Escriptura de compravenda d'accions i penyora en garantia del preu ajornat

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:NOTARIO
RESUMEN

Model d'escriptura de venda d'accions que queden pignorades en garantia del preu ajornat.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Penyora en garantia del preu ajornat
  • 2.2 Tema fiscal
  • 2.3 Regles sobre el càlcul de la base imposable
  • 2.4 Posició de la Jurisprudència
  • 2.5 Altres temes
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part,

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ....)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.)

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat i legitimació per atorgar aquesta escriptura de COMPRAVENDA I CONSTITUCIÓ DE PENYORA EXPOSEN:

I.- El Sr. * és titular de * accions (nominatives o al portador) de la companyia mercantil *, constituïda en escriptura autoritzada pel notari de *, Sr. *, el dia *.

TITULO: Li pertanyen per * .

Càrregues: Assevera que estan lliures de tota càrrega, gravamen o afecció.

II. Que formalitzen el que ja prèviament han convingut entre ells, de conformitat a les següents:

ESTIPULACIONS:

Primera. El senyor * ven al senyor/a * el qual COMPRA i ADQUIREIX les accions abans descrites, lliures de càrregues i de tota afecció.

Segona. Preu d'aquesta compravenda és la quantitat de * euros que es paga de la manera següent:

a).- * Euros que la part venedora reconeix haver rebut de la part compradora, abans d'aquest acte, i de la quantitat del qual li atorga carta de pagament.

b).- La resta, és de dir, * Euros queden ajornats i seran satisfets (sense interessos) de la forma següent:

-. * Euros el *dia .

-. * Euros el *dia .

Tercera. El venedor transmet al comprador el ple domini i possessió lliure de les accions venudes, amb tots els seus drets annexos.

Quarta. Les despeses d'aquesta Escriptura i els impostos que la gravin seran de compte del comprador.

Cinquena.-

Opció A: Si són al portador:

La present transmissió per tractar-se d'accions al portador no té cap limitació a la seva lliure transmissibilitat.

Opció b):- Si són nominatives i hi ha restriccions a la seva lliure transmissió, cal una de les següents opcions:

1) Manifesten que la present transmissió està autoritzada, d'acord amb els estatuts socials, en tractar-se de compravenda a favor de * (soci, descendent, etc.).

2) La present transmissió ha estat autoritzada per la Junta General de la Societat en sessió de *, segons certificació, que deixo unida a aquesta matriu, expedida per l'Administrador únic (o solidari o els mancomunats o el Secretari del Consell d'Administració amb el Vistiplau del President...) la signatura del/s qual/s legitimo.

En cas de ser nominatives: Adverteixo el comprador de l'obligació de comunicar a la Societat la present transmissió a l'efecte de la deguda anotació en el Llibre Registre d'accions nominatives.

B) CONSTITUCIÓ DE PENYORA:

1.- Penyora.- En garantia de la part del preu ajornat en la compravenda formalitzada en l'apartat lletra A) anterior, el Sr. * constitueix penyora sobre les accions adquirides i abans descrites, mitjançant l'atorgament d'aquesta escriptura.

2.- Alienació de la penyora.- Vençuts els terminis estipulats, si el deutor no paga les quantitats convingudes, el creditor podrà alienar la penyora segons l'article 569-20 del Codi Civil de Catalunya i, a aquests efectes, els deutors assenyalen com domicili per a requeriments i notificacions el que consta a la compareixença d'aquesta escriptura.

3.- (si es tracta d'accions nominatives)

Requeriment per a la notificació.- Els compareixents em requereixen a mi, el Notari, perquè notifiqui a l'administració de la societat, en el domicili social, l'atorgament i contingut d'aquesta escriptura, a l'efecte de la seva inscripció en el llibre Registre d'accions nominatives.

4.- DESPESES.- Totes les despeses derivades de la transmissió i de la constitució de la indicada garantia i els de la carta de pagament, en el seu moment, aniran a càrrec de la part compradora. Els impostos seran pagats per qui correspongui legalment. El que es causin, si fos el cas, per l'alineació de la penyora i que legalment corresponguin a la part venedora, seran pagats per la part deutora a càrrec del preu obtingut en la subhasta.

OBSERVACIONS FISCALS.-

Fa constar la part compradora que la transmissió objecte d'aquesta escriptura no tracta d'eludir el pagament dels tributs que haurien gravat la transmissió de cap immoble en els termes de l'apartat 2 de l'article 108 de la Llei 24/1988 del mercat de valors, segons redacció donada per la Llei 7/2012 de 29 d'octubre, no trobant-se compresa en cap dels supòsits de presumpció de l'esmentat apartat; a més, jo, el Notari, que tinc a la vista els títols d'adquisició de les accions venudes referits en la part expositiva, comprovo que tampoc no està compresa en el supòsit de la lletra c) del número 2 d'aquesta disposició legal.

En conseqüència, se sol·licita la seva qualificació com exempta de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i de l'impost sobre el valor afegit, a l'empara del disposat en l'esmentat article 108. (Per a tenir dret a l'exempció cal: a) que l'actiu social no estigui constituït almenys en 50% per immobles quan l'adquirent arriba a tenir ara més del 50% del capital social o quan abans ja ho superava i b) que les accions objecte d'adquisició faci més de tres anys que estiguin en poder del transmitent si van ser subscrites en una constitució o ampliació de capital en canvi d'aportar immobles o quan, i sense importar la data de l'aportació, aquesta no va ser una aportació d'immobles).

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig als compareixents les reserves i advertiments legals i en particular, i a efectes fiscals, els adverteixo de l'obligació de presentació de la documentació a liquidació dintre termini i, en general, de les obligacions i responsabilitats tributàries que els afecten en l'aspecte material, formal i sancionador i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit als compareixents, a elecció seva, aquesta Escriptura, advertits del seu dret a llegir-la ells mateixos i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesten quedar degudament assabentats del seu contingut, l'aproven i firmen.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada dels atorgants.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu)

I DONO FE del seu contingut.

Comentari Penyora en garantia del preu ajornat

1.- La penyora està regulada a Catalunya pel llibre cinquè, arts. 569-13 i següents del Codi civil de Catalunya que l'admet en garantia de qualsevol obligació.

Concepte: Article 569-12.

«El dret de penyora, que es pot constituir sobre béns mobles, valors, drets de crèdit o diners en garantia del compliment de qualsevol obligació, faculta el creditor a posseir-los, per ell mateix o per una tercera persona si s'ha pactat, i, en cas d'incompliment de l'obligació garantida, a sol·licitar-ne la realització del valor».

Requisits de constitució: segons l'article 569-13, (en el que ara interessa,) la penyora requereix:

«a).- La transmissió de la possessió dels béns als creditors o a terceres persones, d'acord amb els pignorants, per qualsevol mitjà admès per aquest codi.
b).- El poder de lliure disposició del bé moble empenyorat per la persona que l'empenyora.
2. La penyora tan sols té efectes contra terceres persones des del moment en què la data en què s'ha...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA