Acta d'emmagatzematge d'una comunicació electrònica

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta per la qual s'acredita un arxiu electrònic i, si escau, el seu enviament.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes especials
  • 2.2 Normes generals
   • 2.2.1 Interès legítim o legitimació
   • 2.2.2 No existeix unitat d'acte
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

Que em requereix a mi, el Notari, per a l'emmagatzematge d'un arxiu electrònic que em lliura i examino. (en el cas d'estar requerit per missatge electrònic s'indicarà el missatge amb la petició, es protocol·litzarà còpia del mateix i s'obrirà i s'examinarà el missatge).

Accepto el requeriment.

De la indicada comprovació de l'arxiu resulta que es tracta d'un document que no infringeix la norma de l'art. 201 ni la de l'art. 215 ambdós del Reglament notarial.

Jo, el Notari, procedeixo a gravar el contingut de l'arxiu de referència en (un CD, un DVD, un disc dur, un llapis de memòria, fins i tot en paper si l'arxiu és curt i ho permet) i constato que l'enregistrament és l'interessat i que pot obrir-se en l'ordinador sense problemes.

En la coberta del CD (DVD, etc.) poso nota referida a aquesta acta i ho introdueixo en sobre que tanco i lacro, de manera que no pot obrir-se sense trencar la coberta; en el sobre poso nota de referència a la present.

(En el cas que s'hagi sol·licitat acreditar que es va enviar el contingut de l'arxiu sigui per correu electrònic o d'altra forma, s'expressarà el què es va sol·licitar en el requeriment, qui el va enviar i el justificant de recepció (o missatge de “llegit”).

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA