Escriptura de violari a Catalunya

Autor:Manuel Faus
Cargo del Autor:Notario
RESUMEN

Model d'escriptura per la qual es transmet un capital a canvi de l'obligació que assumeix l'adquirent de pagar una pensió al transmitent (o altra persona). Es garanteix amb condició resolutòria expressa. Figures afins: censal, cens vitalici, etc.

 
EXTRACTO GRATUITO

Contenido
 • 1 Model d'escriptura
 • 2 Comentari
  • 2.1 Normes sobre el violari
  • 2.2 Violari i figures afins
  • 2.3 Violari o pensió vitalícia són la mateixa figura jurídica
  • 2.4 Normes del violari
  • 2.5 Transmissió d'habitatge
  • 2.6 Avantatge injuisto i rescissió per lesió a Catalunya i els contractes aleatoris
 • 3 Jurisprudencia citada
 • 4 Legislación citada
Model d'escriptura

NÚMERO

(Lloc i data)

DAVANT MEU, * Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya, amb residència a *,

COMPAREIXEN:

D'una part:

(exemple) El senyor *, major d'edat, * (estat civil, professió o activitat i si està casat: règim matrimonial), veí de *, amb domicili a *. Exhibeix DNI/NIF vigent, número *.

Intervé en nom propi (o en nom i ...)

I de l'altra:

(exemple) Els consorts, casats en règim legal de separació de béns, senyors * i *, majors d'edat, * (professió o activitat), veïns de *, amb domicili a *. Exhibeixen DNI/NIF vigents, números * i *.

Intervenen en nom propi.

Són tots residents a Espanya i de veïnatge civil català. (si escau, s'expressarà la documentació aportada: DNI, certificat d'empadronament, declaració davant el Registre Civil, etc.).

Els identifico pels seus expressats documents nacionals d'identitat, els números dels quals coincideixen amb els de la seva identificació fiscal.

Tenen, a judici meu, capacitat legal i legitimació per atorgar aquesta escriptura de CONSTITUCIÓ DE VIOLARI I ATORGUEN:

PRIMER.- El Sr. * i la Sra. * lliuren, cadascun d'ells per meitat, i en aquest acte al Sr. *, el qual rep i accepta la quantitat de * euros.

(Atenció: Caldrà la identificació de la forma, segons disposa la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal).

SEGON.- El cessionari, en contraprestació, queda obligat a pagar als cedents, fins a la defunció de l'últim d'ells, la quantitat de * euros mensuals. (o sobre la vida d'una altra persona o persones o pot ser beneficiari una altra persona o persones: vegeu comentari)

El primer pagament s'haurà de verificar el mes pròxim i durarà fins a la defunció de l'últim dels cedents. En morir l'últim, la darrera renda mensual es pagarà íntegrament, qualsevol que sigui el dia del mes que ocorri la defunció.

La quantitat expressada serà satisfeta dintre dels cinc dies de cada mes, mitjançant ingrés en el compte bancari número *, del qual en són titulars els cedents. Es reserva la part cedent el dret de notificar notarialment al cessionari qualsevol canvi de compte o entitat de crèdit on desitgi que se li faci efectiva la pensió mensual; la notificació es practicarà en el domicili indicat a la compareixença com del cessionari o en qualsevol altre que aquest, al seu torn, hagi notificat al cedent també per conducte notarial.

La pensió mensual serà revisada el mes de gener de cada any, augmentant o disminuint, d'acord amb l'índex general de preus al consum que per a la província que radica la finca publica l'Institut Nacional d'Estadística.

La falta de pagament de dues mensualitats de renda donarà dret a la part cedent a resoldre la present cessió, i per tant recuperarà la quantitat lliurada i amb pèrdua de totes les quantitats que el cessionari hagi satisfet, pactant-se d'aquesta forma com clàusula penal en concepte d'indemnització de danys i perjudicis. En garantia, es pacta condició resolutòria en forma expressa. Per a l'exercici d'aquesta facultat la part cedent haurà de formular al cessionari requeriment notarial atorgant-li el termini de 20 dies per a l'efectiu pagament. En tot cas, la diligència de requeriment es practicarà en el domicili de l'adquirent que consta a la compareixença d'aquesta escriptura o, si escau, en aquell que s'hagués comunicat a la part cedent, per conducte notarial.

TERCER.- La part cedent transmet a la part adquirent la possessió lliure i el ple domini de la finca, amb tots els seus drets, usos i pertinences.

QUART.- L'adquirent podrà redimir en qualsevol temps l'obligació de pagament mitjançant la restitució íntegra del capital.

CINQUÈ.- Totes les despeses d'aquesta escriptura i els impostos que la gravin seran a càrrec de la part adquirent. (si escau): L'impost municipal sobre l'increment del valor dels terrenys urbans serà pagat per la part cedent.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Adverteixo expressament a la part atorgant que les seves dades personals s'incorporaran al fitxer del protocol, a la documentació notarial i al fitxer d'administració i organització, així com del fet que, si escau, les dades poden ser cedides a aquelles administracions públiques que, segons una norma amb rang de llei, hi tinguin dret.

ATORGAMENT I AUTORITZACIÓ.-

(Si escau posar en plurals)

Faig al compareixent les reserves i advertiments legals; en general, i a efectes fiscals, l'adverteixo de l'obligació de presentar la documentació a liquidació dintre del termini; de les obligacions i responsabilitats tributàries que l'afecten en l'aspecte material, formal i sancionador, i de les conseqüències de tota mena que es derivarien de la inexactitud de les seves declaracions.

He llegit al compareixent, a elecció seva, aquesta Escriptura, un cop advertit del seu dret a llegir-la ell mateix i, després de fer, a més a més, les necessàries explicacions verbals, manifesta quedar degudament assabentat del seu contingut, l'aprova i firma.

I jo, el Notari, DONO FE que el consentiment ha estat lliurement prestat, que l'atorgament s'adequa a la legalitat i a la voluntat degudament informada de l'atorgant.

Queda estesa en un total de * folis de paper notarial, el primer amb el número * i els restants amb els números següents en ordre correlatiu (o anteriors en ordre correlatiu).

I DONO FE del seu contingut.-

Comentari Normes sobre el violari

El violari i el censal, estaven regulats...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA