Acta notarial de reconeixement de firma

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta en la qual es requereix al Notari perquè doni fe de la veritable signatura d'una persona.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
  • 1 Model
  • 2 Comentari
    • 2.1 Especialitats de les actes de reconeixement de signatura
    • 2.2 Generals
  • 3 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari perquè:

-. 'Opció 1.- Signatura a presència del Notari:

Doni fe que la signatura del Sr. compareixent és la que consta en un document que em lliura per a la seva protocol·lització.

Accepto i a la meva presència el compareixent signa el document exhibit, deixant fotocòpia del mateix unida a aquesta matriu i legitimant la signatura en el document amb referència a aquesta acta.

-. Opció 2.- Document ja signat:

Faci constar que el compareixent reconeix com seva la signatura que consta en l'expressat document.

Accepto, i uneixo a aquesta matriu fotocòpia del mateix i deixo nota referida a aquesta acta en el document original.

En aquests termes es dóna per compliment el requeriment. ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament notarial.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA