Acta de dipòsit

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'Acta per la qual es lliura una determinada cosa al Notari per tal que la guardi com a dipositari.-

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model
 • 2 Comentari
  • 2.1 En general
  • 2.2 Doctrina de la DGRN
  • 2.3 Normes legals
   • 2.3.1 Reglament notarial
   • 2.3.2 Ley del Notariado
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model

NÚMERO *.

(Lloc i data).

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Senyor ** major d'edat, *, veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi.

L'identifico pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el de la seva identificació fiscal. Té, a judici meu, interès legítim, per a instar la present acta i DIU:

I.- Que em requereix a mi, el Notari, per tal que guardi en dipòsit el següent (s'ha de descriure l'objecte del dipòsit; si és diners, s'ha d'indicar el seu import i forma de lliurament (efectiu, xec, etc.) si es tracta d'un bé especial, per exemple un quadre, és convenient que a la mateixa Acta es protocol·litzi una fotografia).

II-. Aquest dipòsit queda subjecte a les següents normes:

a). Podrà ser retirat pel requeridor, pel seu apoderat amb Poder General o especial o pels seus hereus, en qualsevol moment.

b). Transcorregut X termini, jo, el Notari, procediré a la devolució a l'interessat (per correu, mitjançant xec nominatiu a favor seu, o procediré a la destrucció de l'objecte dipositat, cessant tota obligació).

Accepto.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la Llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a l'atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, el present document, un cop advertit del seu dret a llegir-lo ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

DILIGÈNCIA:

El dia *, a * (dos quarts, un quart de *, del matí o de la tarda, etc.), es persona en la meva Notaria el requeridor (o l'apoderat, l'hereu que m'acredita el seu títol successori, etc.) i, a instàncies d'aquest, li torno el dipòsit què es refereix l'Acta que precedeix, ho rep a la seva entera satisfacció i firma en senyal de conformitat aquesta Diligència, estesa a continuació del requeriment, en el seu últim foli i en el present.

I DONO FE del seu contingut.

Comentari En general

Els dipòsits són voluntaris per al notari i en cas d'acceptar-los es poden instrumentar com un dipòsit sense Acta (com un dipòsit fet a un home de confiança) o com un dipòsit notarial, que és l'exemple del formulari.

Cosa diferent seria acreditar per acta notarial que algú lliura una cosa a un altre, el qual la rep en dipòsit.

S'ha de tenir una especial cura amb tot dipòsit, per evitar incórrer en la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA