Nomenament de tutor en previsió del cas de quedar incapacitat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Acta per la qual una persona nomena tutor en previsió del cas de quedar incapacitada.

 
EXTRACTO GRATUITO

NOTA: és procedent indicar que cap dels articles del CCCat. que literalment es transcriuen en aquest tema no ha estat modificat per la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè, en vigor l'1 de gener de 2018.

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Normes
  • 2.3 Situacions mentals de tota persona
  • 2.4 Solucions legals
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *, COMPAREIX:

EL SENYOR ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI número *, vigent.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu esmentat document nacional d'identitat.

Té, a judici meu, capacitat legal per atorgar la present escriptura de NOMENAMENT DE CÀRREC TUTELAR i ATORGA:

Que en previsió del cas de ser declarat incapaç i d'acord amb l'art. 222-4 del Codi Civil de Catalunya el compareixent nomena tutor el Sr. *, major d'edat, *, veí de *, amb domicili a * i DNI *.

En defecte de l'esmentat Sr., seran tutors del compareixent els senyors següents: * i *. Els nomenats hauran d'actuar en forma conjunta i, en defecte de qualsevol d'ells, actuaran els restants o restant.

Manifesta l'atorgant que no té coneixement que s'hagi instat un procés sobre la seva capacitat o que el ministeri fiscal hagi iniciat les diligències preparatòries.

Així ho diu i atorga.

COMUNICACIÓ: Adverteixo, jo, el Notari que d'acord amb l'art. 222-8 del Codi Civil de Catalunya comunicaré aquesta escriptura al Registre de Nomenaments Tutelars no Testamentaris.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig les reserves i advertiments legals.

He llegit al compareixent, a elecció seva, la present escriptura, advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals per tal que tingui un adequat coneixement, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari En general

Hi ha la possibilitat de nomenar un únic Tutor o més d'un i regular la forma d'actuar si són dos o més. És convenient nomenar, en tot cas, un substitut del primer nomenat i és possible donar més Poder al tutor, per tal de no necessitar l'autorització judicial per a determinats actes importants (vendre o hipotecar, per exemple); si es fa així, cal afegir la següent CLÀUSULA:

«El tutor/s nomenat/s podran exercir el càrrec sense cap limitació i sense necessitar l'autorització judicial per als casos què indica l'article 222-43 del Codi Civil de Catalunya (llibre II, relatiu a la persona i la família).

El Notari ha de remetre una fitxa al Col·legi Notarial i el nomenament queda anotat al Registre especial que el Jutge ha de consultar abans de nomenar tutor per una persona major d'edat que queda incapaç: d'aquesta manera s'assegura l'eficàcia del nomenament de tutor.

Aquest nomenament pot ser revocat i llavors el notari envia el corresponent Ofici o fitxa al Col·legi Notarial als efectes que quedi anotat al Registre especial abans esmentat.

Normes

Diu l'art. 222-2 del CCCat.:

«Poder en previsió de pèrdua sobrevinguda de capacitat. 1. No cal posar en tutela les persones majors d'edat que, per causa d'una malaltia o deficiència persistent de caràcter...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA