Formació per Notari de l'Inventari dels béns i drets d'un causant previ a l'acceptació o renúncia d'una herència.

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model de requeriment previ i formalització d'Inventari per un notari dels béns i deutes d'un causant, com a previ a la decisió d'acceptar o renunciar l'herència.

 
EXTRACTO GRATUITO

Nota: la Llei 15/2015, de 2 de juliol, de la Jurisdicció Voluntària ha reformat preceptes del CC i la Llei del Notariat atribueix al notari la competència per a la formació d'inventari dels béns i drets del causant a l'efecte d'acceptar o repudiar l'herència pels cridats a ella. Com la Llei del Notariat parla al final de l'art. 68 que, acabat l'inventari, es tancarà i protocol·litzarà l'acta, sembla el més adequat iniciar l'expedient amb una Acta de requeriment i iniciar el mateix dia una segona Acta, en la qual es fa referència a la primera i en ella es detallaran totes les actuacions i, al final, es tanca i se li dóna número de protocol en aquell moment ja aquesta segona acta s'uneixen els documents aportats i les proves practicades.

Contenido
 • 1 Primera Acta
 • 2 Model de formació d'inventari
 • 3 Citació a legataris i creditors
  • 3.1 Primera Diligència
  • 3.2 Diligències següents
  • 3.3 Anuncis per ignorar domicilis
  • 3.4 Diligència enviament
  • 3.5 Diligència recepció d'edictes
 • 4 Inventari
  • 4.1 Diligència inici
  • 4.2 Diligència compareixença interessats citats
  • 4.3 Formació d'Inventari
 • 5 Comentari
  • 5.1 Novetat de l'actuació notarial
 • 6 Legislación citada
Primera Acta

NÚMERO *.

En *, a *.

DAVANT MEU, *, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIX:

El Sr. *, major d'edat, * veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI / NIF *.

Intervé en el seu propi nom i dret.

Identifico el compareixent pel seu expressat document nacional d'identitat, el número del qual coincideix amb el d'identificació fiscal; té, a parer meu, interès legítim per a aquesta Acta de requeriment i DIU:

I.- Que el senyor * va morir a *, el dia *, segons certificat de defunció expedit pel Registre Civil de Catalunya, que tinc a la vista.

II.- Opció 1.- No hi ha Testament:

Manifesta el compareixent que el senyor * no va atorgar testament ni cap acte d'última voluntat, segons s'acredita amb el certificat del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat, que m'exhibeix.

Tramitada l'oportuna declaració notarial d'hereus abintestat, en Acta autoritzada pel notari de *, senyor *, número * del seu protocol, amb data de protocol el dia *, han estat declarats hereus abintestat del causant, senyor * i ... (sense perjudici, si s'escau, de la pertinent atribució de drets al cònjuge vidu o parella de fet, segons la legislació aplicable).

En conseqüència, el requeridor té la condició d'hereu que el legitima per a instar la present.

Opció 2.- Hi ha Testament:

La successió del Sr. * s'ha de regular per l'ordenat en últim (o únic) testament atorgat el dia *, davant el notari de *, senyor *, segons resulta del certificat del Registre General de Darrera Voluntat, que m'exhibeix.

En aquest testament el causant va disposar: (es transcriuran les clàusules sobre llegats i institució d'hereus).

En conseqüència, el requeridor té la condició d'hereu que el legitima per a instar la present.

Opció 3.- Es va sol·licitar que el notari es proveeixi de la deguda informació:

Per haver estat sol·licitat per l'interessat, jo, el Notari, he obtingut informació del Registre General d'Actes de Darrera Voluntat de la qual resulta que el requeridor és hereu que el legitima per a instar la present, segons resulta de * (la declaració d'hereus o del contingut del testament exhibit, que es detallaran).

III.- Que em requereix a mi, el Notari, perquè procedeixi a la formació d'inventari dels béns i drets del causant a l'efecte d'acceptar o repudiar l'herència.

IV.- Indica que els legataris i creditors i la seva adreça coneguda és la següent:

Senyor *, amb domicili a *.

Sra. * ....

(En el seu cas: creditors o legataris amb domicili ignorat).

ACCEPTACIÓ:

Jo, el Notari, competent per a això per concórrer una de les circumstàncies que indica l'art. 67 de la Llei del Notariat, accepto; inicio el dia d'avui el pertinent expedient en acta separada que, un cop enllestida, s'incorporarà al meu protocol amb el seu número corresponent.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament al/s atorgant/s que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, en el seu cas, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ADVERTIMENT LINGÜÍSTIC. Es fa constar que el present document s'ha redactat en llengua catalana, d'acord amb l'article 14 de la llei del Parlament de Catalunya 1/1998, de 7 de gener de política lingüística i l'article 149 del Reglament Notarial.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals.

He llegit al/a la compareixent, a elecció seva, aquest document públic, un cop advertit/da del seu dret a llegir-lo ell/a mateix/a i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat/da del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA