòsit únicament durant la seva vigència pot ser exercitada l'acció hipotecària, quedant totalment extingit el dret real una vegada vençut aquest termini; en aquest cas, pot demanar-se la cancel·lació a l'empara del paràgraf 5º de l'art. 82 de la LH (la causa de cancel·lació resulta del títol en la virtut del qual es va inscriure la hipoteca), però hi ha una excepció: que en aquest instant estigués ja en tràmit d'execució hipotecària, en aquest cas, la hipoteca s'extingiria en concloure el procediment, ja per consumació de l'execució, ja per qualsevol altra causa.

La cancel·lació convencional automàtica només procedeix quan l'extinció del dret té lloc d'una manera nítida i manifest, no quan sigui dubtosa o controvertida (Resolució de la DGRN de 8 d'abril de 2015), [j 2] ja que, com reconeix la Resolució de la DGRN de 30 de juliol de 2018, [j 3] i reitera la Resolució del Centre Directiu de 8 de març de 2019, [j 4] no sempre és fàcil decidir si, en el cas concret, el termini assenyalat és efectivament de durada de la hipoteca mateixa amb l'abast anteriorment assenyalat, o si es tracta de definir únicament el marge temporal en el qual ha de sorgir l'obligació perquè quedi garantida amb la hipoteca.

És a dir, com destaca la Resolució de la DGRN de 8 de juliol de 2016 [j 5] a l'efecte de la seva cancel·lació és fonamental la diferència entre un termini de caducitat de la hipoteca i el termini durant el qual les obligacions contretes abans del venciment del «dies ad quem» són les úniques que queden garantides amb la hipoteca constituïda. Si és clar el termini de durada de la hipoteca mateixa, com diu la Resolució de la DGRN de 21 d'octubre de 2016 [j 6] serà possible, transcorregut aquest termini, la cancel·lació de la hipoteca.

* Segon supòsit: es defineix únicament el marge temporal en el qual ha de sorgir l'obligació perquè quedi garantida amb la hipoteca; exemple: es garanteix amb hipoteca un préstec sent el pagament de l'últim compte el dia 31 de desembre de 2020; l'impagament de les quotes corresponent dóna dret a l'exercici de l'acció hipotecària. En aquest cas l'acció hipotecària no caduca el dia en què el deutor està obligat a pagar; a partir d'aquesta data entrarà en joc realment el tema de què s'exigeix per poder demanar la cancel·lació de la hipoteca per caducitat. És el mateix cas que s'avali a un tercer per operacions d'aquest fins a una determinada data.

En aquest segon suposat, com diu la Resolució de la DGRN de 14 de desembre de 2017, [j 7] perquè operi la cancel·lació per caducitat o extinció legal del dret és necessari que hagi transcorregut el termini assenyalat en la legislació civil aplicable per a la prescripció de les accions derivades d'aquesta garantia o el més breu que a aquests efectes s'hagués estipulat al temps de la seva constitució, com després s'assenyala.

És el cas d'aquest formulari.

Història

El Reial Decret 1867/1998 de 4 de setembre va establir que les condicions resolutòries explícites de l'art. 11 de la LH es podien cancel·lar al cap de quinze anys i les hipoteques al cap de 20 anys (tret que s'hagués pactat un termini inferior) comptant des del dia que la prestació, el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA